14:21
Horasanyñ durnasy
HORASANYŇ DURNASY

Şahyr Gurbannazar Ezizowyň ýagty ýadygärligine

Uçup gitdi Horasanyň durnasy,
Bulutly güýz güni uçup gitdiler.
Güýzüň öňki gussasynyň urnasy
Bolup bizden ara açyp gitdiler.

Saralan bu seleň sährany synlap,
Geçip gitdi gök ýüzünden hatarly.
Güýz güni gussadan gutulmak kyn zat,
Adam sähel zada gussa batarmy?

Sähel zada gussa batýar adamzat,
Iň bolmanda görüp durnaň nyzamyn
Durnalaň yzyndan bakýar adamzat,
Syzyp, agyr aýralygyň yzasyn.

Senem bu gün gama batdyň, Garagum,
Seredip, saralan selin, selmäňe,
Durnalaň sesinden syzýar ýüregim,
Wada berýär olar ýene gelmäge.

Gülüp giden saňa dolanar aglap,
Aglap giden ýene aglap dolanar...
Alys menzillere göwnüni baglap,
Güýz gelende uçup gider durnalar.

Bir goja şol durnalara seredip,
Uludan dem aldy, ýuwdup gussasyn.
Olar bolsa uly ile jar edip,
Agzybir bolmagyň beýik nusgasyn,

Uçýar al-asmandan owadan nagyş,
Uçýar al-asmandan bir beýik şygar.
Hem ýatladyp barýar: “Golaýdadyr gyş”
Durnalar daş ýurda edende ylgar.

Şol durnalaň kümüş goşup örmeli
Perin galam edip, ýazylsa şygyr.
Bu mekany şol terk edip ýörmegi
Durnalara kynmy ýa bize agyr?

Parhly mydam gussa batyp ýörmeli,
Parhsyzlarda uly gussa döretmän,
“Ýapyň – diýip – açyk duran törleri”
Çagalaryň gyk-bagyna seretmän,

Bakyp saban atyzlara, pellere,
Bu gamly görnüşe gyýylýan ýaly,
O diýen bat bermän ganat-perlere,
Galdyryp gitdiler dogduk diýary.

Agaçlar yzyndan garap galdylar,
Ýapraklaryn gözýaş kimin düşürip,
Hem başlaryn çala yrap galdylar,
Bu görnüşe adam kimin düşünip.

Hatda seleň selle günebakar-da,
Kellesin meňzedip äpet gapaga,
Honda ýaşyp barýan Güne bakar-da,
Durnany ugradar tylla şapaga.

Durnalaryň bolsa göwni bir ýaly,
Piňine däl özgäň boýun burmasy.
Aýryp ömrümizden tutuş bir ýazy,
Uçup gitdi Horasanyň durnasy...

1975 ý.

Atamyrat ATABAÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 62 | Добавил: Atayew | Теги: Atamyrat Atabaýew | Рейтинг: 3.7/3
Всего комментариев: 3
1
Pahyr şu sözi örän govy görýärdi

1
Geniý

1
1 myhman   [Mowzuga geç]
ine, muňa "goşgy şeýle ýazylýa" diýse boljak. hatda uzynam bolsa. gaty gowy goşgy eken.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]