23:56
"McDonald's"-da adam eti bar

"McDONALD'S"-da ADAM ETI BAR

ABŞ-da ýewreý hahamlaryñ (ruhanylarynyñ) biri radiogepleşikleriň birinde örän geň zatlar barada gürrüň berdi. Ol gepleşigiň haýsy ýyl ýaýlyma çykanyny tapyp bilmedim, emma barybir makalany size ýetirýän. Iuda dininiň uly hahamlarynyň boýun almagyna görä, olar, (ýewreýler) ýylda bir gezek, Pasha baýramçylygynda 100 müňden gowrak çaga ogurlaýan ekenler we çagany pyçaklap öldürip, pidalarynyñ ganyna ýugrulan hamyrdan edilen külçe bişirip iýýän ekenler. Çaganyň etini bolsa, "McDonald's" gassaphanalaryna zyňýarlar we olardan dürli zatlar bişirlip köpçülige satylýar. Bu habary nähili geň bolsa-da, ýewreý dininiň baş hahamlarynyñ biri göni radioýaýlymda habar beripdir. Elbetde şeýle habardan soň ýuridiki jogapkärçilikden nädip sypyp bolýandygy aýratyn gürrüň. Ýöne habaryň yz ýany bilen ABŞ-da ýörüte barlaglar geçirildi we dogrydanam "McDonald's" şereketiň gassaphanalarynda barlanan etleriň 9 göterimi adam etine degişlidigi anyklanyldy we McDonald's-yň edaralary ýapylyp başlady. (Ýene bir gezek gaýtalaýaryn, bu zatlaryň haýsy ýyllar bolup geçeni belli däl). Bolan zatlar haýsy ýyllar bolan bolsa-da, ol zatlaryň şu döwür gaýtalanmaýandygyna güwä ýok.
Indi welin makalanyň iň gyzykly bölegi: Näme üçin iudeýlerň baş hahamlarynyň biri, radioýaýlymda öz elhenç işleri barada boýun aldy we olar näme üçin ol elhenç işleri amala aşyrýarlar?
Bar zada ýewreý dini ynançlary we gara doga sebäpkär. Gara doganyň kanunlaryna düşünýän adamlar, käbir zady bilýän bolsalar gerek. Gara doga diýen zadyň "imitasiýa" diýen bir kanuny bar. Şol kanunyň esasynda kiçi derejede imitasiýa edilen zatlar, uly derejede amala aşýar. Ýewreýlere gezek gelende imitasiýa şeýle häsýeti göterýär: —Biz siziň çagalaryňyzyň ganyny içýäris, siz bolsa birek-biregiň etini iýýäňiz. Gara doganyň üsti bilen amala aşyrlan bu usulda bary-ýogy 100-200 müň çaga ölýär, ýöne ol doganyň täsiri tutuş millete ýaýraýar. Netijede bolsa, hakykatdanam adamzat birek-biregi iýýär we ýer ýüzüni ýewreýler dolandyryp, olar biziň nesillerimiziň ganyny içýär. Gara dogalaryň köpüsi şol kanun esasynda işleýär, elbetde dogadan baş çykarýan adamyň gözi bilen seretseň. Aslyýetinde imitasiýa esaslanan doga örän gadymy doga.
Indi ýene bir sorag, näme üçin ýewreý hahamy öz elhenç pişeleri barada boýun alýar? Özem köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde? Bu ýerde bar zat ýönekeý däl. Ýewreýleriň dini gara dogada esaslanan we olaryň Hudaýy Detjal bilen Şeýtanyň özi. Olar Detjalyň ýere gelerine çyny bilen garaşýarlar we ol "oglan" Eýranyň Horasan diýen ýerinden bir ýerden çykmaly diýip ynanýarlar. Ýöne gep olar barada däl, meň aýtjak bolýanym ýewreý dini olary örän köp zatlara ynanmaga mejbur edýär, mysal üçin 9/11 sanlaryň güýjüne. Ol sanlaryň hem öz boluşly gudraty bar, 10 tegelek san, 9 bolsa 10 ýetenok. Keramatly Kuranyň 9-njy süresi "bisimillahi rahmanu rahym" —diýen sözler bilen başlanok. Ysa pygamberiň 12 sany kömekçisi bolup, olaryň biri dönük bolup çykýar we kömekçiler 11 bolup galýarlar. 10 bilen 12 keramatly sanlar. 9 we 11 şol keramatyň bär ýüzünden gaýdýan sanlar. Garaz ters tarapa ýörelýän sanlar. Ol sanlardan başga älem-jahanda 108 sany bozup bolmaýan dünýäň kanunlar bar. Şol kanunlaryň barsyny ýer ýüzüniň iň güýçli bilgiçleri hem bilenok. Şol kanunyň biriniň talaplaryna görä: "Hakykaty gizlemäne hiç kimiň hukugy ýok". Ýewreýler hem hakykaty gizleseler öz pişeleriniň uzaga gitmejegini bilýärler we mežbury ýagdaýda öz edýän gara işleriniň barsy barada gürrüň bermeli bolýarlar. Şol sebäpden Golliwudyň düşürýän çeper filmlerinde her tüýsli kakdyrma bilen elhenç zatlar barada gürrüň berilýär, onsoň yz ýanyndan kinoda ýa-da multfilimde görkezilen zatlaryň real durmuşda amala aşyrylşy barada her tüýsli gep-gürrüň ýaýraýar. Bu zatlaryň barsy ýewreýleriň we masonlaryň öz meýilnamalaryny köpçülige gürrüň berşi. Olarda başga çykalga ýok, olar älem-jahanyň kanunlaryndan habarly we hakykaty gizlemeli däldigini bilýärler. Hakykaty gizleýän islendik hökümet ýa-da jemgyýet hiç wagt uzaga gidenok. Masonlar welin eýýäm 250-300 ýyl bäri ýykylman ýaşap ýörler. Sebäbi olar adamlara hakykaty ýaýradyp olara saýlamaga mümkinçilik döreýärler. Mysal üçin "McDonald's"-yň etleriniň nireden gelip çykyşy barada aýdýarlar we günäni öz üstlerinden aýyrýarlar. Sen hakykaty eşdeniňden soň eýýäm öziň saýlaýaň, iýmelimi-iýmeli däl. Tekiz we togalak ýer baradaky habarlary hem masonlaryň we ýewreýleriň özleri ýaýradýar we gizleýär. Sen hakykaty eşidýäň we eýýäm öziň netije çykarýaň. Telewizorlardan gije gündiz diňe ýalan dökýan döwletleriň barsy, irde-giçde ýykylmaly. Ýalan nä derejede köp bolsa, şol derejede hem hakykat bolmaly. Bu zatlara ýewreýler örän gowy düşünýärler, sebäbi olaryň bilimleri örän köne döwürlerden bäri gelýär. Eger ýalňyşmasam Ysraýylda ýewreýleriň ýörite dini ýaýlymlary bar we şol ýerden iýudeý hahamlar öz ähli meýilnamalary barada gürrüň berýärler.

Rahman ZULFIKAROW.

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 70 | Добавил: Moýsepit | Теги: Rahman Zulfikarow | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]