"DÜNÝE BIZE ÝAKYN GELDI..."

Dünýe bize ýakyn geldi
Çakymyzdan,
Ýakynmyzdan.
Ýakyndanam ýakyn geldi.
Biz oňa daşdadyr öýtdük
Ol-a ynhajykga eken.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 105 | Добавил: Mähriban | Дата: 22.11.2021 | Комментарии (6)

GÜBÜR GÜBÜR GÜBÜR

Gübür
Gübür
Gübür...
Özelenýär peç.
Näme keç:
ykbalymmy
logikam?

Gübür
Gübür
Gübür...
Dem alý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 136 | Добавил: Mähriban | Дата: 22.11.2021 | Комментарии (8)

GOŞGY

Men ýazyp bilemok, ýazman bilemok,
Men ýagyp bilemok, ýagman bilemok.
Gün ýaşýar her agşam serip gollaryn,
Men bolsam henizem dogup bilemok.

Günüñ ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 49 | Добавил: Haweran | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (0)

ŞEÝTANGALA

Şeýtan bolup ýaşamaly,
Şeýtanlaryň arasynda.
Senem ýazdyň, menem ýazdym,
Bu ahwalat barasynda.

Obaň ady Şeýtangala,
Çatma ýykar eşden ç ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 65 | Добавил: Allaýar | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (1)

HAÝYM BELASY

Adam ataň Haýym atly dogmasy
Gardaşy Abylyň ganyna galan.
Şondan bärem adamzadyň başyndan
Sowulmandyr jenjel, talaň...

Haýymdan önen nebere ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 78 | Добавил: Allaýar | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (1)

NOÝABRDA SOLAN "TÄK GÜL"...

Proza söýüjilere mälim bolan nusgawylaşan eserler bar. "Jenaýat we jeza", "Uruş we parahatçylyk", "Günbatar frontdan täzelik ýok", "Metafor", "Kiçijik şazada", ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 170 | Добавил: Haweran | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (7)

DAŞARY ÝURT DEGIŞMELERI

Tiz ýöreýän otlynyň küpesinde bir aýalyň ýeke özi otyr. Küpä bir ýaş ýigit girýär-de, onuň gapdalynda oturyp, sakgyç çeýnemäge başlaýar.
– Meniň bilen tanyş ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 297 | Добавил: hoşowaz | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (2)

FOTOSURAT

Duralgada üç kişi
Äri aýaly we çaga

Äriniň eli kisede
Aýalyň eli çagada

Äri gamgyn
Gamgyn aýdymlar deý gamgyn

Aýaly g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 112 | Добавил: mango | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (5)

DOGANLARYMA

Arany açsalar öýkeläp eger,
Bilýärin, barybir dolanjaklaryn.
Bagyşlar - iň uly jezany berer,
Adyl, geçirimli doganjyklarym.

Başarsaňyz, öýkel ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 94 | Добавил: SüleýmanHAÝDAR | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (3)

GEL, DUTARYM, SÖZLEŞELI!

"Gel, dutarym, sözleşeli! " halk aýdymyndan bir-iki setir

Ah, gara tamdyram, gazma tamdyram,
Bu bir sowuk ülke, gyzma, tamdyram. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 97 | Добавил: Revo | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (0)

NOHURLY MEN

Zülkarnaýyn döwrün gören,
Dünýäň niçe howrun gören,
Dädem Gorkut bilen ýören,
Oguz hanly nohurly men.

Gylyjyna gylyç degen,
Tapmaň şer ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 141 | Добавил: Allaýar | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (4)

HAÝYMLAR – ZANDY HAÝYNLAR

SSSR döwründe dogulan menem,
Müň dokuz ýüz kyrk dokuz dogulan senäm.
SSSR-iň ýykylanyn gördüm men,
Ata-enesiz deý boýnum burdum men.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 85 | Добавил: Allaýar | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (2)

NOHUR DILIM

Daglar ýaly gojaman sen,
Ene dilim – nohur dilim.
Ne şirin sen, ne zyban sen!
Ene dilim – nohur dilim.

Merdanlaryň dag dili sen,
Bal g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 108 | Добавил: Allaýar | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (4)

ÝOLDAŞLAR WE...

- Ýoldaş Atabaýew,
- Ýoldaş Stalin.
- Ýoldaş Batyrow.
- Ýoldaş Babaýew,
- Ýoldaş general,
- Ýoldaş mugallym.
- Ýoldaş sadalar... ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 125 | Добавил: Allaýar | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (5)

SYRLY GÖZEL

Ýazyň mymyk şemalyna,
Owsun atýar a:l köýnegi.
Gözüm düşmez jemalyna,
Adat aşygyň köýmegi.

Ne daşlaşar, ne golaýlar,
Hallan atar zol t ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 52 | Добавил: SüleýmanHAÝDAR | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (0)

BAÝLAR HAKYNDA OÝNAM SETIR

Bolsa-da köp maly-mülki,
Hasraty kän baýlaryň.
Baýlyk ýowuz kesel, belki,
Sakasydyr gaýlaryň.

Garyplar aglasa diňdirip bolar, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 85 | Добавил: Allaýar | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (0)

ŞÄHER AHWALATY

Dynç güni.
Arkaýyn ýatansyň irden.
Birden,
Birdem azan sesi oýadar seni.

Soňam Gökdepe ýa Gäwers tarapdan
Geleniň sesi
Goýma ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 94 | Добавил: Allaýar | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (1)

DAGLAR

– Halallandym-diýip, alaýyn dynjy,
Çeşmäniň başynda kylyp men synjy.
Bir ene mysaly etmäňler ünji,
Ak gaýaň ýassanyp, uklar men, daglar.

Jybarlap ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 75 | Добавил: Allaýar | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (1)

AŞYK, TALYP...

Işiňden sowaşma, bölmäýin ünsüň,
Jogap tapdym, jogapsyz jaňlaryma.
Diňe bir boşluklar bolmaýar ümsüm,
Haýpyň gelsin jorapdyr jalbaryma...

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 122 | Добавил: SüleýmanHAÝDAR | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (3)

"ÝALÑYZ SÖÝGIM..."

Meni söýýänligin bilip biriniň,
Okap goşgularyn men hakda ýazan,
Öz-özüňe: "Ýalňyz söýgim, dirimiň..."
Diýip, ynamyňa siňdirme tozan.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 49 | Добавил: SüleýmanHAÝDAR | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (0)

GOÇALTJAK BOL

Hut sähranyň owazy bar,
Dutarymda, gyjagymda.
Türkmen ilim bu sährada -
Misli, enäň gujagynda.
Giňdir sähram hem ýerleşer
Söýüp-söýlüp guç ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 57 | Добавил: SüleýmanHAÝDAR | Дата: 21.11.2021 | Комментарии (0)