ŞÜKÜR BAGŞY

“Adamlar, men bu gün dutarly geldim,
Bu gana gark bolan naçar zemine.
Agalar gul bolup, uýalar gyrnak,
Uruşlar ýazgytmy rysgy kem ile?

Mekir ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 98 | Добавил: Mähriban | Дата: 10.12.2021 | Комментарии (2)

ÝAGYŞLY GÜNÜÑ OÝLARY

Herimize aýry ahmyr kän ýaly,
Ikimizem şol bir söýgiñ gurbany.
Umyt edýän ýüreklermiz başarsyn
Mundan soñra özi üçin urmany.

Bir-bir ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 131 | Добавил: Hyýalkeş | Дата: 09.12.2021 | Комментарии (6)

GADYMY MÜSÜRDEN OSMANLA ÇENLI "ÖLÜM JEZASYNYÑ" GYSGAÇA TARYHY

Soñky wagtlarda jemgyýetçiligiñ wyždanyny gozgalaña salýan käbir agyr jenaýatlara garşy "ölüm jezasyny" dikeltmek köp agzalýa ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 171 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.12.2021 | Комментарии (0)

KEÝIK AWY

Atatürke ýiti täsirini ýetiren akyldarlaryñ arasynda osmanly medeniýetinde-de ýiti yzlary goýan Žan-Žak Russo bardy.
Ol ýok bolup gitmezligiñ göreşi berlen azat-edijilik ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 88 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.12.2021 | Комментарии (0)

"ESER IÇIMIZDÄKI BUZY EREDIP, KALBYMYZY ÝYLADYP BILMELIDIR"

Bütin ömrüni we döredijiligini Günorta Afrika bilen badaşdyran meşhur ýazyjy Nadin Gordimer Ýohannesburgdan o diýen uzak bol ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 116 | Добавил: Revo | Дата: 09.12.2021 | Комментарии (4)

KITAP SATJAK BOLÝAN ADAM

Aňyrsyna-­bärsine göz ýetmeýän ýodanyň ahyry ýok ýalydy.
Gyşyn-ýazyn, ir säherden gijagşama çenli bu ýerden adam aýagy çekilmeýärdi, aňry-bäri satyşdyrýan, ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 185 | Добавил: Revo | Дата: 09.12.2021 | Комментарии (1)

TÜRKMENISTANYM...

Eý, Dostum, wahy bermeseň, ahy diňläni neteý?!
Hümmeti sahy bermeseň, bary müňläni neteý?!
Ahyrda hasyl bermeseň, bagy-gülläni neteý?!
Ussadyň dagyn ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 143 | Добавил: mango | Дата: 09.12.2021 | Комментарии (4)

DURMUŞ OÝLANMALARY

Gel durmuş bir dem söhbet edeli,
Adamyň nähili boluşy hakda,
Gel adam bir dem söhbet edeli
Durmuşyň nähili boluşy hakda.

Ýaradanam ilk ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 127 | Добавил: Sygyrmusdagy | Дата: 09.12.2021 | Комментарии (5)

ALTAMLAR

Türkmenlerde gyzy bolan adama, adatça: "Tüweleme, baý bolupsyň! Ýaşy uzyn bolsun, berildigi bolsun, musulmany bolsun!" diýlip dileg edilýär.
1983-nji ýylyň noýabrynyň orta ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 245 | Добавил: Bagabat | Дата: 09.12.2021 | Комментарии (16)

OÑŞUK

Ýigrimbäş
beýnime gurt düşen wagty
ýaşdaşlarym asyk, gyza haýranka
pyçgy, çekiç
gaýnamy ters ýaldyrak
ýalaňaç aýagmy basyp ot beňkä
atama z ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 168 | Добавил: hayalsaya | Дата: 09.12.2021 | Комментарии (9)

DEPREK

Depilmek bir erbet zadam däl borly,
Ýanyberýäsiň
gözüňden ot syçrap,
içiňden alaw.
Görogly gaýrata galyberýäsiň.
Depmeseler,
iň bolmanda m ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 135 | Добавил: Mähriban | Дата: 09.12.2021 | Комментарии (7)

IŇ ULY MESELE

Bar zat ýüregiňi agyrdýar.
Çözülmeýän mesele.

Saňa aýam-günem düşünenok.
Bir çüňkde sessiz eňremek.
Dünýäň ikiýüzlüligine däl,
milli ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 244 | Добавил: Mähriban | Дата: 09.12.2021 | Комментарии (7)