KÄR HAKYNDA HEKAÝAT

Hünärsiz ýaş ýigit bolupdyr birçak,
Kyn düşüpdir güzeranyn dolamak.

Höwes edip, dogry gelip gylygy,
Öwrenipdir demir ussaçylygy.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 70 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 20.09.2021 | Комментарии (2)

BILMEZMIÑ

Gaşym çytyp, gaýgylanyp, gam deňzine men baryp,
Uzak gije uwlaýaryn, uz basan yzyň görüp,
Rozy-roýuna boldum aşyk, söýgi salynda durup,
Başym egip bagyramda ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 75 | Добавил: Aksary | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (7)

KÄR WE PUL HAKYNDA HEKAÝAT

Iki dost ýaşapdyr gadym bir zaman,
Biri kärli, beýlekiniň puly kän.

Pully öwünipdir kakyp döşüne,
«Bitirip bilýärin islän işimi».
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 67 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (0)

«KABYL BILEN HABYLY» SAHNA GETIREN

Watanymyz Garaşsyzlygyny gazanandan soň, milli dramaturgiýamyz hem täzeçe ösüş ýoluna düşdi. Şeýle ýagdaý kemala gelen jemgyýetçilik aňyýetinde milli ru ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 47 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (0)

GELIÑ BAGT HAKDA AÝDYM AÝDALYÑ...

Bir pursatlyk gaçyp gussaň elinden,
Geliň dostlar göwün açyp gaýdalyň.
Daglar kimin belent  tutup başymyz,
Bagt hakynda geliň, aýdym ... Doly oka»

Просмотров: 63 | Добавил: Zehin | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (1)

ILKINJI TÜRKMEN KINOOPERATORY

Juma Nepesow kino sungatyna tüýs men diýen wagty gelýär.
Özem, haýran galaýmaly, şondan öň, onuň, baş goşmadyk käri ýok. Başlangyç mekdebi tamamlandan ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 50 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (0)

ÝAGŞYZADA HAKYNDA HEKAÝAT

Bir kişi ýaşapdyr gadym bir zaman,
Ýagşyzada eken, päli pes ynsan.

Kalbynda, zandynda ýagşy gylygy,
Ile edipdir ol kän ýagşylygy.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 47 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (0)

IÑ SOÑKY MAMLÝUK SOLTANY TOMANBAÝYÑ ÖLÜM JEZASYNA HÖKÜM EDILIŞI - 16.04.1517 ý.

"Ýawuz bilen Tomanbaý uruşmazdan owal biri-birlerine habar ýollaýarlar. Ýawuz "Men bu uruşdan zyýat bu u ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 79 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (0)

PÄK WYŽDAN HAKYNDA HEKAÝAT

Durmuşy ýatladyp jadyly düýşi,
Ýaşapdyr bir zaman bir halal kişi.

Ömründe duşupdyr kän baýlyk, altyn,
Ýöne ol hakyny iýmändir halkyň. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 52 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (0)

GÖRÜMDE

Seniň bilen nurlanýady bu dünýäm,
Senden aldy mätäç kalbym teselli,
Saňa duşan günim giňedi dünýäm,
Ýaşaýyşa höwesim has köpeldi.
Söýüp seni has dogrus ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 96 | Добавил: Zehin | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (7)

SURATYMA

Salam, suratym!
Çarçuwa girenňe näçe ýyl boldy?
Ýüzleriňi tozan örtüp gidipdir,
Dodaklaňam sallangy.

Aýaklanyp ýöremäge
Çatmaz öýdýäňmi g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 112 | Добавил: Mähriban | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (5)

SAPAK

Kä hepdede, käte günde
Giderdik biz enemlere.
Atam asla gürlemezdi,
Alçagrakdy enem ýene.

Oturandyr egrip i:gin,
Hiç zada janyn ýakmazdy. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 121 | Добавил: Mähriban | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (8)

"SON TÜRKMEN" KITAP AÇIKLAMASI

Yavuz Sultan Selim Han’ın sırdaşı, tüm zaferlerinde yanında bulunup en önde saf tutan Şehsuvaroğlu Ali Bey ve evlatları… Bu kahraman yiğitlerin Ferhat Paşa’ ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 67 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (0)