Magtymgulynyň ykbaly ony uly ýoluň aýyrdyna getirdi, ýel hut şu ýerde ululy-kiçili, manyly-manysyz, syrly-syrsyz birnäçe ýoda-ýola bölünýärdi. Ol ýol saýlamalydy, bütin ömrüniň ykbalyny ýaş başyna—ýaň ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 48 | Добавил: Haweran | Дата: 08.11.2021 | Комментарии (0)

3.

Köşgüň kitaphanasynyň kiçiräk derweze ýaly ullakan hem-de bütin durky sünnälenip haşamlanan gapysyny Jelaleddine açyp beren hyzmatkär, şo bada iki bükülip egildi-de, bir gyra çekilip, ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 51 | Добавил: Haweran | Дата: 08.11.2021 | Комментарии (0)

AÝRALYK

Düýn agşamky yhlasymy unutdym ak säher bilen,
Ýüz bersem ýüzin düşürdi ykbalymy takat-sabyr.
Seni söýen günlerimiň ezýetini çekýän indi,
Bu güýz sensiz geljek ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 48 | Добавил: Haweran | Дата: 08.11.2021

NOÝABR GIJESI

Noýabryñ bu çigrekli gijesi,
Asmana seredip ýyldyz sanaýan.
Noýabr sanalar güýzüñ jüýjesi,
Sen haçan sanajak, şu wagt sanaman?!

Şeýlebir as ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 71 | Добавил: Haweran | Дата: 08.11.2021 | Комментарии (0)

GÜÝZ ŞEMALY

Şemal ösýär şowhun berip ýollara,
Güýzüñ solgun duýgularny dörýär.
Mukam paýlap bu şahandaz illere,
Baglañ jemalynda bagtyny görýär.

Için dök ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 63 | Добавил: Haweran | Дата: 08.11.2021 | Комментарии (2)

GÜÝZÜME

Men obanyñ güýzlerini söýýärin,
Şygyrdadyp ýaprak düşän topraga.
Gujak açdym otuzynjy güýzüme,
Çigrekli howany sorup kükrege.

Sary güýzde bilimle ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 30 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

RAÝATY WE ONUÑ ŞAHSY DURMUŞYNY TELEFONDA ÝA-DA BAŞGA ÝAZGY EDIŞ ENJAMYNDA AUDIO-WIDEO ÝAZGY ETMEK HAKDA

SORAG: (@Gökböri)
- Bagabat aga, öñräk raýaty, onuñ hereketlerini, şahsy ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 164 | Добавил: Gökböri | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (4)

ÄHLI ZATDA WATAN BAR

Eziz Watan, saña söhbete geldim,
Mydam juwan gyzyñ bolmak isledim,
Syrly taryhyñy bilmek isledim.
Gitdim, sary çölleriñe suwsadym,
Äpet ga ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 80 | Добавил: Mähriban | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (2)

DAG WE DEÑIZ

Agşam...
Deñiz boýy...
Asuda asman...
O ýerde,
Daglarda niçik bu agşam.
Bilýärin, meñ söýýän belent daglarma
Bakýansyñ mensiz.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 53 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

SAÑA DUŞUP...

Men söýginiñ gözleginde,
gözleriñe duçar boldum.
Öñler-ä ot ýaly gyzdym,
yşka köýen naçar boldum.

Ahwalymy bilmän-bilmän,
Şu güne çe ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 118 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (4)

SOWGAT

Meniñ saña sowgadym bar, ezizim,
Tapylmajak hiç bazardan, dükandan.
Gerek däl sagbolsun, tañryýalkasyn,
Ol jahana geldi bölünip jandan.

Gerek oña ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 40 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

JADYLY SENET

Aýdym-sazym,
Gadymyýetden ýadygär.
Sende gudrat-kerem,
Jady bar.
Sende lowlap duran yşkyñ ody bar.
Sende Oguz han dek ärleriñ
Gaýrat ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 30 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

GARRY DÄLI

Garry däli ejemiň atasy, babam Meret däliň kakasy bolmaly. Onuň haçan dünýä inip, haçan ýogalanyny bilemok, ýöne bolşewigi, kolhozy görüpdir. Bolup geçen waka bolsa şeýle. Muny ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 117 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (1)

DAWUD PATYŞA HAKDA ROWAÝAT

Dawud patyşa sowal beren Ezraýyla:
"Hepdäñ haýsy güni janym alarsen!"
Ezraýyl hem jogap gaýtaran oña:
"Jan almaga şenbe güni gelermen".
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 127 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (5)

Ikinji bap

YŞK HESERI

1.

"On ikimden gitdim, on üç ýaşyma
On dördümde heser urdy başyma.
On bäşimde gyzlar girdi düýşüme
On altymda gaýna ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 59 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

GÜÝZ

Güýz geleni bildirýär-le,
Howañ az-kem towlanşyndan.
Bulutlaryñ al-asmanda
Ters aýlanyp köwlenşinden.

Ýanynda ýap-salmalaryñ
Duýýan guşlañ şo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 68 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

GAÝDYP GELDIÑ

Ýene-de dolandyñ meniñ kalbyma,
Gaýdyp geldiñ arzuwlara-hyýala.
Getiren şatlygyñ uly bagtyñdan,
Yşkyñdan püre-pür doly pyýala.

Göwün çarbag ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 69 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

KÖWŞÜÑ IÇGEPLETMESI

Herki zadyñ öz ykbaly bolýar diýenleri çyn ekeni. Ine, biz köwüşler näme, biziñem herimiziñ bir hili ykbalymyz bar. Men bir sebäp bilen öz talyp hakyna oñup ýören taly ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 129 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (2)

AGRASLYK

O günlerim owadandy, owadan,
Güneş kimin señ mähriñe ýylnardym.
Dem alsañ gabanyp seni howadan,
Men seni gezerin gorap ýyllardan.

Dag başyndan s ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 38 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

ÝÖNE ŞEÝLE

Bar goşgular söýgi hakdadyr diýip,
Pikir edensoñlar görkli zenanlar.
Ýazdym,
ýazdym,
ýazdym ýüregmi iýip,
Şolar hakda boldy şygyrly sanlar. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 50 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (1)

MUNDA MAGTYMGULY ŞYGYR ÝAZYPDYR

Funtowo* ýerinden ajaýyp ýer ýok,
Nämä degmez doglup, önüp-öseniñ.
Munda Magtymguly şygyr ýazypdyr
Hem ýüregi urýar Hojanepesiñ.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 39 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

Magtymgulynyň ýedi yklymyň eýesi Haali Zaman pire mürid bolýandygy baradaky habar Hajygowşan obasyny gulgula saldy. Ýaş başyndan obanyň buýsanjyna öwrülen Magtymgulynyň ozalam ýöne-möne kişi däldigine ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 78 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (1)

GÜÝZ

Şahadan ýapraklar düşýändir gaýyp,
Töwerek ümsümlik, sowlan deý bazar.
Bu güýzi özüme ýakynym saýyp,
Syr berdim, syrlarym güýzde-de galar.

Syrdaşym ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 35 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

SOWGAT

Saña uly sowgat etmek isleýän
Uly çemen.
Aý, ýok, solar gider-dä.
Uly sowgat bolmaz gülden onsoñam
Göwher az.
Saña berjek sowgadym
Gymmat ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 92 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (2)

GÜÝZ PEÝZAŽY

Diñ salyp ýandagyñ dänelerine,
Akbaşyñ tozgasyn uçuryp her ýan.
Göz aýlap gowaçañ hanalaryna
Güýz güni atyzyñ çilinden barýan,
Ir bilen obamyñ ýol ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 61 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

GÜÝZ

Ýene güýz dolandy dogduk diýara,
Tebigatam gelen ýaly görküne.
Boýady baglary, otdur çöpleri
Sary goýazylyk siñen görküne.

Güýzüñ pelsepeden paýly ş ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 58 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

GÜÝZ AHWALY

Güýzde ýatlap ýazda galan ýaşlygyn,
Howlymyzda baglar gamgyn yranýar.
Sary ýapraklaram şemala ykjap,
Diwana deý, çar tarapa urunýar.

Menem ýa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 98 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (3)

"GÖÝÄ, BIR AZAŞAN GÄMI..."

Göýä, bir azaşan gämi,
Jahanda ýok belli ugrum.
Bu hem hiç,
Ýöne göwrämi
Ýok etmekçi bolýar ruhum.

Ol diýýär: “Saňa dyn ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 59 | Добавил: Mähriban | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (1)

"DERTLILERIŇ DERDINE..."

Dertlileriň derdine
Derman bolmaga geldim.
Dilsizleriň dilinde
Perman bolmaga geldim.
Diňe ynsaba nöker,
Gybatyň ýanynda ker ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 63 | Добавил: Mähriban | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

"GURY AŇA BAÝRYNAŇDAN NE PEÝDA..."

Gury aňa baýrynaňdan ne peýda
Her bir öli köp bilýärkä diriden?
Kime gerek bu ymtylyş, bu pida?
Jogap ýerne gözýaş damýar dideden. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 99 | Добавил: Mähriban | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (2)

"MEN SENIŇ ŞAHYRYŇ, HALKYM..."

Men seniň şahyryň, halkym.
Ýalan söz geçginli wagty,
Ýalan sözlemekden gorkup,
Gürlemän gysdym dişimi.
Niçe ýyldyr gyra çykyp, < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 63 | Добавил: Mähriban | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (1)

GELMELI GÜNÜÑ

Hemme zat şeýle bir ajaýyp boldy,
Baglaryň ýüzüni sypaýar şemal.
Indi geljekligiň has aýan boldy,
Gyzaran gülleriň kalbynda sen bar.

Ähli z ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 78 | Добавил: Mähriban | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)