22:19
Saña menziller
SAŇA MENZILLER

Ne kyn, ne bir aňsat, ne bir ýönekeý,
O diýen çarkandak dälem ahbetin.
Ýöne, men barybir geçýän olary,
O menzilleň hupbatlary ýakmasa,
Neneň, niçik geçeýin men olary,
Iň süýji menziller,
Saňa menziller...

Garaşýaň,
Garaşýan,
Tapawudy ýok.
Ýok bir wagt ülşi,
Ýa boş wakalar.
Barylýan ýer, şol bir nokatda durýar,
Ýene-de birleşýär  göwre, köňüller.
Çabraýarka yşgyň howry ýürekde,
Iň güýçli menziller, saňa menziller...

Käte-käte öýke bilen aýrylyp,
Bilýäs, posalaryň aýyrmajagyn.
Göwne-de degişýäs,
Birek-bireksiz
Bilýäsem, onça köp oňulmajagyn.
Işlisirän bolýas,
Wagtymyz ýokmuş,
Barmalymyş, öýmüze ýa, okuwa...
Barmalymyş, bir ýerlere-dokuza...
He-e-eý, dünýe, sen näme bizi aldaýaň?!
Barybir oňanok birek-bireksiz,
Bu howlukmaç, bu başagaý köňüller,
Iň işli menziller, saňa menziller...

Ýyl geçer, aý geçer, kim biler asyr...
Aglar ýatlamalar, goja seriňde.
Soňra tutup, agtyjagyň elinden,
Mekdebe geçersiň ýa-da dükana.
Gözýaş geler didelerňe duşuşan
Ýerleňden geçeňde, ony göreňde.
Bu bir durmuş, senden öňem hut şeýle
Bolupdyrlar,
Geçipdirler, menzilden.
Iň öçli menziller, saňa menziller...

Bir gün,
Ikimize kyn bolar bilýän.
Bu menziller geçilesi gelmezler.
Ýolumyzda bizi bir mahal bökdän,
Ownuk-uşak päsgelçilikler gaçar.
Olaň birem gapdalmyza  gelmezler.
Yşk gider, dünýe deý, biwepa olam.
Taşlar bizi. Bizi neneň, ne halda.
Agyrdygyn, kyndygyny bilmez-de,
Menzillerem başga-başga aşyklar
Geçer durar,duşuşarlar dünýede.
Öwrüler kalbymda keşbiň heýkele,
Hem yssy mähirli, hemem öýkeli.
Bulaň baryn, hemmesini bilýän  men,
Ýöne seň ýanyňa barýan, ýene-de,
Keýpine.
Heý bizi aýyrjak barmy?!
Baharyň başy deý täsin howaly,
Söýgümizem,duýgymyzam owadan.
Meňzäp dur ol, baky yşgyň owazyn,
Çalyp duran ajap ýaňa  köňülde.
Ýöne bu gün düşünýän men, nädeýin,
Bu zatlaryň şeýle boljakdygyna.
Ah, şeýle, guwançly, şeýlebir joşly,
Hem iki didäni garradyp biljek,
Gözýaşly menziller, saňa menziller...

Oguljennet BÄŞIMOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 38 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Oguljennet Bäşimowa | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 2
0
2 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Şuñ erkin formaly goşgulary meni-de aglatmasa-da bäriñ yany edyä sad smile

0
1 Selbii   [Mowzuga geç]
Ohhtyy aglatdy

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: