13:52
Enelik buýsanjy / gysga ýumor
ENELIK BUÝSANJY

- Bo-ow, pani* Gubaçekowa, sizi görenime örän şat! Igorjyk, hany daýzaña "Salam!" diý. Bu näme size dilini görkezýär-ä? Hä, ýañyja doktora bardyk, meñ akyllyjamam şo taýda-da diljagazyny görkezdi.
Seniñ bolşuñ nähili, Igorjyk, bökjekläp palçyk syçradýañ-a? Hanha, daýzañ täze köýneginem hapaladyñ. Zeleli ýok, pani Gubaçekowa, köýnegiñizi öýe baryp ýuwaýarsyñyz-da! Näme hiç zat göremok diýýäñizmi? Wiý, oguljygym ýüzüñize gum peşäýipdir, şondan ol. Näme diýdiñiz? Ony burçda goýmaly! Baý, sizem-ä pani Gubaçekowa, çaga terbiýesi hakynda köneçe pikirlenýän ekeniñiz-ow, asyl...
Igorjygym, bärik gel, gowusy, men seni gujagyma alaýyn-la. Pani Gubaçekowa, size näme boldy? Näme beýle ýüzüñizi çytýañyz? Ah, asyl bu galtaman siziñ saçyñyzdan çekýän eken-ä. Eý Hudaý, ütüp barýa-da bu seni!
Pani, siz nirä?.. Näme hoşlaşman-beýleki etmän ötägitdiñiz? Men entek adamym ikimiz dynç alyş öýündekäk, Igorjygyñ atasydyr enesini ýerzemine salyp, daşlaryndan gulplaýşynam aýdamok ahyryn...
Ýeri, indi bu näm boldugyñ - bir zat gürrüñ berlip durka, diñlemän gaçmañ näme señ? Hän bildim, meniñ oglumyñ dogumjygyna göriplik edýänsiñ! Görübilmeseñ gözüñ çyksyn!

Ewa SIGELOWA,
(ÇSSR).

"Edebiýat we sungat" gazeti, 1986.
____________________________________
*Pani - (polýak sözi), Polşada, Çehiýada, Slowakiýada, şeýle-de Ukrainada we Belorussiýada ulanylýan we "hanym" (madam) sözi bilen manydaş söz. (Göçürijiniñ belligi.)
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 59 | Добавил: Haweran | Теги: Ewa Sigelowa | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
0
1 Alaýabyly   [Mowzuga geç]
Soň dyzyny urar, ýöne giç bolar

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]