13:05
Sen hakynda
SEN HAKYNDA

Sen hakynda iň azyndan bir kitap
ýa-da iki kitap ýazmagym mümkin.
Maňa gökden iýnen kelamy okap,
Yşk bilen tutaşyp ýanmagyň mümkin.

Eger ýüregiňde ot tutaşmasa,
Ol ot meni öz içimden köýdürer.
Yşgym saňa uçgun bolup uçmasa
Köräp-köräp, köz içimden köýdürer.

Şahyr ýaşap ýörkä, ýazan şygryna
Hakyň beren yşgydyram öýdülmez.
Agram salyp ýüregine, bagryna,
Dünýä iýnen goşgudyram öýdülmez.

Sen beri, bu sözleň yşgyma beýan
etmek üçin maňa Taňrynyň beren
ylahy sözlügne ynangyn aýan,
Ýelden ýeňil uçup ýören tez jeren!

Belki, şonda şahyrdygyma ynanyp,
Bir kitap, on kitap ýazmagym mümkin.
Ýere güýç berşi deý ýagýan ygalyň,
Ýylgyrsaň, gül-ýaprak ýaýmagym mümkin.

Şol güller, ýapraklar ömür salmasyn —
Ikimize joşan serpaýy Taňryň.
Men dünýäň üstünde bolsam-bolmasam,
Olar egilip,
saňa ederler tagzym.

Atamyrat ATABAÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 67 | Добавил: Sona | Теги: Atamyrat Atabaýew | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 6
0
4 Revo   [Mowzuga geç]
Şol güller, ýapraklar ömür salmasyn —
Ikimize joşan serpaýy Taňryň.
Men dünýäň üstünde bolsam-bolmasam,
Olar egilip,
saňa ederler tagzym.

Şu bendindäki "Olar", kimlerkä?! Kim yşkyň, söýginiň (ýada şahyryň yşkynyň, söýgisiniň) öňünde tagzym etmelikä?! Bizä diňe Allanyň öňünde tagzym etmelimikä diýýärdik...

0
5 mango   [Mowzuga geç]
Şol güller, ýapraklar...egilip, saňa ederler tagzym.

umuman, şuňa ýakyn setirler Gurbannazarda-da bar...

Ýöne ýyllar geçip, üýşüp deň-duşlar
Gök otuň üstünden basanda gadam
Otlar olaň aýagyna çyrmaşar,
«Saklan! — diýýän ýaly — mähriban adam.

Keýpiňiz neneňsi? Barmydyr bir tap?
Gezip ýörmüsiňiz başlaryňyz jem?!»
Emma şol otlaryň ýüzüne garap,
Mendigimi bilmez olaň birisem...

0
3 mango   [Mowzuga geç]
men sen hakda kitap ýazaryn, onsoň senem şol meniň ýazan gökden inen kelamymy (sözümi, ýazan kitabymy) okap, yşk bilen tutaşyp ýanmagyň mümkün diýýär, şahyr.
hawa... ulurak diýipdir (ulurak ***-dyr) .
---
kelamy okap "Eger ýüregiňde ot tutaşmasa, Ol ot meni öz içimden köýdürer", ol ot diňe biriňde tutaşmalymy? meni köýdürjek bolsa, gowusy saňa tutaşsyn diýilýän ýaly...
--
şahyr öz taýpasyna (içinde özüne-de) uly baha berýär.
şygyrlarym "gökden inen kelam," ony okan yşkdan tutaşar, sözlerim Taňrynyň beren ylahy sözleridir... umuman..... sözlerim tamam.

0
2 Revo   [Mowzuga geç]
Şahyr ýaşap ýörkä, ýazan şygryna
Hakyň beren yşgydyram öýdülmez.

Beh, ýazan zadyňy şeýdip öwäýseň. Bu zatlardan Hakyň habary barmyka?!

0
1 Revo   [Mowzuga geç]
Sen hakynda iň azyndan bir kitap
ýa-da iki kitap ýazmagym mümkin.
Maňa gökden iýnen kelamy okap,
Yşk bilen tutaşyp ýanmagyň mümkin.

Gökden kitap ýada kelam, söz - diňe pygamberlere, olaryňam afzal (mertebesi has artykmaç bolanlar) bolanlara ugradyldy dälmi?!

0
6 Sona   [Mowzuga geç]
Orbitasyndan çykýanlygy üçin şahyr-da olar

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: