09:25
Mazaryñ başujundaky ýazgy
MAZARYŇ BAŞUJUNDAKY ÝAZGY

Ile-güne gerek bolup ýaşadyň,
Bir jan – bir ten, ýürek bolup ýaşadyň.

* * *

Başarsaňyz, eger men bolup ýaşaň,
Wesýetim – agzybir, deň bolup ýaşaň!

15.03.2013.
Категория: Goşgular | Просмотров: 64 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Allaýar Çüriýew | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 3
0
2 myhman   [Mowzuga geç]
umuman birinji erbet däl.
ýöne
birinjiň birinji setiri düşnükli. ikinji setirindäki bir jan - bir tenligin birinji setire esaslanyp il gün bilen bir jan bir ten bolandyr diýse bolar. ol ýerem düşnükli. ýürek bolup ýaşamagyna welin düşünmedim.
ikinjiň birinji setirine "men ýaly" diýseňem... aý...
deň bolup ýaşamagam birhili
bular kimiň başujunda ýazykka?
ýa hödürmi: mazar da:şyňyza ýazyp bolaýjak sözler?
ýa oýlanmamy: mazar da:şyma haýsyny ýazdyrsamkam?

0
3 mango   [Mowzuga geç]
birinjidäki "Bir jan – bir ten, ýürek bolup ýaşadyň" maňa-da gapma-garşy geldi.
il-gün bilen bir jan, bir ten, (bir) ýürek bolup ýaşan kişiň ölüminden soň ol bir-janlylar, bir-tenlilerem ölmeli bolýan ýaly. näme-de bolsa bir jan, bir ten.... ýa il gün köp bolansoň bölekleýin ölýämikä il gün. adam bedeniniň kletkalaraynyň ölüp-täzelenişi ýaly....
garaz.... düşündirjek bolşumam garyşyk (ýerbe-ýer edip düşünjek bolarsyňyzda).

0
1 mango   [Mowzuga geç]
1) Başarsaňyz, eger men bolup ýaşaň,
2) Eger başarsaňyz, men bolup ýaşaň,
---
başga biri bolup ýaşamak....
hmmm....
ylalaşyp bilemok.
ogul-atabaý kaka-atabaý boljak bolýar, kakasynyň aýdymy gaýtadan aýdyp berýär.... halaýanlar bolup biler, ýöne, käşgä özi bolsady. öz ýoluny gözlemägä wagtyny gidirsedi.
Başarsaňyz, özüňiz bolup ýaşajak boluň.
özüňizi gözläň.
gözlän tapar.

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: