NOÝABR GELDI

Daglaryñ başyna sellesin orap,
Güýz nepesi bilen noýabr geldi.
Argyn tebigatyñ halyny sorap,
Oña gujak geren noýabr geldi.

Mele ýerde ýatyr ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 57 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (1)

4.

Jelaleddiniň ylgap gelişinden hyzmatkärler bolmasyz bir zadyň bolanyny aňyp, haýygyp, ur-ut onuň öňünden çykdylar. Emma Jelaleddin olaryň deňinde säginip durmady. “Näme boldy? Näme hab ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 66 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

SENIÑ GÖZLEGIÑDE

Bu uly şäherden gözleýän seni,
Ýok-la, ýogsa saña aýtjak zadymam.
(Tötänden duşaýmak mümkin ahyry)
Bu gözlegden bizar bolm:an, ýadam:an.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 54 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (1)

GIJÄMIÑ PERIŞDESI

Eý, gijämiñ owadan perişdesi,
Gün ýaşanda sensiñ dünýäñ yşygy.

Sen ajaýyp ýylgyryşyñ ýalkymy,
Söýgiñ joşly derýasynyñ tolkuny.

As ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 73 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (1)

2.

Muhammet şa bilen Terken hatyn bir salym dymyşyp gitdi. Olaryň ikisiniňem keýpi gaçypdy. Haýsy öňürti näme söz tapjagyny bilmän, eneli-ogul tirkeşip barşyna, Terken hatynyň bolýan jaýy ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 55 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

JELALEDDIN

PROLOG

Türkmen sährasy... Hiç bir sähra, meňzemeýän özboluşly sähram. Umman ýaly ýaýylyp, tolkun atýan ak çägeden ýasalan sähram... Seniň ymgyr giden ak çägeli dep ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 73 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

GÜLLERIÑ AÝDYMY

Gowy görýän gözleriñ

Seniñ gözleriñ ýakyndanam, uzakdanam meniñ gözlerime garaýar. Meniñ saçymy daran şemal seniñem saçyñam daraýar, ýörän ýeriñ gül bo ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 113 | Добавил: Mähriban | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (0)

SEN BARYBIR EZIZ!

Ýazgarsa-da seni tünüñ ýelleri,
Sen barybir eziz.
Gulagymy ýapýar söýgiñ elleri,
Sen barybir eziz!
Duýgularmyñ agyr ýüki bolsañ-da,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 68 | Добавил: Haweran | Дата: 07.11.2021 | Комментарии (2)

ÝAGŞY NIÝET

Eñegini ýere berdi ýadaw Gün,
Günbatardan agşam gelýär ädimläp.
Gyrmyzy pursatyñ salkynlaç demi,
Alyp barýar ýüregimi tüýdümläp.

Gelibersin a ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 43 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (1)

AGRAP

Nedir şa ýurda ortalyk diýip Eýranyň şaýy-sünni ulamalaryny, ermeni arhiýereýlerini, Isaýy katolik ýepiskoplaryny, jöhit rawwinlerini çagyryp, olara Zebury, Töwrady, Injili pars dil ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 41 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (0)

ENEJAN HANGULYÝEWA

Türkmen zenan-şahyrasy Enejan Hangulyýewa 1974-nji ýylyñ 20-nji dekabrynda ýurdumyzyñ Mary we ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 142 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (2)

ПЛАТОК ИЗ НОХУРА

​«Кто много путешествует, тот видит больше» — гласит народная пословица. Поездка в незнакомый край – самый увлекательный способ изменить себя в лучшую сторону. Проведенны ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 34 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (0)

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА

​Нурмухаммед Ишан родился в 1806 году в​ Тупкарагане, который расположен в северо-западной части Мангышлака. Он занимает особое место в истории Каспия. В древности этот р ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 44 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (0)

YRYMÇYLDYŇ...

...Ýok, ýok! Men-ä ynanamok.
Ýöne sen
yrymçyldyň (görseň, edil ejem-dä!).
Gorky bilen tisginerdiň käte bir
Öňümizden gara pişik geçende.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 98 | Добавил: Pegas | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (5)

ВИТАЛИЙ

Это был старик не высокого роста. Лицо серебристого цвета при свете казалось жёлтым, и он походил на больного. Ходил походкой измеряющей землю человека. И это при том, что он нико ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 71 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (4)

ÖÝ BIKESI

Şäher örän uly tizlik bilen ýaşaýar. Edil giç oýanyp, şonuň öwezini dolmak isleýän ýaly, dynuwsyz hereketde bolýar. Häzir dagy eliň degenden işläp duran enjamlara-a çenli ulanyş ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 171 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (0)

INTERNET WE DÖREDIJILIK HAKDA

SORAG: (@Haweran)

Şahsy döredijiligiň internet bilen baglanyşygy barada-da agzalarymyzyň ýüregine sowuk suw sepiji-arkaýynlaşdyryjy taraplarynam ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 95 | Добавил: Bagabat | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (1)

GELJEGIÑ GAŞYNDA

Geljek!
Sen nämüçin beýle syrly ýylgyrýañ?!
Galpyldyda goýup, heýjana salyp.
Ah, neçüýn ýylgyrýañ, neçüýn ýylgyrýañ,
Ajaýyp syrlylyk mukamyn ç ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 67 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (2)

DÖREDIJILIGE BOLAN HUKUK WE ONUŇ KANUNÇYLYK ESASLARY

SORAG (@Nurdan):

Döredijilik işi bilen meşgullanmagyň dürli kärdäki adamlara Konstitusiýamyzda we beýleki kanunlarda kepi ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 101 | Добавил: Bagabat | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (17)

OKTÝABR SÄHERI

Oktýabr säheri
Öýkeniň säher bilen dolar
üşärsiň
öň üşäp görmedik ýaly
endamyň tikenek-tikenek bolar
şkafdan ýygyrt-ýygyrt bolan
j ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 110 | Добавил: Mähriban | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (9)

"HAWA, SEN BUGDAÝREÑK OWADAN BIR GYZ..."

Hawa, sen bugdaýreňk owadan bir gyz,
Bolsa, sensiň Ferdöws iýmişin dadan.
Başga bir dünýäden inensiň öýder,
Dünýäň bir däldig ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 94 | Добавил: Aksary | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (7)

HYÝAL

Şol gün öýlän duýdansyz ýagyş ýagdy. Ilkibada edalyja ýel öwüsmäge başlady, soň biraz güýjedi, onsoň ýeliň çy ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 147 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (5)