01:42
Deñizçiniñ aýdymy
DEÑIZÇINIÑ AÝDYMY

Şu äpet tolkunlar gaýygym bolsun,
Şu kiçi gaýygym - tagtymdyr meniñ.
Eger dolanmaga birje maý bolsa,
Dolanyp biläýsem bagtymdyr meniñ

Ýogsa,uly ýola ýalñyz gaýykly
Kiçijek gaýykly, eýse, kim çykýar?!
Gowy zady wada bermeýän ýaly,
Deñiz öñküsinden bulanyk akýar

Gögüñ ýüzi bagtym ýaly garadyr,
Çakýan ýyldyrymam hasratym meniñ,
Hudaý bilsin, indi nirä baradyr?!
Ugrumy ýitirip, entedim telim.

Bu tolkunlar azaşdyrdy kän meni
Kän taýdyrdy şekili ýok damjalar,
Namart bolsam, goý, aparsyn gaý meni,
Şonda, belkem, gowga kalbym y:njalar

Şu äpet tolkunlar gaýygym meniñ,
Egnimiñ üstünde şu äpet asman.
Ýöne, biri garaşaýsa kenarda,
Onda men dolanyp gelerin hökman.

Bägül ATAÝEWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 53 | Добавил: atayewabagul632 | Теги: Bägül Ataýewa | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 9
0
9 Jumjume   [Mowzuga geç]
"Bu tolkunlar azaşdyrdy kän meni "- DURMUŞ

"Kän taýdyrdy şekili ýok damjalar" - IKIÝÜZLILER ya-da TÜKENIKSIZÝÜZLILER

Deñiz - Ykbal. Adamyñ öz ykbalyna ýüzlenmesi ýaly:
"Namart bolsam, goý, aparsyn gaý meni,
Şonda, belkem, gowga kalbym y:njalar "

0
3 mango   [Mowzuga geç]
Bu aýdym kimiň aýdymy?
Deňizçiniňmi, Bägüliňmi?
Kimiň bagty gara?

Gögüñ ýüzi bagtym ýaly garadyr,
Çakýan ýyldyrymam hasratym meniñ,
Hudaý bilsin, indi nirä baradyr?!
Ugrumy ýitirip, entedim telim.

Hudaý bilsin, ýolum nirä baradyr?! - diýilse dogry ýaly.

Ýöne, biri garaşaýsa kenarda,
Onda men dolanyp gelerin hökman.

Düşnükli, ýöne garaşmasalar dolanjak dälmi?
Osoňam, deňizçi deňze balyga çykandyr, balygyny tutubam dolanarda.
Ýa “meniň garaşjagym ýok” diýip özüne kas etmäge deňze çykdymyka?

0
4 atayewabagul632   [Mowzuga geç]
Men ä bu goşgyny görerlerem öýtmedim. Az wagt durdy bu sahypada. Soñundan Haweran edil gara bulut ýaly içini boşadyp tema baryny açdy. Şonda da okapdyrlar muny tapyp

0
1 Revo   [Mowzuga geç]
Gowy goşgy.
Gowy zady wada bermeýän ýaly,
Deñiz öñküsinden bulanyk akýar - deňiz bulanyk akyp bilýärmikä?!

0
2 mango   [Mowzuga geç]
Ol deňiz kaspiý bolsa-ha akmaly däl... (köl bolany üçin)...
Amyderýaň bulanyk suwuny garyşdyrypdyr ýaly.

0
5 atayewabagul632   [Mowzuga geç]
Suw bolan zada akmak mahsus. Hökman ol derýalar akyar, deñizler akanok. Olar ummana guyanok ýaly kesgitlemeler bolmanda da, suwa akmak mahsus

0
6 atayewabagul632   [Mowzuga geç]
Suw Hakyñ didaryny gören. Ol mukaddes zat. Adamyñ gowusyna arassa suwdan içen diyyarler. Kopbilmiş haramzadasyna " suwy bulama, günä galarsyñ " diyyarler

0
7 mango   [Mowzuga geç]
Suw Hakyñ didaryny gören.

Bu söze gönüden-göni hakykat diýip düşünmelimi, ýa edebiýat-hyýal-deňeşdirme?

0
8 atayewabagul632   [Mowzuga geç]
Hakykatdyr @ mango

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: