01:31
Ber yzyna..
BER YZYNA

Töle.
Gaýdyp ber hemmesin.
Sensiz günüm, sensizligim,
Takatym, pikirsiz beýnim...
Indiden soň kynam bolsa,
Maňa gaýdyp ber yzyna
Ýogsa
Çydamok bu aladalaň
Girdabynda sana döndüm.
Artyk sözem gürlemedik
Düşündirşsiz, sessiz-üýnsiz
Bu söýgiden
Senem dändiň, menem dändim.

Ne men saňa bardyr öýdýän,
A sen menden ýetmiş esse.
Ýollaryňda badak bolup,
Günäleriň ahy tutsa
Gargyş etseň iki uçlumyş,
O başda sen, bu başda men
Dogry, öweziň dolmady
Ne ýakynym, ne başgalar.

Töle,
Gaýdyp ber hemmesin
Içiňden çykar sesimi,
Ýüregiňe giren sözlem
Ber
Maňa söz kemlik edýär.
Sen-ä şatsyň, a men munda...
Alalap goýma-da ykbal,
Bize haçan deňlik edýäň.

Töle öňki sadalygym,
Men öňki özüm küýseýän.
Il ýatyp, it uklandan soň
Gijeleriň tümün böwsüp,
Eziz saýan şu ýollaňdan
Seň bilen, özüm ideýän.

* * *

Tas ýiten ekeni sensiz ylhamym,
Tas giden ekeniň, sakladym zordan.
Bilýäňmi, men seni näçe öwsemem,
Kemter bolup bary gaýdyp dur bärden.

Düşündim, sözlerden artyk ekeniň,
Lala döndüm. Sensiz hiç kim ekenim.
Owunjak zatlary çişirip ýören,
Diýsene
Sen-ä baryp ýatan işsiz ekeniň.

■ EJE

Ýene gasyn tutdy kinämiň sany,
Öz-özünden kemlik tapdy müýnümem.
Gije
uklamaýşyň ýaly aladaň bilen,
Uklamaýar goşgy ýazýan gyzyňam.

Käte habar tutýan jaň üsti bilen,
Şonda bu dar dünýäm tapýar teselli.
Wiý, ýogsa-da, okadyňmy ýakynda
gazetde çap bolan täze “esermi”

Senden uzak agyr düşüpdi başda,
Aldamaýyn, ejizledim käteler.
Sabryň mäkäm bolsa, kynçylyk, derdi
Ynanmandym ýeňilýämiş diýseňem.

Ýöne seniň pendiň ýoluma ýagty,
Ynam berdi ak günleriň dogjagna.
Menem çynym bilen şuçaka çenli,
Garaşyp ýörüşim şolaň geljegne.

Her säher, daň säher, hem şol bir wagt,
Gözümiň öňünde işe ugraýşyň...
Gulagyma çawuş çakýar janygyp,
Durmuşyň
Synagyna jogap tapyp bilmeýşiň.

Merdem dünýäň, ýeňilmezek dik başyň,
Jepakeşdir, asyllydyr, ezizdir.
Bu köňlümiň gün geçdikçe sen hakda
ýazylmadyk şygry kändir henizler.

Aýşat HOJAMUHAMMEDOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 68 | Добавил: Nurdan | Теги: Aýşat Hojamuhammedowa | Рейтинг: 4.0/2
Всего комментариев: 8
0
8 mango   [Mowzuga geç]
döredijilik gözlegleriňize hormat goýýan Aýşat hanym (gözlän tapar).
"BER YZYNA"-da "Töle. Gaýdyp ber hemmesin" diýýäň.
tölemek bilen gaýdyp almak aýry-aýry zatlar bolaýmasyn.
ikisini bir ýerde ulanjak bolsaň "töle ýa gaýdyp ber" diýmeli bolýar.
garaz hem töläp hemem gaýdyp berip bolmaýar. gaýdyp beren zadyny näme üçin tölesin. ýa-da tölejek bolsa näme üçin gaýdyp bersin.
emma "töle ýa-da gaýdyp ber" diýse başga....

0
7 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Ajyñ añy bolmaz."
"Bayram gelip elinden alyanca" artykmac soz u.n yene 15 gun dagy kelle döwjek bolmaz (şu ay)

0
6 Hyýalkeş   [Mowzuga geç]
"Tois" nämäý iýilýärmi geýilýärmi?:)Öýdeçimi düzdeçi?Janlymy jansyz :)
Birazajyk kellä agram salsañyz türkmençe garşylygam a tapdyrman durmazdy.

0
5 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Birinji goşgyny, tois, goşgynyñ pikirini halamadym.

0
3 Hyýalkeş   [Mowzuga geç]
Bu ýyl däl de ondan öñki ýyl ýaşlar baýragyny alypdy.

0
4 Nurdan   [Mowzuga geç]
Dogry aydyañyz jigim, saytda öñem bar eken goşgulary,

0
2 Hyýalkeş   [Mowzuga geç]
Howwa ýaşy boýunça seretseñiz ýaşdyr.Ýöne Aýşat Hojamuhammedowanyñ goşgulary çakym çak bolsa 4-5 ýyl bäri(belki ondanam kän) nesil gazetinde çap edilip gelinýändir.Onuñ özem Nesil gazetiniñ işgäri.Gazete ugradylan goşgularyñ hemmesi şonuñ elinden geçip,çapa taýýarlanýar.Oýlanmalaram ýazýandyr.Aýşadyñ özboluşly zenan ýüregine mahsus poeziýasy bar.Ýöne menä bu goşgulary onuñ öñki goşgularyna garanyñda has kämil gördüm.

0
1 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Yaş şahyramy bu?

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: