"ŞYGYRLARÑY KÄSI EJIZ TI:RMEKDEN..."

Şygyrlarñy käsi ejiz ti:rmekden
Akly ýetmez oña köpbilmişleriñ.
Olar umyt berýär ýagty geljege
Şondan şeklin alýar görjek düýşler ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 96 | Добавил: Haweran | Дата: 20.11.2021 | Комментарии (2)

I...-e ROMANS

Günortanyñ asmanynyñ astyna
Ýat illere, başym alyp düýbünden
Äkidemde öz gazaply kysmatym,
Äkidemde öz hyýalbent düýşüm hem...
Şo mahal duýgudan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 58 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (2)

GÖZLEG

Senem gözläweri söýeniňden soň,
Özgeler gözüme yssy bolarmy.
Sen maňa asman dek söýeneňden soň,
Zemin dek götärin gussalaryňy.

Golumda däl, gursag ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 71 | Добавил: SüleýmanHAÝDAR | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (6)

TÜRKMENLER DÜNÝÄDE BEDENTERBIÝE TÄLIMINI we SPORTY ILKINJI DÖREDEN MILLET

Tutuş ýer ýüzünde bedenterbiýe tälimini oýlap tapan we ony okuw meýilnamasyna girizen ilkinji millet ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 183 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (34)

IKI BOLDUM

Men “Sen” diýip ýola düşdüm,
Ýürek boldy pagyş-para.
Iki boldum, ozal üçdüm,
Birim galdy bagyşlara.

Çykdym jaýyň üçegine,
Takat tapman ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 42 | Добавил: SüleýmanHAÝDAR | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

EÝ, KELLE!

Diýýärsiñ öz ýanyndan "Ähli syna başdyryn".
Jöwen başy dek bükür başlanaýşyñ, eý, kelle!
Eden bar günäleriñ boýnunadyr ýaşlygyñ,
Kyrk ýaşap, elli ýaşap, ýa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 64 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

SES GELDI

Köpelipdir edebiýat ogrusy,
Ogry gözleň ogurlykda gözleri.
Gyrp-çyrp etdi Pyragydan, Nepesden,
Käte hem Ezizow bolup sözledi.

Gol goýdular iliň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 102 | Добавил: Allaýar | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (2)

Umuman, sowet döwründe «Aýgytly ädim» romanyna ýowuz daralyp, Berdi Kerbabaýew köp kynçylyklara sezewar edildi. Kyrkynjy ýyllaryň aýagyna çenli «Aýgytly ädim» romanynyň ikinji we üçünji kitaplary türk ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 149 | Добавил: Allaýar | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (2)

Otuzynjy ýyllaryň başynda «buržuaz-milletçi» möhüri ýelmenen Berdi aga otuz ýedinji ýylda ýene-de «halk duşmany» hökmünde tussag edilipdir. Öz öýleriniň dökülişi barada maňa 1997-nji ýylda Berdi agany ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 114 | Добавил: Allaýar | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

BERDI KERBABAEW (1894-1974)

Uly söz ussady Berdi Myradowiç Kerbabaýewiň ömür ýoly çylşyrymly bolupdyr. B.Kerbabaýew ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 278 | Добавил: Allaýar | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

HARBY GULLUKDAN SOÑ ILKINJI GOŞGY

Könelen ýüzüniň perdesin çekip,
Döwür diýilýän zat üýtgeýär, bilýän.
Ýöne ''täze dünýäň '' pidasy edip,
Hiç haçan enäniň göwnüne deg ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 92 | Добавил: sjsoho63 | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (3)

HEÝKELTARAŞ SARAGT BABAÝEWE

Tebigylyk owalbaşda zandyňda,
Eziz dostum, gözellige teşne sen.
Eger meňzetmeli bolsa özüňi,
Dag göwsüni ýaryp çykan çeşme sen.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 92 | Добавил: Allaýar | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (2)

DÖREDIJILIK - NEPIS SUNGAT

Biziň ýazyjylarymyzyň käbiri öz töweregini gabap alan, “Maňa nazar sal” diýip, böwrüňe dürtüp duran real hakykatdan göz ýumup, özüniň bäbejik çaglaryna, ýa onda ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 49 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

KORONA GÜNLERINDE PELSEPE -2

“El” diýlende ýadyma ilki bilen I.Kantyñ bir sözi düşýär: "Eller akylyñ dowamydyr". Ýa ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 75 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

ESGERLIK

Nyzamdan başlanýar esgeriň ömri,
Gutarsa-da hut şol ýerde gutarýar.
Emmedir emzikden aýralyk döwri -
Esgerlikdir
Utulan bar, utan bar.

Em ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 50 | Добавил: SüleýmanHAÝDAR | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

"NE AZAŞDYK NE-DE DUŞDUK..."

“Bir bilsediň, seni şeýle küýsänim...”,
Habaryňa menden jogap barmady.
Söýgiň, Talhatandan galan küýzäniň,
Ykbaly deý bulut bolup parlady ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 67 | Добавил: SüleýmanHAÝDAR | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (2)

GELMEDIÑ

Otly tomsuň jöwzä-jebrine dözen
Topragyma garlar geldi, gelmediň.
Pynhan duýgularmyň sen hakda düzen
Aýdymyna sazlar geldi, gelmediň.

Bogun-bogu ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 49 | Добавил: SüleýmanHAÝDAR | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

ÝAŞLYK – SARÇLYK

Ýene joram tasap gitdi,
Aňtap gitdi müýnüm yzyn,
Bu gün ejem tilpun etdi.
Azgyryldym: "Ölmez gyzyň!“

Ba-a-i-ý, ýüregme düşýäler-ä,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 92 | Добавил: mango | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (2)

MEN DAGLY...

Men dagly men
Emer-damarym bilen.
Daglaryñ düýbünde mesgenim bardyr.
Men dagly men,
Bütin dabaram bilen.
Diñe şol daglarda mes günüm bar. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 51 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

IT WASPY

"It geldi - gut geldi" diýen nakyl bar,
"Gut" diýmek bagtdyr, bagt bolarmyş it.
Asmanyñ ýüzüne gelende gubar,
itine äñeder mal bakýan ýigit.

Gij ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 55 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

OÝLANMA

Men öňler geçip barýan durnalary synlap bize mälim bolan bu barlygyň bizden ötegçidigini bilip gynanýardym.
Hemişe-de garaňkylykda ýeke özümi ýalňyz galan ýaly duýýardym. S ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 111 | Добавил: Bilbil | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (4)

ADAM BARY NIRÄ HOWLUGYP BARÝAR

Gowluk hakda ýazjak bolýan men şygyr,
Şer bolup barýa-la haýyr diýeniñ.
Bir namart ýakañdan ebşitläp tutsa,
Nep etmez eliñi aýyr diýeni ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 78 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (1)

DIRILIKDE DÜNÝÄ BIZ

Töhmetden, gybatdan saklangyn yrak,
dökülmesin ýüzüñ nury.
Päli ýamanlardan durgun gaçarak,
kütelmesin gözüñ nury.

Dogup gelýän güne ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 55 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (1)

GÜÝZ

Ýaprak ýagýar boz topragyñ ýüzüne,
Ýagýar, öz ömrüniñ menzilin ölçäp.
Solan meñzi bilen öpýär Zemini,
Gaýgy-gussalaryn bir-bir çemçeläp.

Sergezdan ý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 54 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

PURSAT

Ýap-ýañam şu ýoldan,
Ine, şu ýerden
Buz dek elim üfläp-üfläp ýyladyp
Geçipdim men... Häzir bolsa barýaryn
Onki süññüm lowladyp.

Dabanmyñ as ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 44 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (1)

BOĞULAN ŞAIR

Senin seyircilerin düşman
Senin yargıcıların düşman
Öylesine yenmek zorundasın ki
Kıl payı bırakmadan

Sayısız genlerle donatmalısın
İ ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 24 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

ARKADAŞIM BADEM AĞACI

Sen ağaçların aptalı
Ben insanların
Seni kandırır havalar
Beni sevdalar
Bir ılıman hava esmeye görsün
Düşünmeden gelecek karakış.. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 27 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

TEK HECE

Var mı beni içinizԁe tanıуan?
Уaşanmaԁan çözülmeуen sır benim.
Kalmasa ԁa şöhretimi ԁuуmaуan,
Kimliğimi tarif etmek zor benim…

Bülbül benim lisa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 36 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

ELIF GIBI SEVMEK

Sen yoktun o zamanlar
Çocukluğumda en çok yağmuru severdim ben…
Ne zaman bir dert gelse bana
Yağmur yağar
Dinler
Dokunur
Ve topr ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 31 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

GÖZLERİNDE ÇAĞ YANAR

Sen geçersin içinԁen yıllar susar, çağ уanar
Gözlerinde tutuşan mavi bir Çerağ уanar.

Düştüğü kuyularԁan çıkar gider sefaya
İz bırakır çöll ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 64 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

EY AŞK SEN NELERE KADİRSİN

Ey Aşk sen nelere kadirsin…
Güldüren de sensin küçük mutluluklarla, ağlatan da sensin koskoca yangınlarla…
Güzel rüyalarda buluşturan da sensin, u ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 37 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

İLK  DEFA SEVİYORUM

Ben seni bir okyanusun derinliğinde buldum da sevԁim
Parlak bir inciуdin benim için
Paha biçilmez bir inci
Ben seni soğuk ve yağmurlu bir günde ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 41 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (0)

BEN SANA MECBURUM

Ben sana mecburum bilemezsin
Aԁını mıh gibi aklımԁa tutuуorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyoru ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 64 | Добавил: Haweran | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (7)

KITAP

Kitapda niçeme adam ýaşaýar,
Olar gülüp aglaýarlar, diñýärler,
Kitapda niçeme adam ýaşaýar,
Ömür sürüp, gara ýere siñýärler.

Kitapda niçeme adam ýa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 74 | Добавил: Allaýar | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (4)

DURNALAR

Ýadaw güýz gününiň elwan säheri
Göýä ünjülerden saralyp-solup.
Hanha, uçup barýar durnalar bilen,
Alys ülkelere kiçijik bulut.

Sähram aýagyna dö ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 64 | Добавил: Mähriban | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (1)

SÄHRA SAÇAK ÝAZYPDYR

Bahar aýy bardyk ýene
Sähraň myhmanhanasyna.
Ýerden göterlip göwnümiz,
Ýetdi Gögüň aýasyna.

Ýaýypdyr sähra saçagyn,
Şeýle bir ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 71 | Добавил: Mähriban | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (1)

NOBATDAKY DUŞUŞYK

Ine-de Men!
Gör, ýeňildi aýralyk!
Obam meniň, barym meniň, baýlygym,
Sensiň meniň janymdanam gymmadym!
Dymmaryn men, seň gujagyň münberim. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 86 | Добавил: Mähriban | Дата: 19.11.2021 | Комментарии (3)