11:12
"Akylsyz akyllylardan..."

"AKYLSYZ AKYLLYLARDAN..."

Akylsyz akyllylardan
Tagamsyz wakyrdylardan
Manysyz hikirdilerden
Men juda ýadadym eje.

Hemme kişi akyl satýar
Özlerem-ä gözläp tapýar
Hat-da dostlarymam şeýtýär
Öwrenşibermelimi eje?!

Kemçiligimi gözleýärler
Artyk ýermi görmeýärler
Ýalňyşlarymy ýaňsylap
(özleri ýalňyşsyz ýaly)
Gülümjiräp gürleýärler
Sen akyl bersene eje...

OBB


Категория: Goşgular | Просмотров: 115 | Добавил: byagull | Теги: Bägül Orazmuhammedowa | Рейтинг: 1.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Haýsysy ýaman? / Goşgular - 27.05.2021
"Men goşgy ýazmaryn" / Goşgular - 15.07.2021
Ýeri, sen şol gyza meñzäýmelimi?! / Goşgular - 09.02.2021
Huşsuz nazarym / Goşgular - 12.02.2021
Goşgular / Goşgular - 16.03.2021
"Siz" diýme maña... / Goşgular - 11.02.2021
Bahara hat / Goşgular - 20.02.2021
Şahyrlar bir gezek söýýän däldirler / Goşgular - 15.03.2021
Indi giç / Goşgular - 15.03.2021
Вчера ещё в глаза глядел / Goşgular - 04.04.2021Всего комментариев: 12
0
Teswir görnenok welin, içgysgynç boldulaý bi

0
9 permanh2206   [Материал]
Gaty gowy galamyñ ujy ýiti bolsun

-1
Gayrat edip sypayyrak bolayyñda. Howesini almañ

0
5 Pegas   [Материал]
Bägül Orazmuhammedowa diýen awtor gyzyň terjimehalyny bilip bolmazmyka... Iň bolmanda, näçenji synpda okaýanyny bilsek... Maslahat berjek kitaplarym bardy mekdep kitaphanasyndan.

0
Bilersiñ entek. Bu ýañy başlaýan ýaly

0
8 Aksary   [Материал]
Sapa kaka bular ozal ýazaýanlaryda,menem aýtdym özä

0
10 byagull   [Материал]
Pegas: mekdep synpy bn şygryň synpy bir däl. Maslahatyňyz bolsa aýdyp bilersiňiz. Men "ýazyp bilsedim" belkem bu ýerde bolmazdym.

-1
4 Sergezzan   [Материал]
Düyn sen önkü söygülüne wada berdim diye, bu gun başga birne dodagny sordyranyň bilen name uytgar oydyan?

-1
3 Sergezzan   [Материал]
Öňem bir gyz barmyş, özem çyn aşykmyş. Onsaň ol bir gün söygülüsine wada berenmiş "ölmesem seniňki ölsem yerinki" diyi. Gunlerde bir gün yanky soygulusine ikilik edenmiş, önki soygulusem "hany seň şol günki beren wadan?" diye sorasa, gyz aytyarmyş "şol wagt men nirden bileyin senden gowusy duşjagny" diyarmish

-1
2 Sergezzan   [Материал]
Gaýgy etme güli, ol indi ayatda yok, arkaýyn ikilik ediber, öli senden oykelemez.

0
11 byagull   [Материал]
Siz öz söýgüliňiziň, öýlenen bolsaňyz gelniňiziň şeýle iş etmegini maslahat berin. ))

0
1 mango   [Материал]
Ýarym ýatyr jan bedenden sowrulyp sogrulyp

ýene-de hindi melodramasy....
özüňem hindi kino halamogam diýýäň...

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]