OÝAN, GÖZLERIM, OÝAN

“Слушай, я тебе одну вещ скажу!”

"Özgersene,
Özger Didäm"
Oýan, Gözlerim oýan,
Bir gün şeýle gün geler:
Gül ten ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 203 | Добавил: Nurdan | Дата: 02.12.2021 | Комментарии (8)

MEN ASMANY ÇEKDIM DAGYÑ ÝÜZÜNE...

Şu gün asman
Düşnüksiz
Hoşnutsyz... basdy gerşimden
Galdym d ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 230 | Добавил: Haweran | Дата: 01.12.2021 | Комментарии (5)

ÖZÜNE "HUDAÝYÑ SAÝASY" ADYNY BEREN RYZA ŞANYÑ SOÑKY GÜNLERI

Muhammet Ryza şa mundan beýläk köşgünde-de arkaýynlyk bolmajagyna we häkimiýetini doly elden giderendigine göz ýetirdi. Gere ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 166 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.12.2021 | Комментарии (0)

GURBANNAZAR EZIZOW

Ykbal Gurbannazar Ezizowy altmyşynjy ýyllaryň ýaş şahyrlarynyň başynda goýupdy. Gögümtil gözleriniň içinde asmanyň gök reňki, topragyň boz agraslygy görnüp duran bu ýaş ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 233 | Добавил: Revo | Дата: 01.12.2021 | Комментарии (3)

KERWENSARAÝ KYSSALARY

2. Söhbet - eşret

Aň dünýäsiniň giňişlikleriniň serhedi ýok. Bu ýerde wagtyň hökümi ýöremeýär. Ynha, meniň hyýalymda wagt dumanynyň perdesi syryl ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 124 | Добавил: Dark_Wolf | Дата: 01.12.2021 | Комментарии (1)

ESERI TERJIME ETMEGIŇ HUKUK ESASLARY HAKDA

Sorag:

Awtordan soramazdan (onuň razylygyny almazdan) onuň eserini terjime etmek we ýaýratmak düzgüni bozýarmy?

... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 158 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.12.2021 | Комментарии (5)

SÖZLER

Aşna sözler,
Teşne sözler.
Ýeg dilinde çeşme sözler.
Sözler doga, sözler jady,
Sil suwunyň akan bady.
Sözler arwah, sözler jyndyr,
Sözler ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 84 | Добавил: Allaýar | Дата: 01.12.2021 | Комментарии (0)

BAGTLY GÜNÜMÜÑ ŞAÝADY

Türkmen halkynyň durmuş toýy bilen bagly däp-dessurlary gadymylygyny saklap gelýär. Bu däpleriň häzirki wagta çenli apalanyp, mukaddeslik derejesine ýetirilmeginiň a ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 147 | Добавил: Haweran | Дата: 01.12.2021 | Комментарии (1)

Gurbansähet iñ uly doganymyz, hem-de atamyzyñ at dakylany bolany üçin, oña hemmeler Kaka ýa-da Kakam diýýärler. Ol ömür boýy diýen ýaly il içinden türkmen halk döredijiligini (aýdymlar, läleler, hü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 139 | Добавил: ibrahimbadakhshan | Дата: 01.12.2021 | Комментарии (3)

GAR BOLASYM GELÝÄR

(Şahyr Ybraýym Badahşanyň "Gar" goşgusyndan tä ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 268 | Добавил: Mähriban | Дата: 01.12.2021 | Комментарии (15)