DILEG ET, KÄBÄM!

...Hat-da, armakdanam arypdyryn eje
Gije gündiz, gündiz küýseýän gije.
Hasratlar gark etdi, ýeke däl niçe
Balaňa, ýagşydan dileg et käbäm.

... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 83 | Добавил: byagull | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (3)

ÝAGŞYZADALARYÑ BAHARY

Dawut alaýhyssalamyň hikmetlerinde şeýle ýazylypdyr: «Akylly kişi şu dört pursatdan gapyl bolmaly däldir:
1. Rebbine mynajat etmekden;
2. Özü ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 60 | Добавил: Nuranа | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (0)

ÇYK AÑYMDAN

Men şeýle bir bagtly ýaşap ýörkäm,
Sen gelip kalbymy gyşa dönderdiň,
Öz dünýäme gümra bolup, ýörşüme,
Neçün meniň bagt şemimi söndürdiň.

Ilki söýg ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 70 | Добавил: Zehin | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (3)

DIÑE BAHASY DÄL

Marketdäki bahalaryñ jedelini edýäris.
Üns merkezinde haýsy önümiñ haýsy marketde haýsy bahadan satylýandygynyñ çekişmesi bar.
Meseläniñ şu tarapyny welin hi ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 68 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (0)

ŞYGRYÝET MELEKLERI / MAKALAJYKLAR TOPLUMY – SOLA MONOWA

“Sola Monowa” tahallusy bilen çykyş edýän we şygyr ýazýan Ý ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 76 | Добавил: Bagabat | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (12)

ABADANA

Saňa bagyşlanan gazalym üçin,
Özümi bagtly saýdym men, uýam.
Mähir-muhabbetden doly keşbiňde,
Perişdäniñ barlygynna uýdum men, uýam.

Joşa getirip ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 52 | Добавил: Haweran | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (0)

ŞYGRYÝET MELEKLERI / MAKALAJYKLAR TOPLUMY – GÜLŞIRIN HANOWA

Gülşirin Hanowa 1987-nji ýylyň 2-nji awgustynda Mary we ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 201 | Добавил: Bagabat | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (7)

ILKINJI ORGANIKI "ROBOTLAR": MANKURT

Dünýä belli gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyñ "Asyrdanam uzaga çeken gün" romanynda bir gyrgyz rowaýatyna esaslanyp oýlanyp tap ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 110 | Добавил: Haweran | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (1)

ŞYGRYÝET MELEKLERI / MAKALAJYKLAR TOPLUMY – WERA POLOZKOWA

Wera Nikolaýewna Polozkowa 1986-njy ýylyň 5-nji noýabryn ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 69 | Добавил: Bagabat | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (3)

ŞYGRYÝET MELEKLERI / MAKALAJYKLAR TOPLUMY – AH ASTAHOWA

“Ah Astahowa” tahallusy (psewdonim, edebi lakam) bilen çyky ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 59 | Добавил: Bagabat | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (2)

ŞYGRYÝET MELEKLERI / MAKALAJYKLAR TOPLUMY – GEPBAŞY

Sorag:
“Şygryýet melekleri” atly bujagaz taslamany näme ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 71 | Добавил: Bagabat | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (3)

BAŞ ÜSTÜNE!

Sen asmanda guş bolup uç!
Uçabilmez,
________ ganatlary
________________ gyrylan men bol ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 82 | Добавил: mango | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (1)

IÇÝAN ÝALY SEN, GARDAŞYM

Içýan ýaly sen, gardaşym,
gorkak bir tümlük içindäki içýan ýaly.
Serçe ýaly sen, gardaşym,
aljyraňňy serçe kimin.
Midiýa ýaly sen, gard ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 100 | Добавил: mango | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (7)

«GÖWÜNDÄKI GÜNDELIK» ÝATLAMALAR KITABYNDAN
... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 123 | Добавил: Bagabat | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (7)

GOŞGULAR

Köşeşenok seni görmek höwesim,
Ýyllaň kenarynda gol bulap galan.
Sen hakdaky arzuwlarmyň böwedin
Ýogsa men henizem ýykmakçy däl-ä!

Şu günüme bagt diý ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 83 | Добавил: Pegas | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (1)

TÄZE ESERLERIŇ OWAZY

Hormatly Prezidentimiziň çeper edebiýaty üçin edýän aladalary netijesinde döwür bilen çeper edebiýatyň we okyjynyň arasynda berk gatnaşyk ýola goýuldy. Çeper edebi ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 55 | Добавил: Haweran | Дата: 14.10.2021 | Комментарии (0)