Gijäniň ýarymynda Selim Magtymguly bezenip-beslenip, gylyjyny-hanjaryny dakynyp, obadan çykýança atyny iýdip, garaňka siňdi gitdi. Onuň niräk, näme üçin barýanyny ýonaçylar tohumyndan ýekeje kişi-de, ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 64 | Добавил: Haweran | Дата: 02.11.2021 | Комментарии (3)

Magtymguly söýgüsini bukýardy, çünki agasy öýlenmänkä «yşka düşüp, ýanyp-bişip ýör» diýilmegi ýagşyzada ýaly kethudanyň asylzada ogly üçin aýypdy, utançdy. Emma onuň söýgüsi bukardan uly, çekerden agy ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 46 | Добавил: Haweran | Дата: 02.11.2021 | Комментарии (1)

Magtymguly asmandan agtarýan yşkyna zeminde sataşdy!!!
Aşyk didara zar! Aşyga didar derkar! Magtymguly ölmeli-ýitmeli Meňlini görmeli! Meňli gyzyň didaryny görmese, ol ölüp-ýitip barýar! Emma M ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 57 | Добавил: Haweran | Дата: 02.11.2021 | Комментарии (2)

YŞK MEKANY ATAŞ

Pähim-parasatly kethuda ýonaçylara dowla düşer ýaly hiç närsäniň ýokdugyny, ýüregi ýuka, başy gowgaly, aladaly şahyryň-aryfyň saç-sakgalynyň ir agarýandyny deliller bilen ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 46 | Добавил: Haweran | Дата: 02.11.2021 | Комментарии (1)

MAGTYMGULA

Gezdiñ öz ülkäñi, Hindi, Eýrany,
Dikdiñ nazaryñy alys illere.
Gezdiñ Yrak, Türküstany, Mugany,
Adalat gözlediñ - tapmadyñ zerre.

Ötüripsiñ aý- ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 51 | Добавил: Haweran | Дата: 02.11.2021 | Комментарии (1)

SAG BOL!

Türkmenistan, geldim seniñ öýüñe,
Ýüregiñ giñ seniñ, nygmatyñam bol.
Enemden öwrenen bolsam-da dili,
Men türkmençe gepläp, diýýärin:
- Sag bol!
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 33 | Добавил: Haweran | Дата: 02.11.2021 | Комментарии (0)

HAÝSY TALAT PAŞA?

Şenbe güni kitap satyn almak üçin Beşiktaş raýonyndaky "Kırmızı Kedi" kitap dükanyna bardym.
Birnäçe gün bäri sosial medýada Feýziye Özberkiñ ýazan “Talat Paşa” k ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 52 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (0)

HANJAR

Hanjar sowgat beren barmyka gyza,
Belki, bardyr, belki, ýokdur - biljek däl.
Bir gyzyñ öñünde çöksem-de dyza,
Oña dil ýarmaga hötde geljek däl.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 61 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (4)

• DEGIŞMELER

Habarçy:
- Alýo! Salam. Men siziñ agzybir kollektiwiñiz barada makala ýazmakçy.
Magazin müdiri:
- Azara galmañ. Size gerek haryt bizde ýok.
... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 160 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (0)

DÖWÜK KÜÝZE

Ýegen Atagarryýewe

Alym kişi niçe gündür dyrmalap,
Bitin ele saldy döwük küýzäni.
Ol hamana altynly hum tapan dek,
Küýze bilen ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 50 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (1)

ATA KESBI

Ogurlan köýnegni satdyrmak üçin,
Ogluny bazara ýollapdyr ogry.
Ýöne ony ogurladyp bazarda,
Öýlerine gaýdyp gelenmiş ogly.

Ogul bormy ondan, gal ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 44 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (0)

IR DÜŞÜPDIR ÝAPRAKLAR...

Ir düşüpdir bagymyzdan ýapraklar,
Ne beýle ir geldi güýzüñ ýelleri?!
Dek düýn ygşyldaşan terje ýapraklar,
Bu gün guçup ýatyr sowuk pelleri. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 38 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (0)

HADYSLAR

Bu nähili hezil, ýaradan Jepbar,
Bir salym oturmak öz eneñ bilen.
"O ýerden gelen ýok" diýen bir gep bar,
Bu nädogry. Ene - jennetden gelen.

* * ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 46 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (0)

TÜRKMEN GYZY BILEN TÜRKMEN BAHARYNYÑ BÄSLEŞIGI

Käbäm enem, mähribanym, topragym,
Yhlasymyñ bahar bilen bäsi bar.
Öz gyzyñdan artyk ýerin aýtsana,
Ol zyýada Bahar geln ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 44 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (1)

MENIÑ ÝÜREGIMDE SEN

Sährada elwan güller,
Güllerden bogdum çemen.
Ara düşse-de ýyllar,
Meniñ ýüregimde sen.

Gara bulut gübürdäp,
Ýagyş ýagýar şibi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 45 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (1)

ZÄHMWET WETERANLARY HAKDA

SORAG: (@Dark_Wolf)

- Maňa “zähmet weterany” hakynda maglumat gerekdi. Häzirki wagtda nähili ýeňillikler berilýär, şol ada eýe bolsaň? Ýagny, ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 79 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (2)

MAÝYPLARA BERILÝÄN ÝEŇILLIKLER we MAŞGALA GATNAŞYKLARY HAKDA

SORAG: (@Hyýalkeş)

- Ikinji topar maýyplaryna gaz-tok meselesinde nähili ýeňillik berilýär?

< ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 69 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (0)

SOÑKY DÜÝŞ

Bir jadygöýdi.
Göz bilen gaşyñ arasyndan
Jorapjyk örerdi çagajyklarna
Aýazly tünekde
Egnindäki sary giden
Köýneginiñ sapagyndan.
Bir p ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 58 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (7)

ÝAŞAÝYŞ JAÝYNY SOWGAT ETMEK, SATMAK HAKDA

SORAG: (@Елена_Прекрасная)

- Ýaşaýyş jaýyny sowgat etmek we satmak hakda nähili hukuk kadalary bar?

JO ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 109 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (18)

ÝAŞLYK AÝDYMY

Elhepus!
Şapagyñ gyzaraýşyny,
Serhoş etjek, al meýinden datdygyñ.
Dostlar, meni şol şapaga gark ediñ,
Şol şapaga siñip gitdi ýaşlygym.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 66 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (1)

ÝÖNE...

Meni utanç,
Seni näme saklaýar,
Aýt ahyr, kalba çöken sözleriñ?!
Men seni gam-derde dözüp bilmerin,
Arzymanym, Aýa-Güne dözmezim.

Meni eja ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 75 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (0)

BEÝIK SÄHRANYÑ JIGERBENDI

Söýýärin men Garagumy - sähramy,
Onuñ ürgün çägelerne bendi men.
Bu toprak durşuna akyl hem many,
Şu giñiş Diýaryñ jigerbendi men.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 36 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (0)

DÖRT PASYLDA ÝAZYLAN DÜRLI GOŞGULAR

• Ýazda ýazylan goşgy

Men ýaza garaşdym
Ýüregimden ýer edip.
Garaşdym guşlaryñ höwürtgesini
Timarlap, taýýarla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 50 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (0)

KÜÝSEGENIM

Gör-ä, heý beýle-de ykbal bormy?!..
Duşmalymy bir-birege gijiräk?!
Sen mensiz, men sensitive nesibe körmi,
Oýlanýaryn men şu hakda gijeler.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 41 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (0)

ÝUWAŞ!

Aýlygyny alyp pullanan gelin bazara gitjek bolýar.
- Dur, keýwany! Agyr ýük göterme, ýeke özüñe kyn bolar. Ýanyñ bilen gidip, kömekleşeýin - diýip, adamsy rehim edýär.
... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 95 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (0)

• Trolleýbusda

Trolleýbus hyryn-dykyn
Ýolagçynyñ güni kyn,
Dik dur sakgally geçi
Gahardan doly içi.
Bir owlak uklan bolup,
Otyr ýalana salyp.
... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 56 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (0)

BU TOPRAGA BAG EKIÑ!

Parlap, al-asmana galary ýaly,
Bu topraga agaç ekiñ, bag ekiñ!
Otly tomus saýa salary ýaly,
Bu topraga agaç ekiñ, bag ekiñ!

Elbetde, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 31 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (0)

GÖZLERIÑ

Ýaşaýan dünýäme dünýä getirdi,
Maňa gülüp bakan gara gözleriň.
Umytlarmyň wysal daňyn atyrdy,
Yşk oduny ýakan gara gözleriň.

Ak ýagyşlaň aklygyn ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 71 | Добавил: Bagty | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (3)

GIJÄÑ AGRAMY

Gije ýary, daña golaý
ümsümligi diñledän.

Ne maşynyñ sesi, ne-de bir guşuñ,
Ne ynsanyñ gohy bozýar ünsümi,
Tañryñ agramyça agyr ümsümlik. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 68 | Добавил: ibrahimbadakhshan | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (2)

DÜMEW

Keselleriñ öñini almaklykda her bir adamyñ, şol sanda ene-atanyñ we mugallymyñ hem ýardamy zerur bolýar. Diñe bilelikde geçirilýän işleriñ netijesi çagalaryñ we olaryñ maşgalalar ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 63 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (2)

EWI IDAWATI

Ewi Idawati 1973-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda Demakede (Indoneziýa, Merkezi Ýawa) doglan indoneziýaly şa ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 40 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (0)

AH ÇEKIP...

Üç ýaşymdan kakamdan
Jyda düşdüm, ah çekip.
Aýralygyñ oduna
Ýanyp-bişdim, ah çekip.
Köremegiñ deregne
Birden öçdüm, ah çekip.
Ýaýnama ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 43 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (1)

BIR TANŞYMYÑ BUŞLAÝAN ZADY HAKDA

Bir tanşym bar,
Her gün säher til edýär,
Ilki saglygymy soraýar irmän,
Soñra bolsa agy goşýar sesine:
"Eşitdiñmi?..
Eşd ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 57 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (0)

ÝADAWLYK

Ýere ýadawlyk geldi,
gaçyp bolanok hiç
ondan gutulyp!
Ýer şarynyñ enelerniñ ählisi,
Ýadadylar diñe esger doguryp.
Ýadadylar
çüýrük umytd ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 44 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (2)I hekaýa: Gögeleleriň söýgüsi

Garaňkydy. Asmanyň syýareňk garalygynda ýyldyzlar, göýä asman şaly ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 163 | Добавил: Bagabat | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (17)

ÇÖKEN DURNA

Göçdi guşlar, Hanhowuzuň düzünde
Artyk saýyp şundan uzak durmany.
Tutup geldi pagta ýygýan çagalar
Garrap, halys tapdan düşen durnany.

Oň uta ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 51 | Добавил: Mähriban | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (0)

• Kime garaşýaň?

Kime garaşýaň,
Gyrpyldysyz gözleriňi sowa bilmän uzakdan,
Boş-a bilmän oý-pikirli duzakdan.
Kime garaşýaň?

Çümdürip ak goluňy, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 105 | Добавил: ibrahimbadakhshan | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (11)

ANNASOLTAN KEKILOWA

Türkmen zenan-şahyrasy Annasoltan Kekilowa 1942-nji ýylda Aşgabat şäheriniñ Köşi obasynda dünýä ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 94 | Добавил: Haweran | Дата: 01.11.2021 | Комментарии (1)