08:06
Kristina Rosettiden terjime
KRISTINA ROSETTIDEN TERJIME

• Remember

Remember me when I am gone away,
Gone far away into the silent land;
When you can no more hold me by the hand,
Nor I half turn to go yet turning stay.
Remember me when no more day by day
You tell me of our future that you plann’d:
Only remember me; you understand
It will be late to counsel then or pray.
Yet if you should forget me for a while
And afterwards remember, do not grieve:
For if the darkness and corruption leave
A vestige of the thoughts that once I had,
Better by far you should forget and smile
Than that you should remember and be sad.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ***

• КОГДА УЙДУ, МЕНЯ НЕ ЗАБЫВАЙ…

Когда уйду, меня не забывай,
Уйду туда, где царствует покой,
Где не коснешься ты меня рукой,
И не останусь я, сказав: «Прощай».
Не забывай меня, когда мечты
О нашем будущем останутся мечтой.
Прошу, не забывай лишь образ мой,
Поймешь – любовь вернуть не в силах ты.
Но если так случится, что меня
Забыв, ты позже вспомнишь, не грусти.
И злые силы смогут донести
Любви воспоминания, как во сне:
Лучше забудь и улыбнись любя,
Чем с грустью будешь думать обо мне.

Rus diline terjime eden: Владимир Малахов

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ***

• Sen Yaşat Beni

Gün gelir de terkeylersem eğer bu teni
Yanında değilsem eğer, sen yaşat beni
Uzandığında elime, yoksa yerinde artık
Seni istese de gönül, biçareyse artık
Gün be gün duyamasam da o tatlı sözleri
Kurduğun hayalimizle sen yaşat beni
Bırak bu yakarışları, bu dostane halleri
Anla! Vakit geç. Tek arzum sen yaşat beni
Bir an çıkarsam aklından, üzme kendini
Yeter ki sonradan da olsa sen yaşat beni
Bir zamanlar beni saran o düşünceler
Sararıp solsa da yine sende yeşerseler
Sen yaşattıkça beni, olacaksa eğer hüzün
Var unut, sonra gülecekse eğer yüzün

Türk diline terjime eden: Oktay ESER

***

• Aýna Durdyýewanyň terjimesi​ ​ / GITSEM UNUTMA

Rahatlygyň höküm sürýän ýurduna
Gitsem, meni eýlemegin undulan.
“Hoş gal” diýsem, uzatma, ýar, elleriň.
Mümkin däldir, meni elläp bilmegiň.
Arzuw bolup galsa galsyn arzuwlar,
Bolma meni terk etmäge howlugan.
Unutma keşbimi, haýyşym meniň.
Söýgi dönmese-de nalyşyň bilen.
Ýöne birden meni unudyp, onsoň
Ýene ýatlap, gamdan saralyp-solsaň.
Düýşdäki dek ýaman güýçler huşda-da,
Söýgi hakda ýatlamaňda duşsalar,
Gussa batyp, gezme, ýarym, ýygrylyp,
(Meni undup goýber, süýji ýylgyryp…)

***

• Saparnepes Atabaýewiň terjimesi / ÝATLA

Ýatla, bir gün gitsem seni terk edip,
Aýak gazap rahatlyga telim men;
Başarmaňda tutup meniň elimden,
Hem-de yza bakmazlyga erk edip
Gitsem, aý-gün geçip gyrsa ganatyn
Wada beren günleň, ah, öňde-soňda:
Haýyş, ýatla meni, düşersiň şonda
Giçdigne dilegiň ýa maslahatyň.
Bir pursat unudyp meni eger-de,
Ýene ýada salsaň gamlanma, eý, ýar:
Tümlügiň goýnuna siňemsoň eýýäm,
Ýatlamalaň goýan yzyn çalaja
Unudyp, gowusy ýylgyr begen-de,
Meni ýatlap bolanyňdan çalajan.

***

Allaberdi Hydyrowyň terjimesi / Ýatla

Ýatla meni, terk edäýsem tötänden,
Gidibersem ümsüm uzak diýara.
Göwün küýseginden hem daşdyr ara –
Yzymdan elime eliň ýetäýmez.
Ýatla meni, günbe-günden haçan-da
Geljegimiz arzuw bolup galanda.
Ýatla meni; degmez, düşün halymga –
Maslahatdan, dilegden söz açanňa.
Bir gün menem unudarsyň, elbetde
So:ň-soňlar ýatlabam gynanaýmagyn!
Tümlügi yzarlap hyýallarymam
Arzuw bolup seniň bilen açylar.
Unudaýsaň ýüzüň gülse, erk et-de,
Şondan soňam ýatlamakdan gaçyber.

***

• Gurbanmyrat Meredowyň terjimesi / Ýatla meni​

Unutma sen meni, rowana bolsam,
Sessizlik örtünen uzak ýollara.
Säginmän ýoluma dowam ederin,
Mätäç bolup, böwet boljak gollara,
Ýatlagyn, arzuwlan geljegimizden
Boşlukdan başga zat galmadyk çagy,
Ýatla meni şonda, düşünen wagtyň
Doga- dilegleriň giçdigne bary,
Ýöne meni birden çykaryp ýatdan,
Soňra ýatlanyňa gyýylma:
Çünki​
Goýanyndan düýnki pikirleň yzy,
Gujagynda tüme dönen ezýetiň,
Has gowy,
Ýat edip, galandan ünjä
Meni undup şat, bagtyýar gezmegiň.

***

• Mukam Muhamowyň terjimesi / ÝATLA MENI

Ýatla meni, gitsem eger ömürlik
Nazarlap ruhumyň ynjaljak ýerin,
Gaýdyp ellerimden tutmasa eliň
Hem bilmesem soň yzyma öwrülip.
Ýatla meni, ýetmän galsa pelege
Arzuwlarmyz – geljegimiz hakynda.
Ýöne ýatla meni, düşersiň şonda
Giç bolanna nesihata, dilege.
Men hakda oýlardan saplap seriňi,
Gynanma, soň ýene ýadyňa salsaň,
Tümlük hem-de ýalňyşlyklar oýarsa
Menli günler hakda pikirleriňi:
Gowsy, baryn undup, ýylgyr bir egne,
Ýatlap, gam laýyna batmaň deregne.

***

Güller Ataýewanyň terjimesi / Unutmagyn meni

Unutmagyn meni, gitsem​ ​ bir​ ​ wagt
Rahatlygyň höküm sürýän şalygna.
Bilmen elleriňi ellerme alyp,
Hoşlaşamsoň, öz ýanyňa çagyrma.
Arzuw arzuwlygna galsa-da, ýarym,
Bir bilsedim seniň unutmaýanyň.
Keşbim hakydaňda bolsa pozulmaz.​
Bilýän, yşky beýdip getirip bolmaz…
Bilip bolmaz, bir gün meni unutsaň,
Soňam ýada salyp, gam laýa batsaň,​
Düýşdäki dek garabasmalar üýşüp,
Men hakda oýlarňa gelseler süýşüp,
Gamgyn hyýallaryň baryna derek,
Meni unut hemem ýylgyryp seret.Kristina ROSETTI.
Категория: Goşgular | Просмотров: 43 | Добавил: Haweran | Теги: Kristina Rosetti | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]