GIRMAN BAGŞY

Müňýyllyklardan gözbaş alýan türkmen medeniýeti, aýdym-sazy halkyň içinden döreýän zehinli ynsanlaryň hasabyna has-da kämilleşip gelýär. Öz gezeginde milli medeniýetimiz hem ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 179 | Добавил: mango | Дата: 25.11.2021 | Комментарии (2)

GÜLPAM

Rawylar andag rowaýat kylypdyrlar. Ençe-ençe rowaýatlar goşulyşyp, soňra şu kyssa hekaýatny döredipdirler. Geçmiş taryhda aýdylyşyna görä, Soltan Söýün ýa-da Soltan Hüseýin diýen a ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 1030 | Добавил: Haweran | Дата: 25.11.2021 | Комментарии (2)

UÇUÑ

Uçuñ, uçuñ
çümüñ, garylyñ!
arşyñ çuñuna!
Gyryñ zynjyrlary
Çykyñ bedenden!
P ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 266 | Добавил: Nurdan | Дата: 25.11.2021 | Комментарии (14)

OSLUK

Duralga.
Ýolagçy mündürmek nobaty ýeten, Topalak agaň Poşalak aga aýtmyşlaýyn: “toýa hem ota gidilýän” ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 413 | Добавил: Bagabat | Дата: 25.11.2021 | Комментарии (7)

AÝNADAN

Çykyp meýhanadan
bakdym aýnadan
Ýaňy oturyp gaýdan
ýerime.

Unudypdyryn stolda
çilim gabymy.
Oturgyçda
Tüýs özüm ýal ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 145 | Добавил: mango | Дата: 25.11.2021 | Комментарии (2)

ENEME

Egniňde könelen ýeňsiz.
Ýüzüň ýygyrt-ýygyrt.
Başyňda saçlaň deý agaran öýme.
Bu gün äkidenok düýne.

Köne-küşül eşiklermi
Geýer-de çykar gide ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 215 | Добавил: Mähriban | Дата: 25.11.2021 | Комментарии (2)

TÄZE GELIN GELÝÄR!

(Sami Ýusufyñ ýerine ýetirmeginde “Sary gelin” aýdymyndan täsirlenip)

Şyňňyrdaýan şelpeler,
Ýürekleriň gürsüldisi.
Ýüzärlikleri ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 461 | Добавил: Mähriban | Дата: 25.11.2021 | Комментарии (24)