18:09
Meniň ýaşymy sorama...
MENIÑ ÝAŞYMY SORAMA...

...Ählisi ýadymda galdy—
Nahaljykdym men bir sere.
Bu gün—gol ýaýradan bag men,
Köküm urdum ene ýere.

Ösüp, has örňejek bolýan,
Darkaş gurup durmuş bile.
Ýanymy bermejek bolýan,
Jöwza, sowga, ýagşa, ýele.

Büküldim käte, bükülsem,
Öz şahamyň agramyna.
Ýollarda büdräp ýykylsam,
Topragy basdym bagryma.

Biraz gijiräk gülledim,
Dogrusy, az-kem eglendim.
Ýyllar—bu meniň gülbendim,
Göterip ýörün egnimde.

Ýaş barada sorag berme,
Meniňkidir olaň bary.
Çyksa-çyksyn çekgelerme,
Goý, bu gün ykbalyň şory.

Ine, indi baş çalardy,
Gowy gatadym, goýaldym.
...Meni uzak durar ýaly,
Bu heňňam duzlap goýandyr..

Annamuhammet KIRŞENOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 64 | Добавил: Sona | Теги: Annamuhammet Kirşenow | Рейтинг: 4.0/1
Всего комментариев: 11
0
10 Nurdan   [Mowzuga geç]
Ýene bir zat bilen bagly bolmagy hem ahmal awtoryñ ol pikiriniñ: adam dogulanynda duzyny güýçli edip suwa düşürilýar-a, organizm berkesin, deri daşky täsirlere durnukly bolsun maksady bilen, pikir şondan alnan bolubam biler.
Niçikde bolsa goşgyda edil "behh" diýdirýan üýtgeşiklig-ä ýok.

0
11 mango   [Mowzuga geç]
Çyksa-çyksyn çekgelerme,
Goý, bu gün ykbalyň şory.
—-
Ak girip başlan çekgelerini ykbalyň şoruna (derden ýaňa emele gelen ak duza) meňzedýär. Ol şory-duzy giňden işläp “belki heňňam meni duzlap goýandyr” diýýär...

0
9 Nurdan   [Mowzuga geç]
Kići balyklary guratmak üçin köp mukdarda duza goýup ýatyryp goýulýar, soñ alyp serip guradylyp kakadylýar,

0
5 mango   [Mowzuga geç]
“Nahaljykdym men”, “gol ýaýradan bag men, Köküm urdum ...ýere”, “ösdüm, örňedim”, “şahamyň agramyna büküldim”, “biraz gijiräk gülledim”.... diýip goşgyny baga meňzemek stilinde gurýaka, şu aşakdaky setirleri stilden çykýan ýaly:

Ýollarda büdräp ýykylsam,
Topragy basdym bagryma.

Nahal, agaç, bag... diýýä, hemem büdräp ýykylsam diýýär...
Agaç. Büdremek.... hmmm.

——

Ýaş barada sorag berme,
Meniňkidir olaň bary.

.... gowy seturler, gowy jogap.

—-

...Meni uzak durar ýaly,
Bu heňňam duzlap goýandyr..

Gelşiksiz setirler, gelşiksiz meňzetme.
Şu setirlere düşünmedim diýip soranlaram boldy teswirlerde.
Bir zady uzak saklamak üçin duza ýatyrýarlar, duzlaýarlar, kakadýarlar.
Mysal: gyşa niýetlenen duzlanan hyýar, pomidor.
Ýa-da nesiller üçin goralyp saklanýan gyzyl meýdanda ýatan bolşewikleriň lideri.
Uzak durarymyz ýaly duzlanmakdan Alla gorasyn.
Şeýle dälmi, Annamuhammet kaka.

0
6 Sona   [Mowzuga geç]
gyzyl meýdanda ýatan bolşewikleriň lideri MUMÝALANAN dälmi?

0
7 mango   [Mowzuga geç]
Resepti gizlindir.... ýöne, duzly suwda-da ýatyrýandyrlar.

0
8 Sona   [Mowzuga geç]
eger duzly suwda uzak ýatsa islendik zadam duz iýip gutaryp biler

0
3 cherkezbaylyyew05   [Mowzuga geç]
Sona onämüçin gözüň gidýär??? smile

0
4 Sona   [Mowzuga geç]
seň üçin hemme zat indi başlaýar, şoň üçin, jigim!

0
2 Sona   [Mowzuga geç]
Çerkez jigim, saňa gözüm gidýär. ,,Şu wagt Çerkez bolaýsaň-da'' diýýän.

0
1 cherkezbaylyyew05   [Mowzuga geç]
Meni uzak durar ýaly,
Bu heňňam duzlap goýandyr..

Bu goşgyň başga ýeri düşnükli welin, şu setirler näme aňladýarka awtor? Meni uzak durar ýaly, Bu heňňam duzlap goýandyr... Nämede uzak durarýaly, ýagny haýsy heňňam duzlap goýýar, şu setirde näme aňlatýarka???

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: