16:33
Ýol görkeziji
ÝOL GÖRKEZIJI

Men – ýol belgisi.
Gidip bilemok ýola düşüp
öz görkezýän ugrum bilen.
Taşlap gitsem ýerim eger,
ýoly kim salgy berer –
gelene, hem täze geljege?
Kän öwürjek boldular ugrumy terse,
görkezerim ýaly ýalan tarapy.
Ýöne, men – göýä günebakar.
Mydam bir ugra
– güne bakýaryn,
güne bakaryn.

8 oktýabr, 1985.

Ýan Rybowiç
Terjime: Mango
Просмотров: 73 | Добавил: mango | Теги: Ýan Rybowiç | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 5
0
5 Revo   [Mowzuga geç]
Bagyşlarsyňyz, Ýowşan aganyň terjimesini teswirde paýlaşanymda teswirde ýazylan zatlara üns bermändirin...

0
4 Trigger   [Mowzuga geç]
Goşgyny terjime etmegiň üç ýoly bar. Birinji ýola öwrenje terjimeçiler eýerýär. Olar, köplenç, terjime edýän şahyrlaryna mahsus bolmadyk ölçegden, rifmalaryň düzüminden, öz sözlüklerinden peýdalanýarlar. Terjime edýän goşgularyny öz isleglerine görä gysgaldýarlar ýa-da uzaldýarlar.
Ikinji ýola eýerýän terjimeçiler hem başdakylardan känbir tapawutlananok. Olar diňe öz hereketlerini delile getirjek bolýarlar. Mysal üçin, olar: «Eger terjime edilýän şahyr rusça ýazan bolsa, edil meniňki ýaly ýazardy» diýýärler. Bu tär, esasanam, ХVIII asyrda ýörgünli bolupdyr. ХIХ asyrda bu tär inkär edildi. Ýöne onuň täsiri şu günler hem duýulýar. Üçünji ýola, ýagny, iň kyn ýola eýerýänler terjime edýän goşgularynyň daş keşbini bolşy­bolşy ýaly saklamaga ymtylýarlar. Geliň, şol terjimeçileriň göz öňünde tutýan zatlaryny anyklamaga synanyşalyň.

dowamyny şu ýerden okap bilersiniz
http://kitapcy.com/news/2020-01-26-10310

0
3 Revo   [Mowzuga geç]
UGUR GÖRKEZIJI

Men bir ýol belgisi,
ugur görkezýän
hemem galýan şol bir duran ýerimde.
Ýagyşýa gar, tozan tursun, serimde
diñe ýol görkezmek,
gidip bilmeýän
öz görkezen ýolum bilen haýdaşlap,
durun güýzi güýzläp, gyşlary gyşlap.
Ýele-güne solýan hemem gülmeýän.
-- Eger gitsem, kim görkezer ýaş-eleñ,
täze gelenlere ýoly-ýodany? --
diýýän hemem oñýan gultunyp galyp,
a özgeler başa çekýär badany.
Dyzynyp geldiler üstüme köp aý,
öwürtjek boldular ýüzümi terse.
Birnäçesi bolan boldy hoşamaý,
käsi gele-gelmän küpäme berse.
Görketjek boldular hol başga ýoly,
gelen dönüp gider ýaly yrgyllap.
Ýöne menem günebakar mysaly,
hergiz diñe bir tarapa yrylýan,
has dogrusy, diñe bakýaryn Güne,
nirä öwürseler, aýlanyp ýene!

Ýan RYBOWIÇ.

Terjime eden: Ýоwşan АNNAGURBАN,
Bergen, 2000.

0
2 mango   [Mowzuga geç]
Bu-da Ýowşan kakadan.

UGUR GÖRKEZIJI

Men bir ýol belgisi,
ugur görkezýän
hemem galýan şol bir duran ýerimde.
Ýagyş ýa gar, tozan tursun, serimde
diñe ýol görkezmek,
gidip bilmeýän
öz görkezen ýolum bilen haýdaşlap,
durun güýzi güýzläp, gyşlary gyşlap.
Ýele-güne solýan hemem gülmeýän.
– Eger gitsem, kim görkezer ýaş-ýeleñ,
täze gelenlere ýoly-ýodany? –
diýýän hemem oñýan gultunyp galyp,
a özgeler başa çekýär badany.
Dyzynyp geldiler üstüme köp aý,
öwürtjek boldular ýüzümi terse.
Birnäçesi bolan boldy hoşamaý,
käsi gele-gelmän küpäme berse.
Görketjek boldular hol başga ýoly,
gelen dönüp gider ýaly yrgyllap.
Ýöne, menem günebakar mysaly,
hergiz diñe bir tarapa yrylýan,
has dogrusy, diñe bakýaryn Güne,
nirä öwürseler, aýlanyp ýene!

0
1 mango   [Mowzuga geç]
Дорожный указатель

Я – дорожный указатель.
Указатель не может пуститься в путь,
указанный им самим.
Если я уйду,
кто покажет дорогу тем, кто придёт, –
юным, новым?
Много раз меня пытались развернуть,
чтоб я указал ложный путь.
Но я – как подсолнух.
Всегда смотрю в одну сторону
– в солнце.

8 октября 1985

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]