13:40
Ubuntu
UBUNTU

Antropolog afrika taýpasynyň çagalaryna oýun oýnamagy teklip edipdir. Ol agajyň gapdalynda miweli sebedi goýup, çagalara ýüzlenipdir:
-Siziň haýsyňyz şu baga birinji ylgap barsaňyz, datly miweleriň ählisi şonuňky bolar.
<!--IMG1_ALT-->$IMG1_ALT$<!--IMG1_ALT-->
Haçan-da ol çagalara ylgap başlamak barada yşarat edende, olar biri-biriniň elinden pugta tutupdyrlar-da, agaja garşy hemmesi bilelikde ylgapdyrlar. Soňam bilelikde oturyp, tagamly miwelerden lezzet alypdyrlar. Haýran galan antropolog çagalardan näme üçin hemmesiniň bilelikde ylgandyklaryny sorapdyr. Sebäbi olaryň her biriniň ýeke özüniň agaja ilkinji bolup barmaga we miwelerden ýekelikde gerk-gäbe bolmaga mümkinçiligi bardy ahyry. Onda çagalar oňa jogap beripdirler:
- Ubuntu!
Eger-de beýlekileriň ählisi gamgynka ýeke özüň bagtly bolmak mümkinmikä?
“Ubuntu” diýmek olaryň dilinde: “Biziň barlygymyz üçin men bar” diýmegi aňladýar ekeni.

Çeşmesi: https://pritchi.ru/id_10012. 05.07.2021ý.
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 88 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 4.0/2
Всего комментариев: 5
0
2 mango   [Mowzuga geç]
bizem çaga döwrümizde tegelenip, aýaklarymyzy degiririşip, sanawaç sanap oýnardyk. aýaklarymyzam tozanlyja, kirlije, güne ýananja....
---
olaryň agzybirligi belki, taýpa bolup ýaşaýanlygyndadyr?
bu hakykat - köpçiligiň içinde ýaşaýan az milletler gowy, agzybir ýaşaýarlar.
türkmenleriň içinde ýaşaýan az sanly kürtler.
ýa ermeniler.
dünýe halklarynyň arasyndaky ýewreýler...
köp boldugyňça - türkmen nakyly ýada düşýär.
köp boldugyňça sebede bileje ylgap gitmek pikiri çüýreýär.
aslynda sebede ylganylýar, ýöne az sanlylar agzybirlik bilen sebedi boşadýarlar.
beýlekilere-de agzybirlik aýdymyny aýtdyrýalar.
garaz, "ubuntu".
arzuw: "biziň barlygymyz üçin men bar".
hakykat: "biziň barlygymyz sebäpli olar bar".
minnetdar Serdar daýy.
türkmenleriň halaýjak rowaýatlary.

0
3 Bagabat   [Mowzuga geç]
"Sinizm - bu tejribeli optimizmdir" diýleni boldy-ow!

0
4 mango   [Mowzuga geç]
Serdar kaka, "dem"-däki jogabyňa "gysgajyk, lokaniçnyý" ýazypsyň diýip bäşlik goýaýyn diýip durdum welin, bu jogabyň-a hasam gysga...
gaty gysga bolsa-da boljak däl eken.
biraz açyklap beräý...

0
5 Bagabat   [Mowzuga geç]
@mango, bujagaz jümle bilen diýjek bolanym:
Adamlaň aglaba köpüsi aga-gara düşünip ugraýan çagalykdan başlap, esli wagtlap gowulyga, adamkärçilige, belentlige we ş.m. ynanýar. Soň durmuşda erbetlige sataşa-sataşa köpleň göwni geçýär, ynamy azalýar, içi ýanýar...Şeýdibem optimist doglan adam sinige öwrülýär.
Onsoň, durmuş "bägülreňk düýşler" bilen "porsy proza" bölünýär.
Paşmajak arzuw-a "bägülreňk düýşler";
Hakykatam "porsy proza".
Ikisiniň başynam hiç haçanam bir ýere çatyp bolmaýar.
Ýöne, meň pikirimç-ä, real durmuşda bularyň ikisene-de orun bar. Ýöne bir ýerde biri köpräk, başga ýerde beýlekisi.

1
1 Nurdan   [Mowzuga geç]
Käte ulularyñ ünsden düşüren adamçylygyny çagalar ýatladyp bilýär, olaryñ kir-kimirsiz tämiz göwünleri ýaly sadalygyñda galasyñ gelýär.. Diñe kömek goluñy uzadasyñ gelýär, Diñe ýagşylyk edip ýaşasyñ gelýär, emma gowulyk bolsun diýip jinnek ýalagam haýyr, bähbit gözlemän, şöhrada gyzygman edenleriñi señ samsyklygyñ hasaplap bilýänleriñ bardygyna bir, iki, üç.. gezek göz ýumup öz arassa niýetiñi amal etmäge hyýallansañam "ulularyñ" käbirimiziñ "çağa" ýaly "Samsyk" hasaplamalaryñ netijesi tämiz duýga çirk getirýär-de onsoñ çaganyñky ýaly arassa kalby bir düşnüksiz yza gaplap başlaýar.. Hawa, bu durmuş.. Ynananlaryñ ynamyñy ödemezlikleri,, päk niýetleriñ "oýnatgylyk" hasaplanmasy. . Seni-de biparhlygyñ Kenaryndan garatmaga döwtalap bolýa duruberýär..
Çagalaryñ tämiz göwni hiç mahal ynjamasyn, ulalyp gerek ýerimizde ululyk agramymyzy saklap, pikirlermiz ösüp örñäp, kämilleşip, emma kalbymyzyñ arassalygy welin çagalygymyzdakysynda galsady.. Ulalanymyzda-da tüýs ýürekden, hiç bir bähbitsiz "Ubuntu" diýip bilsediler, ýa-da çyn ýürekden "Ubuntu" diýip bilene düşünmegi başarsadylar diýdirýän tymsal eken bu

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]