22:15
Ÿa:t illerde rubagylar
ÝA:T ILLERDE RUBAGYLAR

Ýel bilen ýagmyryň çatrygynda men,
Ýat ülkäň doň köňül topragynda men,
Yssy sähra maňa garaşýanmykan,
hyýalymda Gürgen, Etregimde men.

Sizi ýatlap her gün, her dem gysylaryn,
parasatly, jomart, mährem dostlarym.
Şadyýan toýlarda ýoklugym ökünç,
ýoklaýandyr meni elbet ýaslaram.

Daş düşdüm döş ýaly çölümden bu gün,
Duşumdan düýş ýaly geçip dur aý-gün,
Bu ýerleň müň menzil gözel tukaýna
bermen Ak Tokaýyň takyr topragyn.

Pähim-paýhasymy özgertdiň sähram,
Hem ýalkadyň hemem ýazgardyň sähram,
Açyk asmanyňdan azmanam diýip,
bu gün durnalara söz berdim sähram.

Uzakda-da unutmaryn seni men,
Asmanyňy, asmanlara deňemen,
Gyzyl Alaňda ýyldyzlary gujaklap,
daň atyran gijelermiň guly men,

Gijäňe daňylan janam, köňülem,
Men mähriňden ömür-baky ýeňilen,
Yşyklasam ýürek penjiresinden,
ol ýerde sen bar, sen,
sen, diňe sen.

Küýseýän daglaryň çeşmelerin men,
Zarlaýan sähramyň teşnelerin men,
Bu ýasama gözelligiň döşünde,
hiç haçan arkaýyn düşlemerin men.

Dag-daşy aşaryn büdüräp, agsap,
Aňzaga-da janym çydar-a aňsat,
ÿöne çözülmese aýralyk doňy,
ýaşamak kyn zat,
ýaşamak kyn zat.

Ene ýeriň edil kükreginde men,
Ýürek bilen beýniň çatrygynda men,
Heňleýär günlerim, poslaýar aýlar,
hyýalymda Gürgen, Etregimde men.

Ybrahym B. 2006 Niderlandiýa.
Категория: Goşgular | Просмотров: 105 | Добавил: ibrahimbadakhshan | Теги: Ybraýym Badahşan | Рейтинг: 4.0/2
Всего комментариев: 6
0
4 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Sag boluñ Ybraýym aga.Bu goşgyñyz juda-juda täsirli bolupdyr.Tolgunman okamak mümkin däl.Ylhamyñyz egsilmesin.

0
3 Garaýolly   [Mowzuga geç]
***watan

0
2 Garaýolly   [Mowzuga geç]
Sag bol, Ybrahym Badahshany, bu yiti emossiyaly setirler maña matan ,, didaryna" zar bolan gunlerimi yatlatdy.

0
1 mango   [Mowzuga geç]
Ybraýym daýy. Ýüregiň-ä döküp bilipsiň.
(Etrege, Gürgene-de kämahal gelip gidýänsiňle...)
Gowy zat bolupdyr.
—-
Şu “Daş düşdüm döş ýaly çölümden...” diýeňde döş ýaly bolanda nähili bolýa, şony aýtsaňyz.

“Pähim-paýhasymy özgerdiň sähram” setirinde-de “özgerdiň” däl-de “özgertdiň” bolaýmasyn? Harp ýalňyş gitdimikä?

Aşaky setiriň owadan bolupdyraý:

Yşyklasam ýürek penjiresinden,
ol ýerde sen bar, sen,
sen, diňe sen.


Ýazanlaryňyzdan, ýaltanman paýlaşyp duruň.
Minnetdar.

0
5 ibrahimbadakhshan   [Mowzuga geç]
Türkmenistana, Türkmensähra barmadygyma 3 ÿyl mezenne boldy Mango ÿegen. Taÿp ÿalñyšy düzeldi, ÿöne "döš ÿaly çöl" hakda bilmedim, mümkin ylhamym ÿalñyšandyr!?

0
6 abdyllahmuhammadi   [Mowzuga geç]
Giñ döš öñden çöle meñzedilÿändir . A sen bolsa bir çöli döše meñzedipsiñ . Owadan bolupdyr .

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]