15:59
Rubagylar
RUBAGYLAR

Şahyr şahyr däldir arz edip ýörse,
Erkek erkek däldir karz edip ýörse,
Halk başyna towkudyr ol hökümdar
Akmagyň işini dürs edip ýörse.

Özümizi özümiz kän aldadyk,
Melulmydyk ýa-da serhoş haldadyk?
Düşünmedim çarhy pelek oýnuna,
Gülmeli ýerinde çyndan agladyk.

Bu ne döwür, ne ahwalat, ne jebir?!
Ýaňralar serçe deý jibir-de-jibir.
Tokaý otlap, at gazanan kişi kän,
Gyzgan bitýä indi, tokaýdy nebir!

Dostuň gaplaň çyksa, wah, armanym ýok!
Ýylan bolup çaksa, wah, dermanyň ýok!
Tomus güni serçäni dost tutundym,
Döwek döwüp goýan, wah, harmanym ýok!

Pederin ynjydan zürýat ne derkar,
Ganhoryň ýasynda perýät ne derkar.
Ýakama tüýkürdim bir gün aýlawda,
Eşek ýaryşynda bedew ne derkar?

Akar suwuň bulananyn gördüm men,
Döwranlaryň dolananyn gördüm men.
Erem bagyn wada berip dilinde,
“Pygamberleň” gomalanyn gördüm men.

Allaýar ÇÜRIÝEW.

“Sowet Türkmenistany” 20.10.1989 ý.
Категория: Goşgular | Просмотров: 76 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Allaýar Çüriýew | Рейтинг: 2.0/1
Всего комментариев: 3
0
3 Myhman   [Mowzuga geç]
Oyindyr gaty gormesek yok

0
2 myhman   [Mowzuga geç]
Şahyr şahyr däldir arz edip ýörse, - Şu goşgyň özem durşuna arz bolup dur.
Erkek erkek däldir karz edip ýörse, - Revo menden öňürdipdir. meňem bergim bar
Halk başyna towkudyr ol hökümdar
Akmagyň işini dürs edip ýörse. - dürs etse gowy, dürs hasap etse kyn. başga-
da towkulyk häsiýetler kän
Özümizi özümiz kän aldadyk, - dogry
Melulmydyk ýa-da serhoş haldadyk? -bilemok, geçiň
Düşünmedim çarhy pelek oýnuna, - özümizden
Gülmeli ýerinde çyndan agladyk. - aglamaly ýerinde güldük.

Bu ne döwür, ne ahwalat, ne jebir?! - bilemok, geçiň.
Ýaňralar serçe deý jibir-de-jibir. - dogry.
Tokaý otlap, at gazanan kişi kän, - tokaý otlap, agaç dikdi adyny alýanlar näme
Gyzgan bitýä indi, tokaýdy nebir! - meň ýadyma düşenok

Dostuň gaplaň çyksa, wah, armanym ýok! - seni iýmese bolýar.
Ýylan bolup çaksa, wah, dermanyň ýok! - meni çakmasa bolýar.
Tomus güni serçäni dost tutundym, - zyýansyz guşjagaz (iýse-de bolýar)
Döwek döwüp goýan, wah, harmanym ýok! - ýeke serçäň işi däldir

Pederin ynjydan zürýat ne derkar, - peder ýalňyş ýolda bolsa näme?
Ganhoryň ýasynda perýät ne derkar. - her kimiň ýasynda çagasy perýat edýär
Ýakama tüýkürdim bir gün aýlawda, - noçomment
Eşek ýaryşynda bedew ne derkar? - bilemok, geçiň. (at ýaryşynda eşek birinji
gelse näme?)
Akar suwuň bulananyn gördüm men, - menem
Döwranlaryň dolananyn gördüm men. - menem
Erem bagyn wada berip dilinde,
“Pygamberleň” gomalanyn gördüm men. - ýakama tüýkürdim (diýen sözüňi okap)

0
1 Revo   [Mowzuga geç]
Şahyr şahyr däldir arz edip ýörse - bolýar.
Erkek erkek däldir karz edip ýörse - ýeter - ýetmeziň çagasy erkek däl.
Halk başyna towkudyr ol hökümdar
Akmagyň işini dürs edip ýörse - akmak, akmaklygy üçin haksyzmy?! Beh, örän geň pikir ýüwürtme...

Özümizi özümiz kän aldadyk,
Melulmydyk ýa-da serhoş haldadyk?
Düşünmedim çarhy pelek oýnuna,
Gülmeli ýerinde çyndan agladyk - gowy, örän gowy...

Bu ne döwür, ne ahwalat, ne jebir?!
Ýaňralar serçe deý jibir-de-jibir - serçeleri kemsitme ýaly bolupdyr. (Serçelerem boş ýaňraýan däldirle)
Tokaý otlap, at gazanan kişi kän,
Gyzgan bitýä indi, tokaýdy nebir - ýanyk ýerde köp ýyllaryň dowamynda ösümlik ösmeýän bolmaly. (Haşal otlary ýoklamak üçin mellek ýerlere kül dökülýändir)

Dostuň gaplaň çyksa, wah, armanym ýok - gaplaň deregine arslan sözüni ulalan bolsa has ýerlikli bolardy. Arslan - gaýduwsyzlygyň, batyrlygyň, mertligiň, adyllygyň, hökmürowanlygyň nyşany hökmünde-de edebiýatda ulanylýar.
Ýylan bolup çaksa, wah, dermanyň ýok - ýylanyň zäherine, ýylanyň zäheri bilen em edilýär.
Tomus güni serçäni dost tutundym - ýene serçemi, beh...
Döwek döwüp goýan, wah, harmanym ýok!

Pederin ynjydan zürýat ne derkar,
Ganhoryň ýasynda perýät ne derkar.
Ýakama tüýkürdim bir gün aýlawda,
Eşek ýaryşynda bedew ne derkar - bolýar.

Akar suwuň bulananyn gördüm men - güýçli akymly, akar suw, akýan ýerini bulandyrýandyr.
Döwranlaryň dolananyn gördüm men.
Erem bagyn wada berip dilinde,
“Pygamberleň” gomalanyn gördüm men - gomalmak - gomparmak?! Menä kellämden ýokary bökjek bolmazdym. (Bu gün dil özüňki bolsada, ertir ýaradanyňky)

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: