АФГАНИСТАН - ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ: ВВОД ВОЙСК

25 декабря 1979 года, ровно 40 лет назад, Советский Союз начал афганскую кампанию. Был ли выбор у руководства СССР при принятии решения о ввод ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 49 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (0)

МОРПЕХ ПАША

И Камрань, военно-морскую базу во Вьетнаме, мы оставляли, как тараканы грязный стол при внезапно включенном свете. И у берегов Сомали мы в лежку лежали на большой океанской во ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 26 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (0)

ИМЕНУЕМЫЙ МИСБАХ

Случилось, я поверил одной великолепнейшей женщине, столь великолепнейшей, что при нашем появлении в обществе все мужчины — и особенно мои друзья — вперили в нее свои орл ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 32 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.09.2021 | Комментарии (0)

WENGER DRAMATURGIÝASY

Wengeriýada dramaturgiýanyň ösüşi uzak ýyllaryň dowamynda hereket eden milli-azat ediş göreşi bilen golaý aragatnaşykda bolmagynda galýar. Rim-katolik buthanasynyň ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 42 | Добавил: Hasarly | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

ÖWÜT-NESIHAT HAKYNDA HEKAÝAT

Atasy oglunyň gulagna guýan:
«Şeýle ýaşa oglum, şu günden buýan!

Durmuşda ýeňilme, peselme hiç wagt,
Şonda geler saňa söýgi hem bag ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 45 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

«НЕ ЛЮБЛЮ ДАВАТЬ ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ»

- таково кредо первого секретаря Политсовета Онджика Мусаева

Первый секретарь Политического совета ДПТ, профессор Онджик Мусаев в ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 50 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

AT HAKYNDA ROWAÝAT

• OBANYŇ TARYPY

Dag içinde gözel oba ýerleşýär,
Gaýalary asman bilen birleşýär.

Çar dagly Çandybil diýdirýär keşbi,
Şahyrlar wa ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 60 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

TÄSIN ADAM

Täleýberdi öz alan hünäri boýunça işläp, tejribe toplan hünärmendi. Ol ençeme ýyl işläp, hormatly dynç alşa çykypdy.
Ol her gün entek Gün dogmanka şäheriň içinden geçýä ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 86 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

ÝALAN SÖZLEÝÄR FOTOSURAT

Ýalan sözleýär fotosurat. Ejem
Beýle garry däldi, hiç haçan
Ine, kyrkyma girdim bu gün
Ol menden bary ýogy
Birnäçe aý uludyr –
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 93 | Добавил: mango | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (11)

DÜNÝÄNIŇ IŇ GÖZEL ÝERI HAKYNDA HEKAÝAT

Görjek bolýan ýaly jadyly düýşi,
Ýaşlygyndan arzuw eden bir kişi.

Elmydam besläpdir ol ýüreginde,
Ýaşamaklyk dünýäň gözel ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 35 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

ÝYLDYZ GÖRMÄN ÝAŞAÝAN

Ýyldyz görmän ýaşaýan
pyşyrdaýan söz eştmän
gün sanaman garaşýan
kimem bolsa, bir gün biri
deşmezmikä diwary

Rafal WOÝAÇEK. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 64 | Добавил: mango | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (2)

ÝALŇYZ DURNA

Ir baharda: «Obamyzyň golaýynda ýerleşýän kölde durna düşläpdir» diýip eşitdik. Oba adamlary muny gowulyga ýordular. Sebäbi öň bu jelegaýlarda durnalaryň düşlänini hiç kim g ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 53 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

SÄHRA

I.

Gel, dostum, sähra gideli,
Men şu gün öýe sygmadym.
Düşnüksiz duýgularymdan,
Aýyrsyn seri basym.

Silkineli batnyksyzyň
Kalb ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 53 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

SENALY SÖZI SYRDAŞY SAÝÝAN ŞAHYR

Bellikler depderçelerimiň birinde «Iberilmeli hatlara goşulmaly iberilmedik hat» atly ýazgylarym bar ekeni. Ýekesireýän wagtlarym gözden geçirýän depderl ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 66 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

ÝAZYJYNYŇ USSAHANASY

Şol gün men ony görüpdim. Begenjimden içim-içime sygman öýe geldim.
— Şu gün awtobusda Aý gyzyň keşbini tapdym. Görersiň, ynha, ol üýtgeşik çykar. Adamyň şonu ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 42 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

EJE

Ýyly mähriň bilen göterip göwnüm,
Kejeňek gözlerme aýlaňda nazar.
Ykbalymy bagtyň ýazyna öwrüp,
Ýylgyr çala, ýylgyr, ýylaýyn biraz.
Nurly dideleňde bolmas ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 42 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

IÇINI BOŞATMAK

Külliýe (köşk) taryhçylary buýurdy:
"Garaşsyzlyk urşy" diýmäliñ, "Milli göreş" diýeliñ...
"Habertürk"-iñ žurnalist-ä ýazdy, &qu ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 48 | Добавил: Gökböri | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

ARZUW

Ýene bizi sataşdyrdy pasyllar,
Sagmyñ altmyş aýyñ arzan ahmyry,
Diýäýesim geldi diýip bilmedim,
Lal açana döndi "öl ýere biten"
Aslynda adamzat ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 85 | Добавил: Aksary | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (2)

КОРСИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ

Я ехал из Аяччо в Бастию сперва побережьем, а потом свернул в глубь острова; путь мой лежал через невозделанную и каменистую долину Ниоло, которую там называют цитаде ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 36 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

GUŞLARYŇ ŞASY

Şol gün kakasy ony şeýle kelamlar bilen serpaýlady: «Şuňkarym, bu gün sen ata höwürtgäňi terk edýärsiň. Indiden beýläk öz höwürtgäňden örlärsiň. Sen ony adyňa mynasyp ýerde ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 41 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

АЛИ

Oни все побаивались его; он давал жару фотографам, его побаивались, им были недовольны, он мог разозлиться, закатить истерику или устроить сцену, он выходил из себя, Патрик считает, ч ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 34 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

BAGT ÝYLDYZY

Orta mekdebi tamamlanyn oba gyzy agşamara şäheriň demir ýol menziline gelip, otludan düşdi-de, ýolugra geçip barýan ulaglara elini galdyryp başlady. Köp garaşdyrman depesinde ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 94 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

ÇAPYKSUWAR

Baýgeldi ussanyň agtygy Şirmyradyň harby gullugyndan gelýändigi baradaky habaryň oba ýaýramagy bilen Çeşmeli obasynyň adamlarynyň ählisi diýen ýaly edil, toýa garaşýan ýaly, oň ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 31 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

GYRGYZ HEKAÝATLARY

• BAGTYŇ GÖZLEGINDE

Iki sany ýetginjek akyldaryň ýanyna gelip, bagtyň nämededigini bilmek isläpdirler.
— Siz köpügören adam. Bize bagtyň nämedigini, ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 50 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

WATAN WASPY

«Watan näme?» diýip, sorag beripdim,
Bäş ýaşlyja çaga wagtym, eneme.
Gysym gumy sessiz berip elime,
Diýdi:
— Balam, bu mukaddes topragyň,
Bi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 50 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)

GURBAGALY MAGRUPY
... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 149 | Добавил: Bagabat | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (9)

HAKDAN HALATLY PERIŞDÄM

Garry öýümizi alkymlap geçýän ene ýabyň boýundaky şatuduň aşagy çagalygymda-da meniň iň arzyly ýerimdi. Onuň her biri başam barmak ýaly bolup buldurap bişýän tudan ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 73 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 18.09.2021 | Комментарии (0)