KEÇE

Enem her tomusda edende keçe,
Goýun ýüñün güne serip goýardy.
Çalja, mele, akly-gara ýüñleri,
Saýgyç bilen mazalyja saýardy.

Soñra boýap gyzyl, sary ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 170 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 04.12.2021 | Комментарии (12)

SENIÑ ÖZÜÑ ÝETERLIK

Men senden köp zada tamakin-hä däl,
Göwnüň berseň, göwnüm alsaň ýeterlik.
Bir mähir däl, gaharyňam gerekdir,
Ýuwan bolmaz duzam gerek atarlyk.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 285 | Добавил: Ahmet | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (10)

БЫЛО УТРОМ ТИХО В ДОМЕ

Было утром тихо в доме,
Я писала на ладони
Имя мамино.

Не в тетрадке, на листке,
Не на стенке каменной,
Я писала на руке ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 87 | Добавил: Mähriban | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (1)

КУКЛА

Я, как сломанная кукла.
В грудь забыли
Вставить сердце
И оставили ненужной
В сумрачном углу.
Я, как сломанная кукла,
Только слышу, мне под ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 125 | Добавил: Mähriban | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (1)

"МАМ, А НЕБО ДАЛЕКО..."

Мам, а небо далеко?
Далеко.
Мам, а море далеко?
Далеко.
Мам, а солнце далеко?
Далеко.
Мам, а папа далеко?
Далеко. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 84 | Добавил: Mähriban | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (0)

MELLEK ÝERI HAKDA KANUNÇYLYK

SORAG:
Mellek ýeri hakda kanunçylyk

JOGAP:
2004-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda kabul edilen, «Ýer hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanu ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 283 | Добавил: Bagabat | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (5)

KRISTINA EHIN

Kristina Ehin (estonça: Kristiina Ehin) 1977-nji ýylyň 18-nji iýulyn ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 82 | Добавил: Bagabat | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (0)

ARZUW EDILMEÝÄN “BAGT”

Kakasynyň elli ýaşda gazanyp
bilmedik zadyny – şan-şöhradyny
on dokuz ýaşynda gazandy ogly.
Ýaşajykdy, ejesine ýazardy
öýlerine hatam ýa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 103 | Добавил: Mähriban | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (0)

SOLMAZ AMANOWA

Solmaz Baýramguly gyzy Amanowa, 1956-njy ýylyň 24-nji fewralynda Az ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 113 | Добавил: Bagabat | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (1)

DOKTOR

Çaresiz dertlere düştüm
Yok mu bunun çaresi?
Var:
Yaşamayı ölecek kadar sevmek

Can YÜCEL
Категория: Goşgular | Просмотров: 89 | Добавил: Mähriban | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (1)

EÝRANYÑ MILLI RUHUNY BINA EDEN FERDÖWSI TÜRK DUŞMANYMY?

Eserini beýik türkmen soltany Mahmyt Gaznalynyñ buýurmasy bilen ýazan Ferdöwsiniñ soltandan eden tamasynyñ çykmandygy aýdylýar, ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 152 | Добавил: Gökböri | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (3)

GÜLÜSTAN MÄTÝAKUBOWA

«Men pena isleýän Magtymgulydan»

Gülüstan Mätýakubowa 1948-nji ýylda Gar ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 164 | Добавил: Bagabat | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (3)

LAL DILI

Otyr şindem şol daş tamlar baýyrda,
tüsseledip, gerişlerin, ýallaryn.
Bardy birçak, biz çagakak, bu ýerde
internady güň çagalaň – lallaryň.

Dürl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 131 | Добавил: Mähriban | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (2)

AŞGABAT

Ak mermerden Aziýanyň merjeni,
Eziz ýurdum, ak şäherim Aşgabat!
Binalaryň gamaşdyrar gözleri,
Paýtagtym sen, ak şäherim, Aşgabat!

Gündizleň nuran ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 179 | Добавил: Sygyrmusdagy | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (3)

ÝAZYJY, DRAMATURG KÖMEK KULYÝEW BILEN SÖHBETDEŞLIK

Halypa ýazyjymyz, dramaturgymyz Kömek Kulyýew bilen gaýybana tanyşlygym biraz irräk wagtlardan başlanan-da bolsa, ýüzbe-ýüz görüşmek nes ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 144 | Добавил: Bagabat | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (2)

FLY!

Fly
Dive, merge
To depth of the sky!
Broke the chain
Leave your body
Peak much more from depending!

Your fragile soul
Can't wit ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 223 | Добавил: Nurdan | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (3)

GAZANYŇYZ GAÝNAP DURSUN

• Kömek Kulyýew bilen söhbetdeşlik

Ýazyjy bar, ýazyjy bar meselem bir ýazyjyny okaýaň halaýaň hormat goýýaň, ýöne onuň bilen duşuşmakdan çekiný ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 98 | Добавил: Bagabat | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (0)

ÇEPER OBRAZ DÖRETMEKDÄKI TÄZEÇILLIK


... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 192 | Добавил: Bagabat | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (2)

ALŇASAÝAR ÇARHYPELEK

-Başlan zatlaň bary bir gün gutarýar.
-Söýgem şomy?
-Dünýe şeýle, ýogsa nä.
-Nüçin älem soňky döwür ýylanok?
-Ýylajakmy her günde gar ýags ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 160 | Добавил: Ahmet | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (0)

YLALAŞYK. BITARAPLYGYÑ HUKUK ESASLARY HAKYNDA

Gahryman Arkadagymyzyň adyl syýasatynyň ýer ýüzünde ykrar edilýändigi biziň her birimizde buýsanç duýgularyny oýarýar we şol bir wagtda bu sy ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 134 | Добавил: Haweran | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (0)