01:34
Garaşýan
GARAŞÝAN

Ýagtylýar, daň atýar, asuwda säher,
Garylar turupdyr, Güne garaşýar.
Meniň gije göwnüm ýagtylman sähel,
Gündenem howlugyp saňa garaşýar.

Itler üýrýär, bir-ä gelýär, garaşýan,
Şykyrdy bar, aýna bakýan umytly.
Tykyrdy bar, böküp gapyny açýan,
Ah, ite üýrmäne bahana gytmy.

Şemala oýnap ýör ýapraklar kileň,
Serçe deşjek bolýar köne kerseni.
Günde ýüz gez gören zatlarym bilen,
Ýene-de umydym aldady meni.

Gögüň eteginden aslyşýar şapak,
Gök köýnekden görnen mele topuk deý,
Dünýäni gaplanda garaňky gapak,
Ýalňyz geçjek gijäm ýatlap hopukýan.

Adamlar it-guşlar rahat dem alyp,
Uklapdyr bireýýäm daňa garaşýar.
A men ýanan töňňe ýaly garalyp,
Tüsseläp, brugsap saňa garaşýan.

Paýhas gelmez diýdi, pal gelmez diýdi,
Ýyldyzlaram maňa bakyp gülenok.
Gelmejegňi bütin barlygym duýdy,
Gelmersiňem, garaşmanam bilemok.

...Itler üýrüp dursun, öwüssün şemal,
Serçe-de çüteläp bagrymy deşsin.
Umydymyň tary üzülmese bo:r,
Şol ýaram gelmese gelmänler geçsin.
 
Baýram AKATOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 107 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Baýram Akatow | Рейтинг: 2.0/1
Всего комментариев: 25
0
24 cherkezbaylyyew05   [Mowzuga geç]
Meňä bu tankytlary görip aýdara sözüm galmady biggrin

0
22 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Salam Goçmyrat aga!Howwa men.Soñky döwür saýtdaky käbir tankytlar goşgy paýlaşmaga höwesimi gaçyrýar.Geljekde höwesim yzyna dolansa (mowzuk goýmany hem öwrensem)nesip bolsa paýlaşaryn.

0
25 Edebiyatcy   [Mowzuga geç]
Tankytdan çekinip, goşgy paýlaşman ýörseň-ä serçeden gorkan dary ekmeze barar. Paýlaşyber! Döredijilik diýlen zat her kime deň ýaramaýar, barybir, eser öz okyjysyny tapýar.

0
21 Jumjume   [Mowzuga geç]
Asuda,garrylar sözlerde harp yalñyşlar gidipdir,munça bolanyna görä onam aýdaýaly smile

0
20 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Dogry edilen tankyt şahyry kämilleşdirer ýersiz ýere edilen gödek tankyt döredijilikden çetleşdirip biler.Şonuñ üçinem tankyt etmäkäñ ýedi ýola pikir öwürmeli.

0
19 Jumjume   [Mowzuga geç]
Belki elinden gelen ähli zady edendir,ol bolsa wagt ber diyendir. Şeýdibem gahrymanymyz NETIJÄ garaşýandyr. Ýagny waka goşgyñ daşynda taşlandy we şahyr diñe garaşýan epizodyny suratlandyrdy ine şeýle bolup bilmezmi,mango?

0
23 mango   [Mowzuga geç]
Bolup biler.

0
15 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Bagyşlarsyñyz teswir ýazmagy täze öwrendim.Üç gezek ýazyldy.

0
16 Edebiyatcy   [Mowzuga geç]
Nurgeldiýewa Mahymmy siz?
Siziňem goşgularyňyza garaşýarys saýtda

0
14 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Awtor islese hiç hili çäre görmän garaşar islese elinden gelenini edip garaşar.Bu awtoryñ öz duýgusy,islegi. cry wacko

0
17 Selbii   [Mowzuga geç]
Bähh goşgy yazylly bolly, hiç kemi aydylmaly dalmi, tankytsyz ösiş bolyanama daldir Mahym, serçeden gorkan dary ekmez diyp nakylama bar yalakdy biggrin

0
18 Selbii   [Mowzuga geç]
Käbir edilýan ýönekeýje dogry belliklere ŞAHYRLAÑ ýüregi param parça boluberyan yaly bärdäki ŞAHYRLAÑ goşgysyna bellik edileninne boluşlarny, bir birniñ tarapyny tutup goldaşlary biggrin
Elhepus bylary, goşgy yazyp bilmeýanime begendirdile , bolmossa menem hiç kime şu yeri bolonok diydirmejek bolup o:t açar durardym biggrin

0
13 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Awtor islese hiç hili çäre görmän garaşar islese elinden gelenini edip garaşar.Bu awtoryñ öz duýgusy,islegi.

0
12 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Awtor islese hiç hili çäre görmän garaşar islese elinden gelenini edip garaşar.Bu awtoryñ öz duýgusy,islegi.Goşgy duýgydan dörän dünýädir.

0
9 Jumjume   [Mowzuga geç]
Synçylygyña APERIN,mango ýöne ylhamy öz erkine goýsak gowy da.
Goý ol islan zadyny saylasyn,biz bolsa ony "şertlileşdirmäli"!

0
8 Jumjume   [Mowzuga geç]
Reñk babatda aýdaýyn: Eger ýazýan wagtymyz şertli ýazsak meselem gyz hakdalygy ün gülgüne ya gyrmyzy reñk ulanaýyn we tersine erkek gahryman üçin gök reñk bn añladaýyn diýsek,ol eýýäm ýasamalyga eltmezmi? Ýazýan köplenç öñ özünde ya başgada gören,eşiden zadyna görä ýazyar, fantaziyasy hem özünde bar bolan duygy-pikir bazasyna görä işleýär.

0
7 Jumjume   [Mowzuga geç]
Yogsa da Mango, erkek gahryman beýle inçelik bn garaşyp bilmezmi seniñçe? Men zenan bolamsoñ elbetde zenanlañ beyle garaşyp biljegini bilyan,ýöne erkek kişileriñ içinde şu goşgudaky ýaly inçelik bn garaşyp biljegi asla ýokmuka?

0
10 mango   [Mowzuga geç]
Garaşmak diýemizde nämä garaşylýa, şoňa-da seretmeli.
Oglanyň ýa gyzyň özüne taý gözlemegimi?
Ýa güşünişmezlikden soň garaşmakmy?
Umuman, elbetde erkegem adam, oňam duýgusy bar, ýöne deňeşdirseň gyzyňkyça inçe bolmazmyka diýýän.
Her halda prinsipim şu: garaşmak passsiw bolmaly däl.
Nämä garaşsaň ugrunda bir hereketler etmeli.

0
11 Selbii   [Mowzuga geç]
Nädip tassyklamayyn şeyle dogry pikiri, beter dogry, hereket etmeseñ garaşanyñy kim bilsin, aytman garaşsañ, diñe öz ićiñden garaşsañ garaşylyan ýene bilmez ýene öýkelär, şeydibem ýuwaş ýuwaş olam daşlaşar gider umydynyñ tary üziler özine çyny bilrn garaşylyanny bilmez surprised

0
6 Jumjume   [Mowzuga geç]
hawa, mango, pikirler gabat gelipdir,hiç yere de çekemok. Arkaýyn bol!

0
4 mango   [Mowzuga geç]
Üýrýän itler, şemal, ýaprak, şykyrdy, tykyrdy, aýna, gapy, serçe, kersen... gowy suratlandyrma.
Awtor erkek bolansoň liriki gahrymanam erkekdir diýip okaýaň.
Soň pikir edýäň liriki gahryman gyz bolaýmasyn diýip.
Sebäbi gahryman(ka) passiw garaşýar, hiç hili çäre (aksiýa) görmän, elini gowşuryp, ite-serçä, ýele-ýapraga göwnüni aldadyp otyr.
—-
Edebiýat aslynda jypdyrmadan ybarat. Ynandyryjy jypdyrmadan.
Baýram kakaňam bir gyzyň adyndan jypdyrmasy erbedem däl.
Ýöne, gorapjyk ýören umyt tary üzüldidä... şoňa gynanýan...
Üstünlikler.

Taryň üzülmezligi.
Baýramda: “umyt tary üzülmesin;
Meňlide: “Aralyk taryny üzmäli hergiz!“
Bu da Mangodan: bu ýöne bellikdir, hiç kim özüne hiç zady çekmesin, hiç tar üzülmesin.

0
3 Jumjume   [Mowzuga geç]
"Gögüň eteginden aslyşýar şapak,
Gök köýnekden görnen mele topuk deý, " bu meñzetme täsin bolupdyr,haladym

0
5 mango   [Mowzuga geç]
Hawa, “gögüň eteginde” ulanan gök bilen “gök köýnegiň” reňki колоритный bolupdyr. Gelişipjik dur, ýogsam gyzlar umuman, розовый reňki halaýalar...
Ýöne setirdäki “gögüň-gök” gowy bolupdyr.

0
1 Edebiyatcy   [Mowzuga geç]
Şol ýaram gelmese gelmänler geçsin...
Garaşyp, ýüregi suw bolan bendäniň iň soňunda jany ýangynly aýdaýjak sözi

0
2 mango   [Mowzuga geç]
Şeýdibem “Umydymyň tary üzülmese bo:r” diýip, umydynyň taryny eli bilenjik üzüp göýberýärmi?

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: