BIR KIŞÄ HÄSIÝETNAMA

Bimessep,
Bihezzet,
Bilezzet,
Bisan.

Bigäne,
Bidäne,
Bimany,
Bijan.

Bigadyr,
Biadyl,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 72 | Добавил: Allaýar | Дата: 29.11.2021 | Комментарии (1)

GARRY ÖÝÜŇ AGYSY

Garry öýün ýykyp garry bürgüdiň,
Gorkmadyňmy näletinden Gorkudyň.
Haýbatyndan Oguzyň?
Şumudy pendi atanyň,
Sarpasy içen owuzyň?!.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 45 | Добавил: Allaýar | Дата: 29.11.2021 | Комментарии (0)

ÇOPANLARYÑ EDEBI OBRAZY HAKYNDA

Edebiýat ylmynyň obrazlar ulgamy bilen aýrylmaz baglanyşykly bolany üçin her bir obrazyň genetikasyny (gelip çykyşyny) derňemek örän wajyp işleriň hataryna ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 87 | Добавил: Haweran | Дата: 29.11.2021 | Комментарии (12)

OGUZ HANYŇ ÝEŇIŞLERI GAÝALARDA OÝULYP ÝAZYLANDYGY HAKYNDAKY TAPYNDY

Demirgazyk Hytaýda içki Mongoliýanyň Özerk welaýatynda 2000 ýyllyk gaýa oýuklarynyň antik astronomik çeşmeleridigi öňe ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 103 | Добавил: Jeksparro | Дата: 29.11.2021 | Комментарии (4)

ÖÝÜÑ TAGTYNA DEÑELEN ZENAN

“Gorkut ata” eposy türkmenleriň yslam dinini kabul eden döwrüniň wakalaryny öz içine alýan gymmatly eserdir. Bu eseriň üsti arkaly milletiň ruhy keşbini aýdyňla ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 59 | Добавил: Haweran | Дата: 29.11.2021 | Комментарии (1)

"GÖWNÜME BOLMASA ADAMLAR KEM-KEM..."

Göwnüme bolmasa adamlar kem-kem,
Ozalky bolşundan kiçelip barýar,
Adam däller bolsa gün geçdik saýy,
Öňküsünden hasam goçalyp bar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 152 | Добавил: Tumarly | Дата: 29.11.2021 | Комментарии (20)

DÜNÝÄ EDEBIÝATYNDAN HAÝSY KITAPLARY OKAMALY?

Hakyky bilimiň nepkeşlik bilen hiç hili galtaşygy ýok: onuň belent manysy kämillige ymtylmakdyr. Bilim bize ömrümize aň ýetirmäge, geçmişiň sy ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 290 | Добавил: hoşowaz | Дата: 29.11.2021 | Комментарии (19)

ALI ŞERIATI: KÄTE PERÝAT EDIBERSEM DIÝÝÄRIN, ÝÖNE ÝENE GÖRÝÄN WELIN, SESIM GYSYLYPDYR

Ali Şeriati kyrk üç ýyl öñ, şu gün, bolýan oteliniñ myhmanhanasynda öldürildi. Onuñ ölümi Eýranda ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 78 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.11.2021 | Комментарии (3)

NÄME SEN EÝ SÖÝGI, KIM SEN ASLYNDA?

Kim sen?
Name sen?
Erkimi elimden alaryñ ýaly.
Milyon-milyon düýşleñ üstinden așyp,
Hyyalymda yanyña bararym yaly?
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 62 | Добавил: permanh2206 | Дата: 29.11.2021 | Комментарии (2)

ŞAHYR ÝALY

(Eşitmediksiränlerimden)

Oturşyň şahyr ýaly,
Turuşyň şahyr ýaly,
Okaýşyň şahyr ýaly,
Duruşyň şahyr ýaly,
Durmuşyň şahyr ý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 121 | Добавил: SüleýmanHAÝDAR | Дата: 29.11.2021 | Комментарии (6)

NÄDIP UNUTMALY?

Nädip unutmaly,
Nädip gülmeli?
Nädip ýöretmeli ýürege hökim?
Tutașan ykbaly,
Geçen günleri,
Meñem unutmaga bardyra hakym?

E ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 100 | Добавил: permanh2206 | Дата: 29.11.2021 | Комментарии (4)

ARMAN BOLMAZ

(Gartaşan mugallymyň aýdanlaryndan)

Gyzlarymyz - on sekiz ýaş,
On dokuz ýaş - gelinlermiz.
Şolar bilen togsan ýaşdan
Ýigrim bäşe gele ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 66 | Добавил: SüleýmanHAÝDAR | Дата: 29.11.2021 | Комментарии (0)

“SOWGAT”, A.ÇEHOWYŇ ÇAP EDILMEDIK HEKAÝASYMY ÝA-DA...

Rus nusgawy ýazyjysy Anton Pawlowiç Çehowyň çap edilmedik hekaýalary barmyka?
Elbetde, bardyr.
Halys bolmanda, söz ussa ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 87 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.11.2021 | Комментарии (5)

MEN UÇMAGY ÖWRENDIM

Men uçmagy öwrendim
ýaralarma,
Gün ýüzüniň garalarna garaman.
Men uçmagy öwrendim
ýaňraman.

Öwrendim
hemmelerden üýtgeş ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 127 | Добавил: Mähriban | Дата: 29.11.2021 | Комментарии (5)

"SEN MENI GYSMAGYN, DÜNÝE..."

Sen meni gysmagyn, dünýe,
onsuzam bu janjagazmyň
etden ýasalan kapasa
gysylany bes dämi?
Etsem-petsem kitabym bar
Oňa çap ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 131 | Добавил: Mähriban | Дата: 29.11.2021 | Комментарии (6)