19:31
Dostlarym...
Kemçiligimi, basyň, göni ýüzüme,
Arkadan gep edip, göwnüme degmäň!
Köpçülikde kemsidip, bir garyp bendäň,
Aýbyny paş edip, göwnüne dägmäň!

Käbir dostlaryma çyndan ynanyp,
Kömek diýse, elden gelenin edip,
Öýde otyrşamda, duzumy depip,
Haýyş edýän, dostlarym, aş dosty bolmaň!

Diýýänsiňiz:
“Edenini diline alýar”
Ýok, men edenimi dile alamok,
Ýöne dost diýenimiň, aş dostlygyna,
Ökünip, soňuna çykyp bilemok!

Dogry, menem akja jüýje boljakdäl,
Meňem size ýaman ýerim az däldir.
Ýöne duz iýip, oturşan ýermiň,
Duzyny haraplap, gaýdan däldirin.

Size hijem ýaman netim ýok meniň,
Herkim bu durmuşda tanaýar deňin,
Bu goja zemin alýarka demin,
Haýyş edýän dostlarym, göwnüme degmäň!

06.02.2021.ý.

Awtor: Çerkez Baýlyýew
Категория: Goşgular | Просмотров: 63 | Добавил: cherkezbaylyyew05 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 3
0
3 Şirhan   [Mowzuga geç]
@Haweran, @Pegas, edebi täsirlenmemi indi bu biggrin

0
1 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Gowşak eken..

0
2 Pegas   [Mowzuga geç]
Kemçiligmi basyp göni ýüzüme,
Artyk tarapymam "pişik deý gömmäň!"
Belli däl näçe gün ýaşajagymyz,
Akylly tanyşlam, göwnüme degmäň.

Ýönekeý mysal bar durmuşdan alnan,
Söýjek, köýjek, aljak, goýjak, nä derdiň?!
Birden däliresem günlerde bir gün,
Begenermiň, gynanarmyň, nädersiň?

Dostsuramak galar gerek düýbünden?
Kime gerek garamaty bir sähnäň?!
Bu pana näm üçin "ýalançy" diýýäs?!
Artist otyr aňyrsynda her sahnaň.

Bu gün ýigrenenlem ertir dostlarym,
Düýnki dost saýanlam bu gün duşmanym.
Neçün kä kişini öýe göýberdim,
Eger-eger egsilenok puşmanym.

Garaz, ähliňize ýeke sözüm bar:
Özüne ýeterlik kemi bar hemmäň.
Ýa-ha bolşum ýaly kabul ediň siz,
Ýa owarra boluň, göwnüme degmäň!

Ýazmyrat Çörliýew

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: