19:47
Aşygyñ ahmyry
AŞYGYÑ AHMYRY

Zaryn nagmam, çekäýmeli jezamdy
Gulak gapan güwwüldisi depregiñ.
Añşyrabilsedim, käşgä, takdyryñ
Arzuwymy top mysaly depjegin.

Boýun aldym sessiz-üýnsüz, bialaç
Gedemligiñ päk söýgiden ozanyn.
Bagtymy hem süýregläpdi yzyndan
Zowwam geçýän gelnaljylañ tozany.

Umyt guşum telwas urar asmana.
Şypa a:ra:p dagyñ örküçlerinden.
Isrip etme, bagt binasyn gurgunyñ
Ýykylan göwnümiñ kerpiçlerinden.

Hakyñ ýok, ýygşyrma, duýýarsyñ äşgär
Yşk çölünde azaşanyñ kimligin.
Häzir ezilendir şor gözýaşyña
Pynhan gezäp, janym alan kirpigiñ.

Kalbym, syzýansyñ-a tozdurlan şähriñ
Dikelmejegini diläniñ üçin.
Onda dat eýledip nurly didäñe
Gelnaljyñ yzyndan garamak neçüýn?

Irde-giçde söýermikäm,kim bilýär,
Ömür tanapyny baglanym sensiñ!
Sen şeýle bir bagtly bolgun, mähriban,
Hiç bolmanda söýgim harlanña degsin!

23.07.2020 ý.

Mahym NURGELDIÝEWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 120 | Добавил: nurgeldiyewam232 | Теги: Mahym Nurgeldiýewa | Рейтинг: 2.0/1
Всего комментариев: 14
0
14 Sergezzan   [Mowzuga geç]
Edil hemmesi bolmasada, hemmesiniň köpüsi şoňňalak. Aslynda zenanlaryn name isleyanini, baryp'ha bir wagt belli Psihanalitik Zigmund kakada cözipbilmandir

0
13 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Sergezdan muny hemme zenanlar babatda aýdyp bilmeris.Käsi siziñ aýdyşyñyz ýaly bolmagy ahmal.

0
12 Sergezzan   [Mowzuga geç]
Ne tuhaf deylmi, kadinlar kendini mutlu edenleri deyl, kendini cok aci cekdirenleri sever )

0
11 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Nireden bildiñiz diýäýseñ. biggrin Ýokla oýun edýän bajy söz-ä gödek eşdilýär.Kimdir biriniñ garşy jynsdaky birine "dos"diýmegi üçinem onuñ bilen dostluk gatnašygy bolmaly.Sergezdany diñe şu saýtda tanaýan.Şonuñ üçinem dos sözi nädogry bolýar.Onsoñ "ýegen" sözi aralarynda iñ dogrusy hemem gulaga ýakymlysy bolup galýar.
Bellik:Hoşuña gitdi türklerde diýilýär.Türkmenlerde hoşuña geldi diýilýär.Galyberse-de daýyñ beýleki sözlerem şu ýerde teswir ýazanlaryñ ählisiniñ sözlerini halaýşym ýaly hoşuma geldi.

0
9 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Teswirler üçin sag boluñ!
Öz-özüme test:
Şu mowzukdaky teswirlerde özüñe ýüzlenilen sözlerden haýsysyny haladyñ?
a)dos
b)bajy
ç)ýegen
d)hemmesi
e)hiç biri.
Jogap: ç)ýegen.

0
10 mango   [Mowzuga geç]
sebäbi daýyň hoş sözleri hoşuňa gitdi gerek?

0
8 Jumjume   [Mowzuga geç]
Goşgy ýürekden çyksa şeýle täsirli bolaýýa-da.
Şeýle goşgulañ höwri köp bolsun Mahym!

0
7 Şasenem   [Mowzuga geç]
Bu goşgyñ gowudygny flower

0
6 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Mahym bajy, berekella!

0
5 Garaýolly   [Mowzuga geç]
Goýazy mazmuna eýlenen şygyr.

0
4 ibrahimbadakhshan   [Mowzuga geç]
šular ÿaly gošgyny janym bilen okaÿaryn, näçe gezek okamaga hem mejbur edÿän gošgulardan hezil edÿârin. Sagja boluñ Mahym ÿegen! Hakyky gošgular šeÿle bolÿar, okyjynyñ duÿgusyna siñip, göwnüni awlap bilÿär. Gošgynyñ çeper dili, forma bitinligi, mazmun baÿlygy, akymly heñi, šahyrana teswirleri, hyÿal görejiniñ ÿitiligi, dünÿägaraÿšynyñ giñligi, ... šygyr atly sungatyñ döremegine ÿetirÿär. Bu gošgy hem bir ukyply hem tejribeli šahyryñ galamyndan döräni mese-mälim. Haladym

0
3 Sergezzan   [Mowzuga geç]
Sonya yitdiley? Ya bagtly bolup gitdimika?

0
2 Sergezzan   [Mowzuga geç]
Garaköyik bolupsuňa dos

0
1 Zyýada   [Mowzuga geç]
Goşgyňyzy haladym,Mahym.Galamyňyz ýiti bolsun!

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: