ALTYN GÜÝZÜM

Ynha, men ýene-de garşylap güýzi,
Bagtly geçen çagaly ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 139 | Добавил: Nurdan | Дата: 10.11.2021 | Комментарии (3)

کؤینک

من تأزه کؤینک تیکینجک:
ماتاسئ یۆپکدن,
رنگکی بهیشتدن,
یاقاسئ گۆل یاپراق لارئ
بیلن بجریلن,
بگه ییگی گۆنشدن,
روحئ آسماندان,
ساپاغئ موحب ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 46 | Добавил: Mähriban | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (0)

- هۆودی....

غئز ییگیده غاراشار,
غئش لار یازا غاراشار.
بیر هؤوۆرتگأنگ غوشلارئ
غام گۆنۆنده آغلاشار.

تۆم سیل لری دینگمه یأر,
گؤزیاش یره سینگمه یأر. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 64 | Добавил: Mähriban | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (0)

ŞEÝLE GELIPDIR, ŞEÝLE GITMESIN...

Ähli ejeler - ejeleriñ gözeli,
Sen - gözelleñ gözeli!
On üçde çykdyñ äre
Meni dogurdyñ on bäşde.
Ýigrimalty ýaşyñda
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 102 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (2)


Günlerde bir gün bir sebäp bilen Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň guramaçy mugallymy, okuw-usulyýet birleşmesiniň ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 183 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (5)

AŞYK AÝDYÑ PIRIÑ HUZURYNDA

Bagşy-sazandalañ göwün yhlasy,
Piriñ huzurynda guş kimin uçýar.
Ylham daşyp, joşa gelen ýürekde,
Heser bilen zehin dünýäsin açýar.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 61 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (0)

ÖZÜME HÄSIÝETNAMA

Meniñ häsiýetim, gylygym şeýle:
Başarsam dogrymy sözleýärin men.
Başarmasam welin, köñlüm dogada,
Pyşyrdap, asmana gözleýärin men.

Keri ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 99 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (2)

«DOWAMDADYR MERT ZÜRÝADY ÝIGIDIÑ»

Sözbaşymyzdam hem bolşy ýaly, häzirki zaman milli söz sungatynda «mertlik» pelsepesi barada gürrüň edilende, ilkinji nobatda ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 134 | Добавил: edebiyatteswiri | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (1)

GADYMY TÜRKMEN SENENAMALARYNDA GYŞ PASLY

Gadym döwürlerden bäri türkmenler tebigatda bolup geçýän hadysalardan ugur alypdyrlar. Dürli hasaplamalary, senenamalary ýöredipdirler. Aýyň, Günü ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 81 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (0)

“Dost seni görmäge geldim”
Italmaz Akmyrat


Kän gündür, atygsap ýürek,
Dost, seni görmäge geldim.
Ýat bolmasyn birek-birek,
Giň gujak germäge geldim. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 141 | Добавил: Pegas | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (5)

YŞK

Gülgün ýüzün açan bahar-ýaz ýaly,
Meniñ söýgim eräp gitdi howada.
Kalbym bilen bütin älem saz ýaly,
Ýürek gürsüldisi artýar şo bada.

Dünýä arzuwlara ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 70 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (0)

"BIR ÝERLERDEN SOWUK ŞEMAL GELDI-DE..."

Bir ýerlerden sowuk şemal geldi-de,
Girdi señ kalbyña sowuklyk bolup.
Bulut tutdy seniñ röwşen gözlerñi,
Ol indi ýagty däl, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 53 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (0)

"GÜÝZ ŞEMALY TÜÝT-MÜÝT EDIP TAŞLADY..."

Güýz şemaly tüýt-müýt edip taşlady
Gurap barýan gamyşlaryñ çotgasyn.
Gawunsakçy ýükläp arabasyna
Alyp gaýtdy oran gamyşlarny h ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 52 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (0)

POEZIÝA

Poeziýa - eşdilmän diñlenýän owaz,
Poeziýa - ol baky gutarmaz sowal.

Poeziýa - dikelýän aýanlyk däldir,
Ol gola tutdurmaz gussaly päldir.

P ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 45 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (1)

MÖWSÜM

Kirişi dartylan günler,
Gallapdyr daş-töweregmi.
Gozgandygym,
gorjandygym,
Gopýar duýgy tüweleýi.
Kirişi dartylan günler
Goýanok meni ugru ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 50 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (1)

MENDE GAL

Bir tohum äberdiñ
Çeçegini al.
Bir çigit äberdiñ
Agajyny al.
Bir şaha äberdiñ
Tokaýyny al.
Dünýämi berdim saña
Mende gal!
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 84 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (2)

DAÑ

Säheriñ päkligne dowamat dünýe
Diñleýär meýmiräp ertiriñ ýañyn.
Ak days yşkyna düşen guşlaram,
Şadyýan saz edýär:
"Turuñ, oýanyñ!"

Zemin şeýle ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 71 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (2)

SEŽDE

Ne beýle ir oýanypsyñ, eje jan,
Üşän gyşyñ gagşap barýar eñegi.
Dil bilen däl, köñül bilen pyşyrdap,
Edýärsiñ Hudaýdan ýagşy dilegi.

Üşäñokmy?
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 89 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (3)

SAÑA

Senem üýtgäpsiñ-le täzeden bäri,
Meni ýalñyz goýup gidiberýäñ-ä.
Sag otur ýok, çag otur ýok, hoş diýmän,
Gep-gürrüñsiz, birden gaýdyberýäñ-ä.

Sen he ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 61 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (0)

ALYSDAKY GÖZ ÖÑÜNE GETIRME

Bir ýerlerde güwläp urýan tolkunlar
Zyñýandyr kenara ýaşyl suwotun.
Batyp barýan Günüñ reñki deñize
Ýazar bakylygyñ ömürlik hatyn.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 58 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (0)

DAÑLARYÑ DÜÝŞI

Dañlañ düýşi hasyl bormuş, ezizim,
Bölüp ukularym, oýarma meni.
Dañ ýyldyzy dogubersin uzakda,
Besdir maña säheriñ ak düýşleri.

Uly dünýäñ ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 57 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (0)

TÄZE AÝ

Geñ galýan,
Sen düýnem çörek ýalydyñ,
Gör, kimler göwnüñe degip gaýdypdyr.
Çarhy döwlen pelek altynsyñ öýdüp,
Ýarty bölegini kesip gaýdypdyr.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 49 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (1)

ÝOL BELGISI

Meniñ näme pikir edýänimi bilesiñ gelýärmi?
Uzakdan gözleme, gözlerme seret!
Gözlerimde soñsuzlyga çenli gidýän ýol bardyr.
Sen şol soñsuz ýola git, hökma ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 78 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (3)

YLHAMA ÝÜZLENME

Saklan biraz, gitme,
ýitme gözümden,
Sözlemäge maý ber, dymmaryn uzak.
Ýüregim iripdir ýygra göreşden,
Gurupsyñ ne beýle owadan duzak.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 49 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (0)

SÖÝGI

Maslahata mätäç bolmaýar söýgi,
Söýgi sorap gyýmaz nika gyýanda.
Söýgi aldaw-hilelerden beýikdir,
Janyn orta goýar ynsan söýende.

Şol pursat gyşlar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 94 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (0)

TELWAS GUŞY

Men dünýäde ýeller deýin awara,
Men dünýäde güller deýin nowjuwan.
Yşkyñ derdi goýsa goýsun azara,
Ýar yşkynda müñ ykbalyñ möwji bar.

Göwräme ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 52 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (0)

ENE DILIM

Gözleglerim gözlerimi açanda,
Sen ýetişdiñ hyjuwlarym daşanda.
Megerem, sen adamzadyñ ýaşynda,
Her sözüñ añ eleginden eledigim,
Ene dilim.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 73 | Добавил: Haweran | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (0)

RAZY

Dymmaklyk razylyk bolsa eger-de,
Watan, razy senden, bir söz diýmäýin.
Gül adyň ömrüme hemra bolansoň,
Ýaşyl ýaýlalaňda dymyp bilmäýin.

Niçik diýmäý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 85 | Добавил: Mähriban | Дата: 09.11.2021 | Комментарии (2)