01:52
Bahara hat
BAHARA HAT

Sensiz gijeleriň başy goýulmaz
Ak ýassyga,
Ah, ýassyga,
Ýassyga...
Göwrämi galama öwrüp aşygym,
Meni yşga batryp, dessan ýazsana!

Sowulsa sowulsyn, gyzgyn baharlar,
Demiň sowulmasyn, ol maňa ýeter.
Bu dünýede sen başarýaň ol işi,
Nepesiňi nepesime çatsana.

Syl gözýaşym,
Sollar görmesin diýip,
Gama batyşyň deý,
Gülkä batsana.
Men hakynda
Her baharlar gelende,
Ýagyş damjalary
Öwrüler şonda,
-ýazdygym hat saňa.

Her bahar gelende
Ýagyş damjasy,
Ýagar durar, ýagar durar asmandan
Bolup menden gelen
Bölek hat saňa...

■ SAZANDA

Sowlup sähraň gyzgyny, güýz sykylyk çalanda.
Garaşaryn gelerňe, eý, görmegeý sazanda.
Hyýal guşuň ganaty, belentlere galanda,
Gözýaşlar suwlar ýoly, saz hyýally sazanda.

Gördüm gudaratyn gördüm, sözüň, gözüň, söýginiň.
Kerdim, açyldy indi  gulaklary serweriň.
Asmany gün erňekläp, alyslara galanda,
Ilkinji ýada saljak, söýgülim sen, sazanda.

Ýüzüň nuruň öýjügi, bakyşlaňda özüm bar.
  Meň didäme dideleň çolaşyplar galandyr.
  Bir gün bu ýoly ýeňjek, bir ganatly ýoluň bar,
  Menem alyp gidersiň, eý, görmegeý sazanda.

■ SORAGLAR

Ýuregimde ýer galmady,
Günden galan zer galmady.
Seni söýen hyýalymda
Ruhum meniň derýamydy?

Döwüp gitdi döwürleri,
Ýeriň  añry böwürleri,
Yşga salyp bu serleri,
Kararlarym her ýanady?!

Karar uçdy, ýat illere,
Gyzlar  gara gaş illere,
Ahli syrym paş  illere
Indi gaýdyp, barmam nedir?!

Seni söýüp, ahwal boldum,
Seni söýüp, ykbal boldum,
Käşgä  bolmasadyň, bolduñ,
Sen şahyryñ  her halydyñ...

Ýitirsem, yitip gidersiñ,
Götersem, uçarsyñ  göge.
Seniñ  söýgiň ganatynda,
Bardym ysk şalygna, töre.

■ ÝITGI

Meşhur artist Allaberdi  Meläýew dünýeden  öteninde, dosty meşhur artist Ata Moşşyýewe bagyşlap ýazylan  goşgy

Sen ýöräp  barýarsyň ýalňyz ýodadan,
Egniňde ýük däl-de dünýä göterip.
Dostsuz  ýollar kötellidir, ýadadar,
Ýalňyz  galsaň, söwer dosty ýitirip.
Ýyllary-da, ýollary-da, ýeňmeli,
Ýöräp, ýöräp, ýöräp gidip ussadym.
Güýz ýapragy ýodalarda sermenip,
Maňa çawuş çakýar, seniň hasratyň.

Aglama sen, gidti diýip, dünýeden,
Şonsuzam  aglaýar, güýzüň şemaly.
Ýaşamak kýn bu dünýede ýitirip,
Söwer dostyň, Allaberdi Meläni.

Sen ýöräp barýarsyň, ýalňyz ýodadan,
Dostuň ýükün hor egniňde göterip.
Düşünýän, kyn bu dünýede ýaşamak,
Onuň ýaly beýik dosty ýitirip.

■ YLHAMA

Eşidilmedik nagmalarda,
Howada doňan elleriň.
Sypalyn yetmiş gatyndan,
Çykyşyň seniň süllerip.

Häzirem ýadymda,janym,
Häzirem ýanyňda ýanym.
Yşgyň  hatarly ýodasyn,
Ot basypdyr, ykbalym.

Gelmezmiň  ümür gowzanda,
Kuýaş gökde gerinende,
Sen ýana yürek howlanda,
Oýalyk düýş görünende.

Egrem-bugram bag goluna
Golum atyp söhbet etsem.
Gelmezmiň  şol basgançakdan
Täsin yöreyişli eýsem.

Garaşýan ýadyňdadyr-la,
Meniň soňsuz garaşýanym.
Gatbar-gatbar gussalaryň
Aşagynda garaşýaryn.

Oguljennet BÄŞIMOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 29 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Oguljennet Bäşimowa | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: