21:26
Ýaşlyk ýüzüp gitdi balyk mysaly
ÝAŞLYK ÝÜZÜP GITDI BALYK MYSALY

Ömrüň tirkeşipjik giden göçlerin,
Gaýtarmak isleýän hyýalda käşkä.
Bu seýreklän hem çalaran saçlaryň,
Öňler agyn sanan bolardyk ýaşkak.
Indi garasyny sanaýmalyja.
Gussa naýzasyny sünjip çalaja,
Ýüregiň törüne gözleýär ýoly.
Ýaşlykdan dartylyp gaýdan alaja
Ýüpüň,ýyl geçdikçe inçelip bili,
Ynha-ynha üzülerli görünýär.
Bir ujunda ýaşlyk balyk mysaly,
Sypjak bolup eýläk-beýläk urunýar.
Men bolsa emelsiz balykçy ýaly,
Kenara çykarmaň tapman ugruny,
Töweregme garap haraý gözleýän.
Dözmän ol balygyň düşen jebrine,
Dartylan ýüplügi biraz çözleýän.
Degme ýüzübersin ýüplükden sypman,
Hakyda ummannyň giňişliginde.
Men gideýin gojalyga howlukman,
Ol hem galybersin şol ýaşlygynda.
Käte ol ummanyň kenarna baryp,
Hyýalymda seniň keşbiň görerin,
Şonda men kalbymyň perdesin syryp,
Sen hakda şygyrlar aýdyp bererin.
Sen gidersiň ýene ummana çümüp,
Şol elýetmez tylla balyk mysaly.
Men bolsa kenarda galaryn dymyp,
Çeňňegi üzülen balykçy ýaly.

Azat NURGELDIÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 73 | Добавил: shahyr1964 | Теги: Azat Nurgeldiýew | Рейтинг: 4.0/1
Всего комментариев: 17
0
9 mango   [Mowzuga geç]
Ömrüň tirkeşipjik giden göçlerin,
Gaýtarmak isleýän hyýalda käşkä.
Bu seýreklän hem çalaran saçlaryň,
Öňler agyn sanan bolardyk ýaşkak.
Indi garasyny sanaýmalyja.
---
"käşkä" nadogry otyr. "käşkä-käşgä" boljak bolsa "gaýtaryp bolsady hyýalda käşgä" bolmaly ýaly.
---
"tirkeşipjik" bilen "sanaýmalyja" – has eýjejik, naýynjar görünýär. göwnüme bolmasa birhili женственный.

0
15 shahyr1964   [Mowzuga geç]
Bellikleriňizi geljekde göz öňünde tutaryn, nesip bolsa. Minnetdar.

0
8 mango   [Mowzuga geç]
"Men gideýin gojalyga howlukman",
--
şu ýerde beýleki goşgyňyzdaky "pellehana howlukman barýan" atyňyz ýada düşdi.
ýüregiňizde hopukma barmy? rahatlyk islegiňiz gaty güýçli ýaly. :-)

0
10 shahyr1964   [Mowzuga geç]
Goýber meni geçmiş,geljegme sary.
Tutan maksatlarmy amal edeýin.
Üzülende ömrüň inçelen tary,
Gözlermi parahat ýumup gideýin.

0
12 mango   [Mowzuga geç]
goşgy sizki bolsa, ine-de gaýtalama: "Üzülende ömrüň inçelen tary,"
bu tar şol альцгеймер-li balykçyň tarymy. :-)

0
11 shahyr1964   [Mowzuga geç]
Dünýä gelip, gözüm açyp,
Gidenimde ýumup gitsem.
Bu panydan baka göçüp,
Şonda bir arkaýyn ýatsam.

0
14 mango   [Mowzuga geç]
Bu panydan baka göçüp,
Şonda bir arkaýyn ýatsam.
---
Azat däde. baky ýatylýan mekan däl. :-)
gabyr - ýatylýan ýer (o taýdada временный прописка-ly bolanyň üçin köp ýatylmaz.

0
16 shahyr1964   [Mowzuga geç]
Beh, ol ýerde-de dynç alyp boljakdäl-ow onda :-)
Şonda bir arkaýyn ýatyp ukymy alaryn diýip ýördüm welin, onda men howlukmaýyn :-)

0
13 shahyr1964   [Mowzuga geç]
Dünýäm, sen her näçe bolsaňda zalym,
Seniñbilen galmak, meniň hyýalym,
Amal etmän meniñ soňky wysalym,
Ýüz öwürip kese bakan sen dälmi?

0
6 Sona   [Mowzuga geç]
Mango daýy, men siziň goşga düşünişiňize FANAT-da! biggrin

0
5 mango   [Mowzuga geç]
Azat kaka.
erbedem däl, diňlemezçe (okamazça) däl.
ýaşlygy barha inçelip üzülere gelen ýüpüň ujundaky balyga meňzetmäň, özüňem eli çeňňekli balykçy ýaly bolmaň... gyzyksyz däl.
ýöne, şol "Ýaşlykdan dartylyp gaýdan alaja Ýüpüň,ýyl geçdikçe inçelip bili,
Ynha-ynha üzülerli görünmeginden" soň menä jemlemede şol ýüpü üzerdim.
"Men bolsa kenarda galaryn dymyp, Çeňňegi üzülen balykçy ýaly" däl-de "Men – çeňňegi üzülen balykçy. otyryn kenarda ýüzümi sallap" diýen ýalyrak jemlärdim.
üzülmejek zat ýok. biraz realist bolmaly. üzülsün ýüp, ýitsin gitsin balyk.
(ol "gojalyga howlukman barýan" balykça альцгеймер keselem ýolugym biler. :-) )

0
7 shahyr1964   [Mowzuga geç]
:-)

1
3 Edebiyatcy   [Mowzuga geç]
Azat aga, sizi görenime begendim.
Goşgyňy haladym, höwri köp bolsun

0
17 shahyr1964   [Mowzuga geç]
Salam, menem şat. Indi nesip bolsa, habarlaşar durarys.

0
2 Revo   [Mowzuga geç]
Öňler agyn sanan bolardyk ýaşkak.

Ikisem öten zamany aňlatýar dälmi?! (Gödegiräk okaldy, ikiden-biri artykmaç ýaly)

Goşgynyň özi oňat. Oňat pikir ýüwürtmeler, akgynly okalyşy... (men - diňe okaýjy hökmünde öz pikiri beýan etýändirin.)

0
4 mango   [Mowzuga geç]
öňler, çagakak.....
öňler, okuwçykak....
öňler, ýaşkak...
iki öten zamanyň biri yza äkidýär, beýlekisem konkretleşdirýär.

0
1 Sona   [Mowzuga geç]
booze Azat aga, siziň saglygyňyza!

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: