09:08
Men bahara garaşypdym
MEN BAHARA GARAŞYPDYM

Men bahara garaşypdym,
Maýsalykda ezilmäge.
Gülden gotaz ýasan gyzlaň
kirpiginde süzülmäge.
Soňky gezek bolsa-da, goý,
Söýülmäge.

Men bahara garaşypdym,
Sözlem janly bolar ýaly.
Peýmanam dolsa bimahal
Bir ahmyrsyz öler ýaly.
Ýitgilerim, puşmanlarym,
Dostlarym hem duşmanlarym...
geler ýaly.

Men bahara garaşypdym,
Alma gülün ysgamaga,
Dag ýodasyn yzlamaga.
Aglap bilmedim agymy,
Döküp bilmedim ajymy.

Men bahara garaşypdym,
Ýuwaşjadan alyp demim.
Ýuwudan gaharym telim
Bokurdaga tegek boldy.
Olam hiç kime görünmän
Aglanymda gerek boldy.

Men bahara garaşypdym,
Bu gyş juda uzak boldy.
Diljagazym-ýaňrajygym.
Görnüp dur-a bahar hakda
Üýtgeşik zat ýazmajagym.
Güneşde ýylynar ýaly,
Garaz, obalylar ýaly.

Men bahara garaşypdym
Ýoňdan galan oýnawaç deý,
Bir arzuwçyl garlawaç deý...

Men bahara garaşypdym...

Suraý BABANYÝAZOWA
Просмотров: 84 | Добавил: Mähriban | Теги: Suraý Babanyýazowa | Рейтинг: 3.5/2
Всего комментариев: 6
0
6 Şasenem   [Mowzuga geç]
ok

0
5 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Gowy ,Suraý ,sadaja duýguny okyja geçirip bilýänje goşgy.Üstünlik arzuw edýän!Köpräk ýazjak bol!(Ýa köp ýazyp gizlin saklaýañmy gyz)

0
4 Sergezzan   [Mowzuga geç]
Dostlukdaki Mahribanmy?

0
3 Edebiyatcy   [Mowzuga geç]
Pessimist goşgy bolsa-da duýgularyňy dörjeläp bildi. Galamyňa bereket Suraý

0
2 Zyýada   [Mowzuga geç]
Ylhamyňa bereket Suraý!Galamyň ötgir bolsun. smile

0
1 mango   [Mowzuga geç]
Suraý hanym.
gowja, pessimistje goşgy bolupdyr.
"soňky gezek söýülmäge" bilen "bir ahmyrsyz ölmäge" bahara garaşyşyň ýüreklerde biraz howsala döredýär.
---
hawa, bahara bizem garaşýarys,
ýöne "bu gyş juda uzak boldy".
---
"Ýoňdan galan oýnawaç deý" diýe setirde "ýoň" diýip modany göz öňüne tutanam bolsaň, ol "ýoňlamak, dümewlemek" ýaly manylary bolany üçin bulaşdyrýar. başgarak aýdyp bolsady.
---
berekella!
(üç ýyzzyly bassym)

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: