DORSONANYŇ GAÝDYP GELMEGI

Bir bar eken, bir ýok eken. Gadymy eýýamda bir baýyň hyzmatynda wepaly bir atbakary bolupdyr. Ol baýa ak ýürekden hyzmat edipdir. Hojaýyn ýylky sanyny günsaýyn a ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 90 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

GUDRAT

Wagt ýarygijeden geçipdi. Uzakly gün ýollary dolduryp duran ulaglaryň sany-da azalypdy. Şeýle seredeniňde käte bir ulag geçýär diýmeseň, iki tarapyny gündizlik ýaly ýagtyldyp duran ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 66 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

ŞAHYRYŇ DÖREDIJILIK DÜNÝÄSI

Häzirki zaman edebiýatymyzyň görnükli wekilleriniň şygryýetini, şahyrana ussatlygyny düýpli hem ylmy nukdaýnazardan öwrenmäge üns güýçlendirilýär. Ýazyjy-şahyr ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 60 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

ÝAŞLYGYMYŇ ÝAKYMLY YSY

Sabynly obasynyň ortasyndan geçýän ýaýbaň ýabyň bol suwy ýylyň ähli paslynda-da kemeler ýaly däl.
Şol uly ýabyň iki gyrasyny jähekläp oturan syrgyn obanyň iç ... Doly oka»
Просмотров: 49 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (1)

BEZELEN HOWLY

Watan öňündäki gulluk borjuny tamamlan esgerler Aşgabada gaýtmak üçin şäheriň otly menziline geldiler. Esgerler biri-birinden beter tolgunýardylar. Akmyradyň tolgunmasy bol ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 61 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (1)

17-nji sentýabr

Şu günde doglan:
1941 ý. - Suratkeş Magtymguly Nurymow
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 57 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

DURMUŞ ÖWRÜMLERI

Atamyrada

Bu dünýä şeýlebir täsin, gyzykly —
Beýik Taňryň guran beýik binýady.
Oň ýollary çylşyrymly çyzykly,
Hiç bir zat ýok oňa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 70 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (1)

EJEMIŇ SOWGADY

Durmuşda ejeň bilen baglanyşykly pursatlar aýratyn ýadyňda galýar. Ençe ýyl geçse-de, yssy mähri bilen seni ezizläp ulaldan ejelerimiziň nurana keşbi göz öňüňde janlanýar ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 37 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

PELSEPE

Gazap donun geýen wagtymyz ykbal,
Göräýmäge heder edäýjek ýaly.
Men bolsa şo-ol oňa sygynyp ýörün,
Göýä bagtym elden gidäýjek ýaly.

Gorkaklykmy, ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 109 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

BU GIJE MEN BIR KITAP OKADYM

Bu gije men bir kitap okadym. Çaklaňja. Şapbat ýaly. Ýeňiljek kitap. Manysy welin Ýer togalagynyň agramyça bar diýdirýär. Ol Çary Ýegenmyradowyň kitaby. Goşg ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 56 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

TERJIMEHAL GOŞGY

Obada ýaşardyk çaga mahalym,
Daş-töweregimiz açyk meýdandy.
Ol günler gyzygy, şatlygy bilen
Süýjüje düýş bolup, uzakda galdy.

Ol mahall ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 40 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

«HAWA, MEN ŞOL»

Arada bir gün gazet satylýan dükandan gazetleri alyp seredişdirip durkam bir gazetiň dördünji sahypasyndaky öz suratymy görüp haýran galdym. Gözüme ynanman, içgin-içgin s ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 103 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (1)

LАL SЕNETKÄR

Röwşеn аga gürlеmedi, аsyl-ha,
Gürlеý, diýsе, dоgabitdi lаldy оl.
Judа kän bilеrdi durmuş hаkynda,
Dünýäň tаbyn bаsym elе аldy оl.

Bir еlind ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 42 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

PIKIR PLÝURALIZMI

...Darkaş tapsa gözi açylýan, gyzma pyýada, ýaşy ortadan aganso ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 145 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (5)

ENE MÄHRI

Gojaman Köpetdagy etekläp oturan Döwletliler köşgüniň umumyýaşaýyş jaýynda iki jora seslerini çykarman surat synlap otyrdylar. Olaryň biri birdenkä başyny galdyryp ýylgyrdy-da, ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 50 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

SÖÝGI PELSEPESI

Eger seni jandan söýmedik bolsam,
Giderdim men keýik ýaly tazygan.
Zirelerden geçip, başga zer alsam,
Götererden agyr düşer ýazygym ―

Ons ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 42 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

ÖMRÜM-EÝ!..

Ömrüň mübärek agşamynda dünýä inen şygyrly-kyssaly ýazgylardan parçalar

• GAŇŇALYNYŇ OÝUNDA

Gaňňalyň oýunda — Tejende galdy,
Me ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 73 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (1)

SÖZLEŇ GEREK

Bagtyň gapysyn açmaga,
Ýalbyrap nurum saçmaga,
Yşk ýolun bile geçmäge,
Ol mähirli gözleň gerek,
Şirin-şeker sözleň gerek.

Ýürekden jo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 56 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

GÖWÜN

Otly Aşgabada ýakynlaşdygyça, Bähbit aganyň aladasy artan ýaly boldy. «Oglum Baýrama-da duýdurman gaýdyberdim welin, onuň öýüni taparmykam? Öýünde bolsa ýagşy, iş bilen uzaklara-da ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 48 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

GÜÝZ

Güýz — bu sowallaryň dünýä inmegi,
Pikirleriň goýalmagy gursakda.
Ylham derýaň böwüsmegi serhedi,
Gussa görünmegi gaýýan ýaprakda.

Güýz — bu agras h ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 32 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

GELIN

Mallaryňa serenjam berip gelen Maman eje bilindäki düýe ýüňünden dokalan guşagy aýyrdy-da, ony tuduň şahasyna gysdyrdy. Özem ýuwundy-da, tuduň kölegesinde ýazylan düşege geçip basy ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 86 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

SÄHERIŇ KEŞBI

Säher.
Daň şapagy.
Jadyly görnüş.
Gözýetimde Güneş assa jyklaýar.
«Agşam bu ýerlerde niçik özgeriş
Bolupdyr, men ýokkam» diýýän mysaly
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 44 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

AÝTJAKDYM...

Saña şu zatlary öñ aýtjakdym men,
Isleýärdim has öñüräk bilmegñi.
Şonda meni bagtlydyr öýtjekdiñ,
Aýdan bolsam aýtmak islän sözlermi.

Sözler ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 42 | Добавил: Pero | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (0)

BIHAÝA WIRUS


…Kompýuterini täzeledi.
Köpden bäri kül-külüne düşüp ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 168 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (3)

KÄBÄM SEN

Gapysyndan gelin bolup gelsem-de,
Gyzy deýin gujak geren käbäm sen.
Mähribanym, mährem ejem mysaly,
Giñ kalbyndan orun beren käbäm sen.

Teşneligmi m ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 87 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (5)

HUMAÝ GUŞUM

(Suraý Babanyýazowa)

Humaý guşum perwaz urýañ,
Tapmaýan deý gonalga.
Bagt ahyry sen başyna gonanña,
Haýsy başa gonjagyñy bilmediñmi?
Kalby k ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 55 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 17.09.2021 | Комментарии (1)