Ogulnur Atayeva (Uzbekistan)

Ogulnur Atayeva was born on March 3, 1994, in the Republic of Turkmenistan. In 2020, she was awarded the Uzdik Akin International Medal by the World Talent A ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 179 | Добавил: Елена_Прекрасная | Дата: 30.11.2021 | Комментарии (12)

ŞYGYR

Gel, söhbet edeli birdem,
Sen meň hossarymmy şygyr?!
Halas eden müň bir dertden,
Baýlygym-barymmy şygyr?!

Ganat kakýaň uçsam diýip,
Serden a ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 86 | Добавил: Aziza | Дата: 30.11.2021 | Комментарии (0)

DAŞARDA GAR

daşarda ýagýan gar
fonarlaryň üstüne düşýär
serçeler
üşeýär

gyralary çala ýanan
sahypalaryna gan
syçran
kitapdan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 153 | Добавил: mango | Дата: 30.11.2021 | Комментарии (15)

ОJAGYM

Saňa ojagym diýýän
Saňa düýnüm
Şu günüm
Saňa
Geljegim diýýän
Ojak agöýleriň keramatydyr
Ojak diriligiň alamatydyr.

Annamuhamm ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 150 | Добавил: Revo | Дата: 30.11.2021 | Комментарии (2)

BIÇÄRE HALKYM

Sizi gurşap dur gurşun deý gije,
Sizi gujaklap ogşap dur ölüm,
«göýä bir adam soňky deminde eňek atyp dur boşadyp alkym»
Biçäre halkym.

Ten ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 208 | Добавил: ibrahimbadakhshan | Дата: 30.11.2021 | Комментарии (3)

ASMAN ŞYGYR ÝAZÝAR

Gije.
Ukusyndan oýanýar tokaý,
Gaýalar az salym tümlükden çykýar.
Durşuna yşyga bezenýär tokaý,
Daglañ depesinde
Ýyldyrym çakýar.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 144 | Добавил: Haweran | Дата: 30.11.2021 | Комментарии (0)

SÖÝGI HATLARY

Rasim öz gözlerine ynanmady, geñ galdy. Okuwdan gelse öñünde üýtgeşik ýalpyldawuk kagyza täze elipbiýde ýazylan bir hat ýatyr. Ol muny alyp okady:
"Rasim beg, men Siz ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 172 | Добавил: Haweran | Дата: 30.11.2021 | Комментарии (0)


HAÝSYNDAN GITJEK?!

Bir gün saý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 159 | Добавил: Bagabat | Дата: 30.11.2021 | Комментарии (3)

BERDI KERBABAÝEW

Berdi Kerbabaýew diýlende, başyny bulutlara diräp oturan äpet bir dag göz öňüňe gelýär. Emma dag diýilýän zat ymgyr meýdanyň içinde ýeke oturan diň ýaly ýa-da giden sähra ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 103 | Добавил: Revo | Дата: 30.11.2021 | Комментарии (0)

TÜRK ŞAHYRLARYNYÑ GOŞGULARY

• Pasinli Gülnany:

Men pelekden bag diledim,
Ol bir çüýrük agaç berdi.
Men bir gazan ýag diledim,
Ol bir golça, boş sa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 89 | Добавил: Haweran | Дата: 30.11.2021 | Комментарии (0)

DAÝHAN

Daýhan,
Ýer başyndan dolanyp geldi.
Geldi-de ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 239 | Добавил: Aziza | Дата: 30.11.2021 | Комментарии (10)

KERWENSARAÝ KYSSALARY

1. Kerwen

Owalbaşdan men size rowaçlygyň menzilgähine — türkmen topragyna ýol başlan kerwen hakynda bilýänje zatlarymy gürrüň bereýin. Lap edip a ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 117 | Добавил: Dark_Wolf | Дата: 30.11.2021 | Комментарии (1)

GENERALLAR WE DOGANLARY

Geçen asyr iñ wagşy asyrlaryñ biridi. Doganlaryñ ýa-da bir maşgalanyñ arasynda bolup geçen uruşlar iñ ýowuz uruşlar bolup durýardy.
Indira Gandi Hindistanyñ ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 207 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.11.2021 | Комментарии (0)

GELNALJY GELÝÄR...

Biziň halkymyzyň içinde “gelnalyjy” diýlip atlandyrylýan toý kerweniniň taryhy kökleri örän gadymy döwürlere uzap gidýär. Toý kerweniniň döreýiş taryhyny gadymy rim we ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 157 | Добавил: Haweran | Дата: 30.11.2021 | Комментарии (3)

UYAN!

Derin uykulara dalan gonca uyan!
Uyan! Kalk! Nergis gibi göz açıp etrafına bak!
Safâ sarayımızı keder talân etti bak!
Kuşlar ötüyor, uyan!

Bu sûziş ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 90 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.11.2021 | Комментарии (1)