22:30
Her gün...
HER GÜN...

Her gün säher işe gidýän penjekli,
Boýunbagdan asýaryn men özümi.
... Sensiz aýralygyň soňy geljekmi?!
Aý-günlerem alýar meniň ýüzümi.

Şapak dogýar elwan ýaňagňa meňzäp,
Şemal ýat gözelleň sypar saçlaryn.
Sensiz dogjak günler arzuwma deň däl,
Bilemok olardan nädip gaçjagym.

Garşylap seni däl, sensiz her güni,
Hyýallarym kalbym deýin çat açar.
Tutuş ömrüň soňy görünýär weli,
Aýralygyň soňy görnerkä haçan?!

Arzuwlarym seni dolap biljekmi?!
Gijelige tutup barýan ýüzümi.
...Her gün säher işe gidýän penjekli,
Boýunbagdan asýaryn men özümi.

Goçmyrat ORAZBERDIÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 146 | Добавил: Edebiyatcy | Теги: Goçmyrat Orazberdiýew | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 22
0
22 Trigger   [Mowzuga geç]
Если тебя не любят – не выпрашивай любовь,
Если тебя не верят – не оправдывайся,
Если тебя не ценят – не доказывай,
Лучше сделай себе чай с печенькой!..

0
21 beg   [Mowzuga geç]
Goşgyň ortasy başky we soňky iki setirini berkidibilmändir. Köp üýtgedilen bolmagam ahmal.

17-nji asyrda horwat aýallar ýan ýoldaşlaryny urşa ugradanlarynda öz ýaglygyny boýnuna dolap ugradar ekenler. soň adat bolup galypdyr. bu däp fransuzlara geçende "la croate" diýlipdir. türklere-de "krawat" ady bilen geçipdir. horwatlardan gelýär-dä. boýunbag diýmegiň zyýany ýok. horwat ýa-da krawat diýenden gowy. modern gulçylygyň iň esasy simwoly. okuwda gul bolmagy öwredýäler, boýunbagsyz praktika bolmaz. işiňem gapysyndan şonsuz salanoklar. Hat-da öýleneňde-de şony dakaýmaly. Sebäbi ikinji derejeli gul bolýaň. Herkim seni bu derejäň üçin gutlaýar.
Gulçulykdan azat bolmagyň ýeke ýoly bar, olam özüňi asmak. Agam, oňarsaň oppuskada-da baraýma. :)

0
19 mango   [Mowzuga geç]
Goç kaka, maslahat bar.
ýüregiňe düw.
bir gün
säher bilen işe gitme,
penjegiňem geýme,
boýunbagyňy unut,
unut işi (iş tapylar)
we göni Oňa tarap ýola düş.
şonda...
aýralygyň soňy geler!
Aý-günlerem gülüp bakar ýüzüňize.
---
unutma,
durmuş - diňe penjek, boýunbag, iş däl ahyry...

0
20 Edebiyatcy   [Mowzuga geç]
Gowy maslahat agam, basym oppuska hem çykýan:-):-)

0
18 Edebiyatcy   [Mowzuga geç]
Köp sag boluň bellikler üçin, göwne ýakyn belliklerem kän ekeni.
Köp sowallara jogap bermekden saklanýaryn.
Minnetdar hemmäňize

0
17 mango   [Mowzuga geç]
Her gün säher işe gidýän penjekli,
Boýunbagdan asýaryn men özümi.


şu setirlerde näme sebäpden "özüni asýanyna" özümçe düşündim...
işlemek - gullaň işi, işe gitmek - gulçulyk, gulçylyk - agyr, aý soňy ölmez-ödi alaňd-a hasam....
gahryman gulçulukdan ýadapdyr, işe gitmegi (esasanam kostýumly işe gitmegi) ölüme deňeýär.... galstygyndan asylyp ölmeginiň sebäbi şol, gulçulykda ýaşaýanyna akyl ýetiren bolmaly. (degişýändirin).
ýöne, men-ä biraz erkinräk gul. hudaýa şükür kostýum, galstuk.... resmi geýim geýmeýän gullardan... :-)

---

Şapak dogýar elwan ýaňagňa meňzäp,

Goç kaka, özüň-özüňi gaýtalaýaň.
bu goşgyňda: "Şapak dogýar elwan ýaňagňa meňzäp"
"haýyş" diýen goşgyňda: "Säherleň şapagy ýaňagna daman" diýýäň,
täsirlenen goşgularyň birinde-de: "Şapakda görerin — ýaňagyň alyn"

umuman, şöle...

0
16 myhman   [Mowzuga geç]
goşguda biraz logika saklajak boljak bolmaly dälmi?

Her gün säher işe gidýän penjekli,
Boýunbagdan asýaryn men özümi.
... Sensiz aýralygyň soňy geljekmi?!
Aý-günlerem alýar meniň ýüzümi.

bolýa irden turup paratnyý formada işe gitdiň.
onsoň?
işe şo gyz üçin gidýäňmi?
aýrylmagyňyza iş sebäp boldumy?
paratnyý formany şol gyz talap edýämi?
diýen soraglara berjek däl. ýöne

... Sensiz aýralygyň soňy geljekmi?!

nädip düşündirsemkäm?! biraz pikirleneýin. hmm, men-ä düşündirmekden ejiz gelýän.

men birine "suw içmesem, suwsuzlygym gitmez. bir zat iýmesem açlygym dowam eder" diýsem. oň maňa berjek jogabyny gözömüme getirip bilemok.

Aý-günlerem alýar meniň ýüzümi.

ýüzüň alynmagy käýelmek, gygyrylmak ýalyrak zatlar dälmi? birhili öz-ä. öňýanyndaky setir bilenem baglanyşdyryp bilmedim.

0
15 myhman   [Mowzuga geç]
Mahym hanymyň aýdyşy ýaly boýunmagdanam "çuňluk" gözleseň gözläboturbermeli.

galstuk - isän dakynýa, islemedik dakynanok
boýunbag - hökman daňaýmaly

Boýunbagdan asýaryn men özümi.

şo dereje iripdir diýäýmeli.

baglanyşy ýogamdyr welin şu setirler şu setirleri ýada düşürdi.

Her gün säher işe gidýän penjekli

Men bu gün säher oýanyp, çykdym lälezarlyga...

Şapak dogýar elwan ýaňagňa meňzäp,

Şapakda görerin — ýaňagyň alyn

0
14 hoşowaz   [Mowzuga geç]
Meselem, @Haweran, @Hyýalkeş, @mango, @myhman we beýleki agzalaryň teswirleri ýerlikli we düşnükli. Sözme söz diýen ýaly analiz edilen. Analitikleriňki başgaça bolaýýar... (bu ýerde ýok agzalary ýazanym üçinem ötünç soraýan, köp gabat gelemsoň ýazaýdym)

0
13 hoşowaz   [Mowzuga geç]
Goşgyny analiz eder derejede mende-hä hiç zadam ýok. Analiz etmek aňyrda dursun, oňa düşünmäge hem biziň aýkýumyz ýetenok. Analizi bolsa, poeziýa, filosofiýa we ş.m.lara düşünip bilýän agzalar ýazar-da. Olaň bar ýerinde biz LALdyrys...

0
12 Hyýalkeş   [Mowzuga geç]
11 sany teswir ýazylyp ýeke adamyñam goşga umumy analiz bermän boýunbag barada gepläp çykmagy...Diñe @Haweran umumy bir zat aýdygym bolsun diýip pikri gowy diýipdir.
Galstugyñ "boýunbaglygy"meni hä bimaza edenok.Netijede bu sözi birinji gezek Goçmyrat agadan eşitmedik.Goşgynam haçandan bäri şu şahyry okamanymdanmy nämemi birhili haladym.
Gahrymanyñ boýunbagdan özüni asýan ýaly duýmagynyñ sebäbi belkem aýralykdyr?
"Durnañ üstüne urna diýen ýaly".
"Şapakda görerin ýañagyñ alyn"
Şapakly ýeri lenç edilen meñzetme ýaly la.
"Şemal ýat gözelleñ sypar saçlaryn"
Şu ýerde bir zada bar.Şemal hemme uzyn saçlyñ saçyny deñ sypamaly dälmikä? Eger gahryman şemalyñ ýarynyñ saçyny sypaýandygyny görüp bilmeýändigini aýtjak bolan bolsa başgaçarak aýtmaly.
"Synlama:n şemalyñ saçyñ sypaýşyn" meselem.
Jemlemesinem,başlaýşynam haladym.Goşguda iñ halan ýerimem şol öýdýän.Ýöne umuman goşgy gowy.

0
11 bbaygeldiyew   [Mowzuga geç]
Gowy taraplaryny hem aydyňa

0
10 hoşowaz   [Mowzuga geç]
Hawa, menem şoň üçin diýdim.

0
8 hoşowaz   [Mowzuga geç]
Öňünden uly ötünç soraýan. Gromit hem boýunbag dakanlarynda ýokuş görýä.

0
9 Edebiyatcy   [Mowzuga geç]
Üns berseň, boýunbagyň eýesem şol boýunbagdan asylyp, özüni gynaýar, olam galstuk dakynmagy halamaýan ýaly

0
6 Edebiyatcy   [Mowzuga geç]
Boýunbagyň galstukdygyny okyjylarymyz bilýändirle, ol sözüň terjimesiniň ýerine düşmändigi bilen biz dälde, goý, dilçilerimiž alada etsin

0
7 Haweran   [Mowzuga geç]
Dilçiler günäkär diýýäñ-dä.. ))

0
5 Haweran   [Mowzuga geç]
Goşgyñ pikiri gowudyr ýöne, Goç gardaş. Men diñe galstuk barada aýdýan, göwün edäýme :))

0
4 bbaygeldiyew   [Mowzuga geç]
Boyny baglamak hakykatdanam gowy dälä meňzeýä

0
3 Haweran   [Mowzuga geç]
Indem boýunbag sözüni rusça terjime etjek bolup görüñ, näme bolýa...

0
2 Haweran   [Mowzuga geç]
Galstuk sözüniñ "boýunbag" diýip alynmagyny öñem oñlamokdym, häzirem oñlamok.

0
1 Alaýabyly   [Mowzuga geç]
Iň soňky setirde tersine boýunbag özüni asan bolsa gowy bolardy

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]