06:43
Indi giç
INDI GIÇ

Islege görä däl, söýgi oýun däl,
Arzuwlarym sürer ýaly goýun däl,
Bu gün ykbal gözleriňe  boýun  däl,
Ah çekip, alyp möwç  aglamasan-a!

Köňül diwaryňda goýmadyň ötük,
Taşladyň söýgime "Ýok" sözün çitip,
Onsuzam kalbymyň agysy ýetik,
Haýyşym, indi hiç aglamasan-a!

Hany, şol gözleriň sedasyz gülen,
Hany, alçaklygyň şemal deý ýelen,
Gowusy, şol kejir näzleriň bilen,
Mertlikden alda-da güýç, aglamasan-a!

Gözýaşlaryň jiger-bagrym eredýär,
Ýürek ejiz, emma, namys ýöredýär, 
Gör, kalbyma indi özge seredýär,
Bilýäň-ä, indi giç, aglamasan-a!

Ahmet ARAZOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 77 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Ahmet Arazow | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 10
0
10 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Goşga ortaça diýmegimiñ sebäbi.Men bu awtoryñ has çuñ manyly goşgularyny okapdym şu saýtda.Öñküler ýaly añrybaşy täsir galdyrmady.Bu awtorda has çuñ manyly,pelsepä baý şygyrlary ýazyp biljek potensial görýärin.Şonuñ ûçin ortaça diýdim.

0
9 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Selbi,sözleriñizden maña ýalñyş düşünenligiñizi añýan.Men tankyda garşy däl.Ýerliksiz we nädogry tankyda garşy.Ol günki goşgudaky liriki meni söýgüsi üçin göreşmeýänligi üçin tankytlapdyñyz.Awtor söýgisi üçin göreşýän dogumly adamyny hem suratlandyryp biler göreşmeýän nalajedeýin adamyny hem.Bu tankytlamaga esas däldir.Meselem,şu goşguda-da oglana "ýok"diýeni üçin soñundan ökünip aglaýan gyz suratlandyrylýar.Biz awtora "Näme üçin ýok diýip soñundan ökünýän gyzy suratlandyrdyñ?"diýip tankyt edip bilmeris.Şahyryñ şol pursatky içki duýgusy oña şeýtmegi maslahat berendir.Düşünensiñiz diýip umyt edýän.

0
8 Jumjume   [Mowzuga geç]
Ýürek ejiz, emma, namys ýöredýär" şu ýerdäki ýöretmek nämeka? "Namys ýöredýär" diýmek bn Ahmet näme diýmek isledikä?

0
7 Jumjume   [Mowzuga geç]
Köňül diwaryňda goýmadyň ötük,
Taşladyň söýgime "Ýok" sözün çitip diýeñde gahryman gyz oglanyñ sözüni kabul etmänligi düşnükli,onda näme üçin gyz ökünip aglaýar?!
Iñ soñky setirlerden görnüşi ýaly, oglan indi maşgalaly. Diýmek gyz oglany ýitirensoñ ony özüniñem söýýänligine düşünipdir. Ýöne gyzyñ ökünenligi has dogrysy haçan ökünip ýetişenligi hakda hiç zat ýok.

0
6 Eýmenji   [Mowzuga geç]
Ahmediñ goşgulary erbedem däl.

0
5 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
General, teswire teswir yaznak gowy dal. Dogry ya yalñyş, her kim oz pikirini aydyp gecse, sayt u.nem, hemmeler u.nem peydaly bolardy...

0
4 Selbii   [Mowzuga geç]
Mahym tankyt gowy dala @mangoñ dogry belliklerni tankyt diydiñ-de, sayda goşgy goyar yaly dal diydiñde öziñ başlaberdiñmi tankyda bi owlanyñ gowy goşgysyn ortaça etdiñ goyduña kiz biggrin
Natdiñay myny biggrin hany adalatyñy pişik iýdimi tongue biggrin

0
3 Ahmet   [Mowzuga geç]
Aslynda "Mertlikden al-da" bolmalydy ýalňyş gidipdir.
Ýelmek-ýörtmak, ylgamak.
Tükenmez derdiň yzyndan,
Ýeleýin diýseň, öýlengin. Magtymguly.

0
2 Selbii   [Mowzuga geç]
Gussaly bolso okomayyn, men diñe şatlyga mynasyp smile

0
1 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Alda-da diýip bogun sanynam artyk edipsiñiz.Al-da diýjek bolupsyñyz öýdýän.Goşguda ownuk bölekleriñ beýle kän ulanylmagy bimaza etdi.Arzuwlarym sürer ýaly goýun däl.Arzuwlar nirä sürüljek bolduka?Ýok ediljek boldumyka?Ýa üýtgediljek boldumyka?Sürmek sözi geñ eşdildi.Onsoñam "ýelen"sözüni birinji gezek eşitdim.Kyn görmese,awtor düšündiräýsin manysyny.Umuman alanyñda goşgy ortaça.

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: