01:36
Sen meniñ dünýämdiñ?
SEN MENIŇ DÜNÝÄMDIŇ?

Sen meniň dünýämdiň, gözleň agrasdy,
Meni oda salan sözleň agrasdy.
Açylyp, açylyp barýan duýgyma,
Sen eýediň, duýgym  şondan agrasdy.

Sen janymyň jananydyň, ezizdiň,
Düşünerdim, gepsiz-sözsüz diýjegňe.
Sen hem bilýän ýaly ähli syrymy,
Yşga düşdüň, hiç bir zady seljermän.

O günleriň näzi bardy, mynasyp,
Aýdymlary-sazy bardy, bal ýaly.
Duşsak bir-birege  seredip  bilmän,
Arşa  aýlap, getirerdik dünýäni.

Sary güýzüň  ýapraklary ýelkendi,
Ýadyňdamy, saçyň  sypap, gaçardy.
Şonda  kalbym her gaçanda  silkindi,
Gerdenlerňi  sypalamda  haçanda.

Saçlaryňda  ýeller barmak  yz goýdy,
Ejap bilen haýa bardy, arada.
Tebigat gelşikli, başga  gyz goýdy,
Ömürlik  seň gapdalyňa ýar edip.

Sen surat çekerdiň, gaslarmy  ganat,
Gözlerimi  gözleriňe  meňzedip,
Meňzimi meňzedip, ajap mukama,
Saz  çalannam diňlärdim  men, hezil edip.

Ezber barmaklaryň  tary sypalap,
Ellerin basga bir yary sypalap,
Men bolsa...men bolsa, senden alysda,
Aglaýan howada sazy sypalap.

■ ÝENE-DE

Ýene otly köýnek geýdik,
Ýene-de baglar haýykýar.
Gyş ýetip gelýärkä bildik,
Güýz özün soňsuz aýaklap.

Ýene otly köýnek geýdik,
Ýene-de ýat şemal uwlar.
Bu kim? Eý ýitiren söýgim,
Bakma mensiz galyp duwla.

Küýseme yşkyň kenaryn,
Sen sadylla bagtym saýyp.
Ýene-de sesiň  owazy,
Ýaňlansyn soňsuz ajaýyp.

Kemsinme, kemşerme janym,
Ikimizem bigünär-ä.
Ýene-de ýüregim ýanyp,
Öňümde örtär günälem.

Saňa dostumam diýemmok,
Diýemmok ýeke-tägimem.
Men sensiz dünýäniň göwnün
Ynan göterip bilmerin.

Aýdaýyn ...ýene bu agşam,
Ýene-de ot aldyk dämi?
Diýmek söýgi bilen ýuwlan,
Ýitmändir  kalpda şol  gämi.

Ýene-de ot aldyk, bilýäň,
Ýene güýz geldi aýaklap.
Dünýä üşäpdir-ä dünýäm,
Bu düýşmi ýa-da oýalyk.

Ýene-de ot aldy baglar,
Ýene-de elendi degre.
Ýene barlyk içre ýokluk,
Bolanda şol goşa göwre.

Içimden doly hasrata
Ýene-de bir dem düwündim.
Senem, senem bagra basman,
Bagra basara düwündiň.

Ýene-de mäşim bişişse,
Ýene-de dilsem ýüregim.
Seň çykjagyň bilýän ondan,
Geregim men şol geregiň.

Aýra gezip bir-birekden,
Bir zady iki bölüşen.
Baglanar kesik ýürekler,
Soň derdi ikä bölüşer.

Ýene-de ot aldy baglar,
Ýene-de mukam gaýrada.
Ikimiz däl, biz bir bolup,
Aýralyk gitdi aradan.

■ SÖÝGI

Çabalanar aýalaňda gursagym,
Ýene-de ümürden dolar, daşary.
Ýene-de aýnanyň öňüne baryp,
Seň “söýgiňi” öz bagryma basaryn.

Seni küýsän pursatlarym hakynda,
Gamgyn aýdym gyýyp gidende gursak...
Ýok ol pursat dälle, meň özüm pursat,
Ýöne senem höwürsek...

Ýok-la gidiber sen,näzijek duýgy,
Bu men çabalanýan seniň aýaň-da.
Söýgi ýok bolara çemli hiç ýerde,
Bolmaýan bolsa ol eger, aýalda.
Категория: Goşgular | Просмотров: 29 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Oguljennet Bäşimowa | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: