• Ogultäç Oraztaganowa barada

Ogultäç Oraztaganowa 1967-nji ýylyň 3-nji iýunynda Balkan welaýatynyň Türkmenb ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 103 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.10.2021 | Комментарии (1)

• Aýjahan Annabaýewa barada

Ýaş zehinli şahyra gyz Aýjahan Annabaýewa 2000-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda Aşgabat şäherinde dünýä indi.
2007-2018-nji ýylda Aşgabat şäherini ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 148 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.10.2021 | Комментарии (12)

ÝAGYŞ ÝAGÝAR...

Ýagyş ýagýar, ýagyş ýagýar daşarda,
Içerimde bolsa dälireýän men.
Ýagyş bolup gaçýar gözden ýaşlarym,
Şu güne çen özüm söýüp ýaşadym.
Indi bols ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 85 | Добавил: Mähriban | Дата: 21.10.2021 | Комментарии (5)

OÝNAWAÇ

Günüň jokrama yssysynda oturgyçda kelle ýalaňaç oturan ýaş ýigide her kim geň galyp geçip gitdi. Onuň Güne ýanmakdan ýaňa gyzaryp ugran ýüzlerinden akýan der bir elli-altmyş ýaşla ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 108 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.10.2021 | Комментарии (1)

DULSE MARIÝA ESPINOSA SOWINÝON

Dulse Mariýa Espinosa Sowinýon (ispança: Dulce María Espinosa Saviňón), 1985-nji ýyl ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 69 | Добавил: Bagabat | Дата: 21.10.2021 | Комментарии (6)

ÝÜK

Oňa öz aýratynyna täze otag berdiler. Otagyň dardygy sebäpli, içinde iş stoly bilen oturgyçdan başga zadyň ýerleşibiljek gümany ýokdy. Dörtburç gutyň içine salnan ýaly ýürekgysgynç du ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 127 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.10.2021 | Комментарии (9)

SABINA WELIBEKOWA

Sabina Welibekowa 1993-nji ýylda doglan, azerbaýjan şahyra-hanymydyr. Ol Bül-Bül adyndaky sazçyly ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 46 | Добавил: Bagabat | Дата: 21.10.2021 | Комментарии (2)

SABYR ET, INDIKI AÝA ÇENLI...

Güýjümi kemelden kyn işiñ hakyn
Bir aýyñ soñunda elime aldym.
Arzuwa ýugrulan mähremlik bilen
Wagt ýitirmän, göni öýe ýöneldim.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 57 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.10.2021 | Комментарии (0)

ERTEKI KÜÝSEDIM GARRAN ÇAGYMDA...

Ene jan, erteki aýdyp bersene,
Ertekide möjek bolsun, döw bolsun.
Uçýan haly, ýetim oglan, ýetim gyz,
Hudaýberdi gorkak, kow-ha-kow ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 65 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.10.2021 | Комментарии (0)

ATSYZ GOŞGY

Ýaňy bir "Täze ýyl" agşamsy ýaly...
Gapdalyňa baksaň, ylgap maý geler
"Soňky jaň" pursady bolar mekdepde,
Soňra tomus geler, haýdap güýz geler
Şeýd ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 105 | Добавил: byagull | Дата: 21.10.2021 | Комментарии (6)

YZYÑA GAÝT

Näçe gezek ýat öýleriñ
aýnasyndan daşa bakdyñ.
Näçe düşek täzelediñ?
Her ýerden läş ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 169 | Добавил: Pero | Дата: 21.10.2021 | Комментарии (26)

PARWIN ETESAMI WE ONUÑ GYSGA ÖMRI

Gysga wagtlyk ömründe şahyrlyk etmek üçin ujypsyz pursatynyñ bolandygyna garam ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 43 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.10.2021 | Комментарии (0)

BIR SURATYŇ TARYHY

Kyrk iki ýyl mundan öň güneşli ýurdumyzyň gözel paýtagty Aşgabada öňki soýuz respublikalarynyň zehinli ýaş şahyrlarynyň onlarçasyny özüne ýygnapdy. Has takygy, 1975-nji ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 75 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.10.2021 | Комментарии (1)

JANYM—SAHYPJEMALYM

Geler bir günden bir gün,
Goý, bolmasyn, ol şer gün.
Hyýalymda sen her gün,
Janym—sahypjemalym.

Derdiňe belet menem,
Özgäge ser ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 75 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.10.2021 | Комментарии (3)