MEN SÖÝMEKDEN BAŞGA NÄMEDIP BILÝÄN?!

Bir zat başarýan-a diýmäýin
Bu gün
Men söýmekden başga nämedip bilýän?
Dogry men beýik däl,
Bolman geçeýin,
Bir baş ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 184 | Добавил: Mähriban | Дата: 24.11.2021 | Комментарии (13)

TÄJI KERTIKLER

Zaryñ...
Zaryñ... Zaryñ...
Täji Kertikler
"Dil bitirdi" ýene ýekedabana:
"Dañ atdy, adamlar, turuñ,
Sylyñ ýüzüñize Gün dogýar, ana".
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 120 | Добавил: Zara | Дата: 24.11.2021 | Комментарии (11)

DARKAŞLY ÝYLLARYŇ “WAWWASYNY” ÝATLAP...

1991-nji ýylda Türkmen radiosynda işleýärkäm, bir gezek ýazyjy Gurbandurdy Gurbansähedow jaň edipdi hemem «Türkmensiň» atly aýdymynyň radionyň fon ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 124 | Добавил: Allaýar | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (0)

YŞK

Sen ümmülmez çöllerde bir halaýyk ýalysyň,
Ümmülmez deňizlerde del bir balyk ýalysyň.
Bir ereder, bir doňdurar, bir agladar, bir güldürer,
Sen bize hem hassalyk, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 68 | Добавил: mango | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (2)

“GOÇMYRAT AHUNY BARDYR NOHURYŇ...”

Geçen asyryň başlarynda Durdy bagşynyň ýazan belli goşgusynda «Goçmyrat ahuny bardyr Nohuryň» diýen setir bar. Ahun ýogalanda, Mätäjiniň ogly Molladurd ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 146 | Добавил: Allaýar | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (3)

SENI SÖÝDÜM

Seni söýdüm,
Ýalñyz bir seni söýdüm,
Göreçlerim özge ýana bakmady.
Sebäbi sönmez bir ataşa ýugrup,
Seni Tañrym ýüregime oklady.

Seni g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 85 | Добавил: Haweran | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (2)

SYR

Sen heniz bu syry bilýänem dälsiñ,
Hyýalyña gelmez, belki, çaklasañ!
Ony diñe öz ýanymdan çaklasañ,
Kalbymyñ has çuñ ýerinde sakladym.

Bukdum görer g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 39 | Добавил: Haweran | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (0)

DÖWRAN SÜRDÜM

Döwran sürdüm sary Aýyñ astynda,
Yşkymy bagş etdim asylly ýara.
Aýyñ keşbi üýtgäp durdy asmanda,
Söýgim üýtgemedi pasyllar ýaly.

Meñem keşb ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 50 | Добавил: Haweran | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (0)

TÜRKMENIÑ

Oktýabryñ güneşinden nur alyp,
Bagta eýe boldy ili türkmeniñ.
Leninizm komposyndan ugr alyp,
Kommuzme barýar ýoly türkmeniñ.

Dostluk elin berdi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 66 | Добавил: Haweran | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (0)

GERMANIÝA

Watan, adalatly señ ykaratyñ:
Ýaşlygmy günäde, keýpde ötürdim.
Emriñi meñ berjaý etmeli wagtym,
uzaklarda ygyp, entedim ýördüm.

Ata Watan! Bagy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 78 | Добавил: Haweran | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (0)

ÝEKE BENTDE GIDEN MANY

Öýtme, şahym, hemmäni sen bir wepadar ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 106 | Добавил: mango | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (2)

SÖHBET

Adamy adamjyk lak-luk atýarmyş.
Sen — adamjyk, a men weli adam däl.
Wah, adamjygam däl,
Men — gurjajyk,
______________ ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 111 | Добавил: mango | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (2)

ADALAT

Ynsansyz adalat bolmaz
Adalatsyz ynsan bolarmy?
Bolar, heýem bolmazmy?
Emma, bolmaz bolsady

Özdemir Asaf
(1923-1981)

Terjime ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 112 | Добавил: mango | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (12)

ENELER WE ÇAGALAR

Enesi ölse, çagajyk
Howlynyň çetinde çugutdyryp otyr
Elinde gury bir çybyk
Agzynda çyrşak

Çagasy ölse, güneş
Gara köýük g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 126 | Добавил: mango | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (4)

"О, ЕСЛИ БЫ ОЗЕРОМ БЫЛ Я НОЧНЫМ..."

О, если бы озером был я ночным,
А ты луною, по нем плывущей!
О, если б потоком я был луговым,
А ты былинкой, над ним растущей!
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 118 | Добавил: Елена_Прекрасная | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (13)

ÜSTAŞYR

Dideler
Syrly dideler
Dideler
Sada dideler
Meger ýadaw
Dideler
Adamlar üstaşyr
Alysdaky daglara
Seredýär.

Jany ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 93 | Добавил: Pero | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (4)

KÄŞGÄ...

Görýän diýmegi däl-de,
Görmegi başarsadyk.
Söýýän diýmegi däl-de
Söýmegi başarsadyk.

Başarsadyk eger-de
Bagtly borduk şeýle bir
"B ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 84 | Добавил: Hyýalkeş | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (1)

ÝERE GAÇÝAR

Zemin dowul tapyp, lerzana geler,
Seni gözläp ahy-nala çekişimden.
Daglañ depesiniñ garlary erär,
Howuryndan, lowlap ýanýan yşgymdan.

Bütin b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 119 | Добавил: Mähriban | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (5)

PARH

Agydan agynyň, gülküden gülkiň
Ýer bilen gök ýaly tapawudy bar.
Tändi sary ýaprak paýawlap ömrün,
“Namut galdym” diýip, şemal aglaýar.

Ýene gyt däl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 65 | Добавил: Mähriban | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (0)

TÜNEK

Gözlerimi daňdyň.
Galamymy döwdüň.
Nebir günlerimi ogurlap aldyň.
Men seni on ýyl hem bir sähetli gün
Ýerde däl,
Iki
Egnimde saldym.
Категория: Goşgular | Просмотров: 70 | Добавил: Mähriban | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (3)

ÇAGALAR

Göwnüniň läligi. Gözleri ynanjaň.
Sözi hilesiz. Kiçijik adamlar.
Siziň ähliňize gowulyk diläp,
Hemmäňiziň maňlaýyňyzdan öpýärin,
Ulalmankaňyz.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 47 | Добавил: Mähriban | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (1)

TÜRKMEN GÖZELI

Älemde meşhurdyr edebiň, haýaň,
Müň ýyllap başymda telpegimi aýan,
Ol-a nämähreme mähir bermekmiş,
Ýeliň garşysyna ýöremekdenem
Uýalan, uýam! ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 109 | Добавил: Mähriban | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (5)