21:49
Teatr - jadyly dünýä / oýlanma
TEATR - JADYLY DÜNÝÄ

Teatr!.. Siz teatr­da bo­lup gör­dü­ňiz­mi? Siz te­at­ry me­niň söý­şüm dek söý­ýär­si­ňiz­mi? Eý­sem, siz hy­juw­dyr joş­gun­dan do­ly ju­wan kal­by­ňyz hem yh­la­sy­ňyz bi­len te­at­ry söý­ýär­si­ňiz­mi?
Men ol ýer­de özü­niň äh­li tä­sin­li­gi, gö­zel­li­gi hem-de ýe­sir edi­ji syr­ly­ly­gy bi­len tu­tuş älem-ja­ha­ny gör­ýä­rin! Me­niň gar­şym­da gö­güň ebe­di ma­wy güm­me­zi, ze­mi­niň asu­da gi­ňiş­li­gi, gök öw­süp otu­ran agaç­la­r hem-de göw­nü­ňi do­kun­dyr­ýan giň so­nar­ly meý­dan­la­r peý­da bol­ýar. Te­at­ryň ma­ta bu­lut­la­ry, ken­dir ma­ta çe­ki­len Aý-Gün we ýyl­dyz­la­r, da­ragt­la­r, de­ňiz­dir der­ýa­la­r me­niň hy­juw­ly duý­gu­la­ry­my jo­şa ge­ti­rip, gud­ra­ta ga­raş­ýan göw­nü­me go­ja­man ze­mi­niň gö­zel­lik­le­ri­ni ta­ryp ed­ýär.

Eý­sem, siz her ge­zek teatr­dan öz köň­lü­ňi­zi duý­gu­lar bi­len dol­du­ryp, çy­kyp gaý­da­ny­ňyz­da tä­sir­len­me­den kal­by­ňy­zyň heý­jan­lan­ýan­dy­gy­ny duý­ýar­sy­ňyz­my? Teatr­da in­çe sun­ga­tyň äh­li ja­dy­sy­nyň, my­la­ýym­ly­gy­nyň hem mä­hir­li­li­gi­niň jem­len­ýän­di­gi­ni syz­dy­ňyz­my? Eý­sem, ol duý­gu­la­ry­my­zyň sol­ta­ny däl­mi? Eý­sem, te­at­ryň kal­by­ňa sal­ýan tä­si­ri edil üm­mül­mez säh­ra­lar­da gop­ýan tu­pa­nyň çä­ge syr­gyn­la­ry­ny ýo­ka­ry gö­te­ri­şi deý duý­gu­la­ry­my­zy heý­ja­na sal­ýan güýç däl­mi? Eý­sem, baş­ga haý­sy sun­gat duý­gu­lar ar­ka­ly ak­ly­ňy haý­ran ed­ýän şeý­le güý­je eýe­kä?
Sah­na­da öz hö­kü­mi­ni ýö­re­dip, be­lent­li­ge gö­te­ril­ýän yn­san dur­mu­şy­nyň ru­hy dün­ýä­si or­ta çyk­ýar. Ta­ry­hyň ylym­la­ryň ara­syn­da esa­sy or­na eýe bol­şy deý, teatr sun­ga­ty hem beý­le­ki sun­gat eser­le­ri­niň ara­syn­da aý­ra­tyn or­ny eýe­le­ýär. Adam yk­ba­ly he­mi­şe-de adam üçin gy­zyk­ly bo­lup­dy, ol mun­dan beý­läk-de şeý­le bol­ma­gyn­da ga­lar. Şo­ňa gö­rä-de, sah­na ese­ri – spek­takl ada­myň ba­ky gö­re­şi­ni, mer­te­be­si­ni, mak­sa­dy­ny hem we­zi­pe­si­ni jan­lan­dyr­ýar. Onuň esa­sy çeş­me­si bol­sa akyl ýe­ti­rip bol­ma­ýan syr­ly dur­mu­şyň ma­ny-mak­sa­dy­na ym­tyl­mak­dyr.
Teatr si­zi bu hy­syr­dy­ly dün­ýä­den, wagt­la­ýyn bol­sa-da, sog­rup alyp, tä­sin­lik­le­riň giň dün­ýä­si­ne atar­ýar. «Ha­ky­kat­da teatr nä­me?» di­ýip, so­ra­ýan­la­ra köp ga­bat gel­dim. Men ola­ra «Teatr – ha­ky­ky sun­gat öýi, bu öýe gi­re­n ba­dy­ňy­za aýa­gy­ňyz ýer­den üzü­lip, dur­mu­şyň gün­de­lik ala­da­la­ryn­dan sap­la­nar­sy­ňyz!» di­ýip, jo­gap ber­dim.
Te­at­ryň ga­py­syn­dan ät­lä­ni­ňiz­den bir ýa­kym­ly nä­mä­lim duý­gy si­zi gap­lap alar. Ol duý­gy si­ziň göw­nü­ňi­zi gö­te­rer. Haý­sy­dyr bir dü­şün­di­rip bol­ma­ýan bag­ty­ýar­ly­gyň şi­rin nag­ma­sy ýü­re­gi­ňi­zi öz goý­nu­na düýr­läp alar. Giň te­at­ryň to­ma­şa za­ly­ny dol­du­ryp otu­ran tö­we­re­giň­dä­ki yn­san­lar se­niň sa­byr­syz­lyk bi­len ga­raş­ma­la­ry­ňy deň çe­kiş­ýär­ler, sen olar bi­len bir duý­gu­da ga­bat­laş­ýar­syň. Bu zy­nat­ly aja­ýyp gyr­my­zy per­de bol­sa, hy­juw­dyr joş­gun­la­ryň deň­zi my­sa­ly, sah­na­nyň aňyr­syn­da asyr­la­ryň paý­ha­sy­na eýe bo­lan gud­rat­dyr gö­zel­lik­le­ri pyn­han sak­la­ýan­dy­gy­ny si­ze ýat­lad­ýar.
Ine, to­ma­şa za­ly! Siz bu ýer­de in­di öz dur­mu­şy­ňyz­da ýa­şa­ma­ýar­sy­ňyz. Si­ziň so­wuk «me­ni­ňiz» söý­gi alaw­la­ry­nyň için­de ga­ýyp bo­lup, ol ýer­den siz öz ru­hy dün­ýä­ňi­zi ti­mar­lap, üs­tü­ni dol­dur­ýan gö­zel­lik­le­ri hem-de ýag­şy­lyk­la­ry su­sup alar­sy­ňyz. Dur­muş­da kyn­lyk bi­len ga­za­nan üs­tün­lik­le­ri­ňiz, ge­çen be­lent­li-pes­li men­zil­le­ri­ňiz ba­ra­da­ky pi­kir­le­ri bu ýer­de unu­dar­sy­ňyz.
Eger-de, gün­ler­de bir gün göw­nüň söý­gä ýa-da ru­hy gö­te­ri­li­şe teş­ne bo­lup, köp­den bä­ri unu­dan, ama­la aş­ma­dyk ar­zu­wyň saý­ýan söý­gü­li yn­sa­nyň hy­ýa­lyň­da jan­lan­sa, bu ýer­de şol teş­ne­lik baş ber­me­ýän güýç bi­len tu­ta­şar – bu ýer­de şol keşp ýe­ne-de sa­ňa gö­rü­ner, onuň gus­sa hem söý­gi bi­len özü­ňe gö­nü­gen na­za­ry­ny gö­rer­siň, onuň ys­sy ne­pe­si dün­ýä­ňi gap­lap alar.
Spek­takl baş­la­ma­zyn­dan öň yşyk­lar ýu­waş­lyk bi­len öçüp ug­ra­ýar. Si­zi eý­ýäm üýt­ge­şik bir dün­ýä gur­şap al­ýar. Köň­lü­ňiz onuň owa­zy­na ma­ýyl bol­ma­ga ta­ýyn­la­nyp, çuň­ňur tä­sir­le­re ga­raş­ýar. Tö­we­re­giň­dä­ki adam­lar ni­rä­dir bir ýe­re ga­ýyp bo­lup, saňa ba­kyp du­ran ýa­pyk per­de bi­len iki­çäk gal­ýar­syň. Ine-de, ýu­waş­lyk bi­len per­de sy­ryl­ýar… Göz­le­ri­ňi­ziň öňün­de tü­ke­nik­siz hy­juw­la­ryň we adam yk­bal­la­ry­nyň dün­ýä­si ýa­ýyl­ýar! Na­za­ry­ňy­zy sah­na gö­nük­di­re­ni­ňiz­de dür­li yk­bal­ly adam­la­ryň – ju­wa­ny­nyň, go­ja­sy­nyň, güýç­lü­si­niň, eji­zi­niň ýüz­le­ri­ni hem-de hy­juw­dan uç­ga­nak­la­ýan di­de­le­ri­ni gö­rer­si­ňiz.
…Ha­nha, ol ýer­de bir og­lan­jyk sa­ňa ba­kyp dur. Ony kim­dir öýd­ýär­si­ňiz? Ol sen. Ol se­niň ça­ga­ly­gyň. Ol göz­ja­gaz­la­ry­ny bal­kyl­da­dyp dur­şu­na sa­ňa so­rag­ly se­red­ýär hem-de se­niň şo-­ol ça­ga­ly­gyň­da tap­ma­dyk so­rag­la­ry­ňa jo­gap ber­mä­ge ça­lyş­ýar. Se­niň ge­çen ýo­luň ba­ra­da sa­ňa gür­rüň ber­ýär. Se­niň unu­dan­dy­ryn öý­den geç­mi­şiň göz öňüň­de jan­la­nyp baş­la­ýar.
Aňyr­dan ýaş, hy­juw­ly, gör­me­geý ýi­git sah­na çyk­ýar. Ony kim­dir öýd­ýär­si­ňiz? Ol hem sen, mäh­ri­ban to­ma­şa­çy. Ol se­niň ýaş­ly­gyň. Ol se­niň jo­şup du­ran kal­byň. Ol se­niň gur­sa­gyň­da­ky äle­me syg­ma­ýan duý­gu­la­ryň. Ol se­niň söý­giň. Ýat­la­ma­la­ryň­da ga­lan ah­myr­ly söý­giň. Bir gö­ze­le aý­dyp bil­me­dik söz­le­riň. Bel­ki, gö­ze gö­rün­me­ýän ga­nat­la­ryň. Sen uçup ýör­süň, özü­ňi hiç kim gör­ýän däl­dir di­ýip oý­la­ýar­syň. Ýok, bu beý­le däl. Uç­duň­my, diý­mek se­ni gör­ýär­ler. Se­niň go­wy ni­ýet­le­ri­ňi, hy­ýal­la­ry­ňy bü­tin dün­ýä gör­ýär.
Ine-de, bir ene. Ol mu­kad­des ädim­le­ri bi­len sa­ňa go­laý­la­ýar. Ol se­niň eneň. Ol ne beý­le gus­sa­ly gö­rün­ýär? Sen oý­lan! Müm­kin, onuň bu ha­ly öz eneňden seý­rek ha­bar al­ýan­dy­gy­ňy aň­lad­ýan­dyr. Me­ge­rem, sen soň­ky wagt­lar on­dan ha­bar al­ýan hem däl­siň?!
Ine-de, bir ak sa­kgal­ly ýa­şu­ly ag­ras ba­syp sah­na çyk­ýar. Bil­ýäň­mi, ol kim, mäh­ri­ban to­ma­şa­çy? Ol se­niň ataň, pe­de­riň. Ol se­ni şu gü­ne çen­li ge­ti­ren kö­küň, da­ma­ryň, ömür da­rag­tyň. Se­ni pent­le­ri bi­len ulal­dan, hol alys­lar­da ga­lan as­lyň. Ol se­niň kim­di­gi­ňi, nä hal­da­dy­gy­ňy, mun­dan beý­läk se­niň nä­hi­li adam bol­ma­ly­dy­gy­ňy ýat­lad­ýan be­ýik yn­san. Sen oňa üns­li se­ret hem-de ony üns­li diň­le! Sen bu duý­gu­la­ra bi­parh bo­lup bil­mer­siň, mäh­ri­ban to­ma­şa­çy, şo­nuň üçin hem sen bu ýe­re – te­at­ra gel!
Ol ýer­den çy­kyp gaý­da­ny­ňyz­dan soň, siz hök­man ýag­şy iş­le­ri amal eder­si­ňiz. Çün­ki, bu ýer si­zi go­wu­ly­ga, ýag­şy­ly­ga ça­gyr­ýan ýer.
Ine, bu mu­kad­des top­rak­la­ry, ma­wy as­ma­ny, my­my­jak bu­lut­la­ry sa­ňa ja­dy­ bi­len jan­lan­dyr­ýan dün­ýä – teatr. Sen ony gör, sen oňa gu­lak as! Şon­da se­niň kal­byň­da, ýa­şaý­şyň­da, ýü­re­giň­de bir ýy­l­ja­jyk duý­gy oýa­nar. Oýa­nar-da, se­ni bir go­wy işiň ba­şy­ny baş­la­ma­ga ça­gy­rar. Se­bä­bi sen­de mu­kad­des duý­gu­lar oýan­dy. Se­ni şol iş­le­re ruh­lan­dyr­ýan ýer – teatr.
Siz teatr­da bo­lup gör­dü­ňiz­mi? Eger bo­lup gör­me­dik bol­sa­ňyz, ha­ýyş ed­ýä­rin, hök­man ge­liň! Te­at­ryň dün­ýä­sin­de ýa­şap gö­rüň! Çün­ki teatr – ýag­şy­lyk­dan, ha­ky­kat­dan baş­lap, yn­san üçin zerur hem mukaddes bo­lan äh­li duý­gu­lar­dan, pel­se­pe­ler­den, pi­kir­ler­den söh­bet aç­ýar.

Gü­lä­lek AKMYRADOWA,
Türk­me­nis­ta­nyň baş dra­ma te­at­ry­nyň režissýory.
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 209 | Добавил: Orhideýa | Теги: Gülälek Akmyradowa | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 25
0
24 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Gülälek Akmyradowa sahna çykanda iñ halaýan zadym onuñ dogumly keşbi...

0
25 Sergezzan   [Mowzuga geç]
Gülälek naçe ýaşyndaka?

0
23 imya   [Mowzuga geç]
gozele ussat diydinizow. name-de bolsa, nameden ussatdygyny aytmadynyz.
shahyrchylykdan bir diymawerin.

0
22 Hyýalkeş   [Mowzuga geç]
2020 nji ýyla girilýän wagty edebiýat sungat gazetinde Nowruz Gurbanmyradow edebiýat medeniýet sungat işgärlerine bagyşlap degişme goşgy ýazypdy.Şonda Gözel Şagulyýewa,Dañatar Hydyrow ýaly ussatlar bilen bilelikde size hem bagyşlap iki bent goşgy ýazypdy.Goşgyñ gapdalynda owadan suratyñyz bardy.Okap görensiñizle.

0
21 Sergezzan   [Mowzuga geç]
Hawa teatr hezildir weli, yöne sahnada bolup gecyan zatlara oňly düşünmämsoň gapdalymdakylar düşündirmeli bolyarlar. Hem meniň söygumi agyrtyar ol yer

0
20 Orhideýa   [Mowzuga geç]
" Kasam edyas" film bolmaly..Watan goragçylary hakda.
Halypalar barada da,gepleşikler edilýàr.
" Õwgülàbem" aydýandyrys..))
Bolya,umuman,edebiýat bn arasy golaý adamlaryñ hemmesini diýen ýaly teatrda goresimiziñ gelýani çyn. Asla,hemmeleri.Çünki,o yer azda- kànde tàsir edýar her kime.

0
19 Sergezzan   [Mowzuga geç]
Umuman edil beyle diymedigem bolsaňyzam şoňa meňzeşiräk gowy sözleri gelşirip aýdypdyňyz. Şonda men size juda geň zenan diyip senin sozlerni, geň-tan zatlary belleyan depdercame bellapdim. Eger sen şol bolsan, men seň muştagyň. Hem sen juda göze yakymlyken

0
18 Sergezzan   [Mowzuga geç]
Hany bir wagt goragçylar hakda bir filim barda, ady yadymda dal, ol wagtlar men çagadym. Hany "gorarys biz seni kasam etyaris" yaly aýdymy hem bardy. Bir-ä şol filimde, birem bir gepleşikdä bir halypaňyzy öwgülap aydan sözlerniz bardy "onyň adamynka meňzemeyän yüzi bolsa-da, onyň yiti zehini bardy, onyň şeyle ayratynlygy, hasam meni ozne cekyardi' yaly sozler

0
17 Orhideýa   [Mowzuga geç]
Hawa.Bir- iki film bolmaly õýdýàn..
( Yõne..olara " kino düşdük.." diýmàge-de
utanýan...)) dünýàñ bu wagtky õsüşlerinde..)

0
16 Sergezzan   [Mowzuga geç]
Gülälek Akmyradowa öň artistdimika? Yüzi tanyş, öň bir-iki filimde gören yaly

0
15 Hyýalkeş   [Mowzuga geç]
Nesip bolsa,bizem ýetişdigimizden diñläris.

-1
14 Orhideýa   [Mowzuga geç]
Şol ady agzalanlaryñ hem goşgulary
"Edebi çemende"- radioýaylymda okaldy.
Ýene- de ,bu saýtdaky gowy goşgulardan okarys,nesip bolsa.

0
13 Hyýalkeş   [Mowzuga geç]
Siziñ sesiñizden goşgy diñlemek gaty ýakymly.Öñler işdekämem ûrç edip diñleýädim.Soñky döwûr çagalardan halys basylamsoñ multikde goýmaly bolýan.Ýöne işden irräk boşap öýe gelsem,hökman açyp görýän.Şygryýet sahypañyzdaky goşgulary öñ bilýänem bolsam höwesli diñleýän.Howwa,bir gezek özümiñem iki sany goşgumy okanyñyzy eşidipdim.Sizden diñlemek gaty ýakymlydy.
"Haýyşym" bilen "Göwnüm gaçdyny"okapdyñyz.
@Nurdan ,Laçyn Pûrjäýewa, @Edebiýatçy diýip näme diýjek bolduñyz?Olaram Edebi çemende işleýämi? @Edebiýatçy - Goçmyrat agañ işleýändiginä bilýän welin beýlekiler...

-1
12 Orhideýa   [Mowzuga geç]
Gogol hem şol sowuk
"meni" õldürjek bolupdyr öýdýän...))
Olam öläýer ýaly dàl..))
Gaýta, EGO diýen zat güngeldikçe ÝER ÝÜZÜNI alyp barýa...((

0
10 Orhideýa   [Mowzuga geç]
Her niçigem bolsa - TEATRA GELIÑ.
Te­at­ryň dün­ýä­sin­de ýa­şap gö­rüň! Çün­ki teatr – ýag­şy­lyk­dan, ha­ky­kat­dan baş­lap, yn­san üçin zerur hem mukaddes bo­lan äh­li duý­gu­lar­dan, pel­se­pe­ler­den, pi­kir­ler­den söh­bet aç­ýar.

0
11 Haweran   [Mowzuga geç]
"Her niçigem bolsa - TEATRA GELIÑ.
Te­at­ryň dün­ýä­sin­de ýa­şap gö­rüň!"
"Teatrda ýaşañ, başarsañyz şol ýerde ölüñ" diýýämi Gogol hem :)

0
9 Orhideýa   [Mowzuga geç]
Teatr- köp sungatlaryñ (edebiyat- dramaturgiýa, yşyk, aydym-saz, tans, şekillendiriş sungaty...we.b.) birleşip bir bitewi zada- spektakla owrülip, tomaşaça hödürlenilýàn ýer. Sahnadan bu zatlary ussatlarça birleşdirip kõpçùlige hõdürleýan režissýor hem bolsa, barybir, bu ýerde esasy hereket ediji güýç AKTÝOR. Şularyñ biri "agsasa" kämil eser- spektakl çykmaýar.
Bu oýlanmada bularyñ hemmesiniñ adyndan TEATRA çagyryş bardy...Çünki, hersi aýralykda "men" bolsa, "biz" diýen zadyñ bolmajaklygy düşnükli ahyry...
Tomaşaçynyñ sowuk "menini" aýyrmagyñ hatyrasyna alada galyp ýörkäk.. bu ýerde öz "menim" çykandyr öýdemok.
Ýa düşündirip bilmedim,ýa @Sungat düşunmedi...
Ozi Sungat bolsa- ha gürrüñimiz alyşmaly...))

0
8 Orhideýa   [Mowzuga geç]
@Hyýalkeş,hawa,"Edebi çemeni" alyp barýas- kàrdeşlerim bn.Señem goşgularyñy efirde okaýas kàte...gabat gelýàn bolsañ..
Asla,şu saýtdaky agzalaryñ kõpüsiniñ goşgulary radiogepleşigimizde okadyk hem okayas. (Şol sanda Laçyn Pùrjàýewa,@Nurdan,@Edebiýatçy...) Gowy goşgular her yerde-de gymmatyny saklaýar..
(Gowy sõzleriñ ucin minnetdar..asla Ýer yùzùniñ ahli zenanlary hem õzüçe owadan.Her owadanlygy gõrmek ucin adamlañ kalby ,gõzi arassa bolmaly..)
))

0
7 Sungat   [Mowzuga geç]
Gulalek hanym öte gecen ýalymy?? Teatr sahnasynda goýulýan oýunlañ şowly cykmagy, özüne çekijiligi, täsiri birinji ussat dramaturgia , ýazjyyñ eserine bagly bolyandyr. Sungatda , edebiýat, ussat ýazar, güýçli dramaturg, soñ teatr. Oylanma erbet däl, öz duygusna aşa berilip, beýleki taraplary unudupdyr diýmeseñ. ,,Diñe menini" hasaba almasañ
Üstünlik!

0
6 Hyýalkeş   [Mowzuga geç]
Wiý, Hülälek Akmyradowamy? Arada telewizorda da görüpdim. Siz gaty owadan zenan. Aýtman durup bilmedim. Sesiñizem tanyş weli, "Edebi çemenem" alyp barýañyzmy radioda?

0
5 Orhideýa   [Mowzuga geç]
"Aýy" spektakly indiki hepdäniñ aýagyna dynç günleri meýilleşdirilýär, anyk wagtyny bilip ýazaýaryn.

0
4 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Bir gezek Altyn asyr teleýaýlymynda bir aktrisa bilen söhbetdeş bolupdylar.Iñ soñunda Kakamyrat halypañ (K.Rejebow) goşgusyny okapdy şol aktrisa.Şol sizmi?

0
3 Orhideýa   [Mowzuga geç]
Hemmäñizi öñümizdäki hepdäñ anna güni teatr sezonynyñ acylyandygyny habar bermek bilen 02.04.2021-nji Baş drama teatrynda gorkeziljek "Yşkyñ gämisi" spektaklyna çagyryarys.

0
2 Orhideýa   [Mowzuga geç]
Hawa, teatr işgäri.

0
1 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Howwa,men teatrda bolup gördüm.
We bu jadyly sungaty haýran galyjylyk bilen synladym.
Yşyklar,perde,tomaşaçylar...
Umuman gyzykly dünýä.Siziñ gürrüñizem ýene täzeden teatra
äkiden ýaly boldy.
ýalñyşmasam
siziñ özüñizem
teatr artisti bolmaly şeýlemi?

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]