20:39
Lukmanlar
LUKMANLAR

Biz bagşyny söýdük, şahyra uyduk,
Şolar öytdük ömrümize hökmanlar.
Jan kerte dirände bir zady duýduk,
Bu günleriň gahrymany lukmanlar.

Dogry hem-de düzüw yodalar bilen,
Peydaly dermandyr, kadalar bilen.
Gippokrada berlen wadalar bilen,
Bu günleriň gahrymany lukmanlar,

Gursagy dogumdan, mähirden doly,
O:t içine düşdi olaryň yoly.
Görogly, Alp Arslan, Togrul mysaly,
Bu günleriň gahrymany lukmanlar.

Dertli bende bilen des-deň dem alan,
Dynjy welin özgelerden kem alýan.
"Wirusdan" yeňilse ömri kemelyän,
Bu günleriň gahrymany lukmanlar.

Kerim HALLYÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 165 | Добавил: Selbii | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 33
0
33 Şasenem   [Mowzuga geç]
Gou goşgy full Kerim gou şahyr

0
30 Raziýe_Soltan   [Mowzuga geç]
Selbi gosgyny siz yazanyzok name agyr yenili bar size?
Onsonam men lukmanlary garalamok Allajana sukur ejemem lukman. Men barde gosgy barada gurrun edyan.
Sayt sahsy emlagim dal yone siz bir zady unutman kopculik bilen paylasan bolsanyz bunyn hemma yaramaly diyen yeri yok. Tankydada acyk bolunmaly dalmi eysem.
Men Selbi sizede Mahym sizede hic zat diyemok gowy zat goyun erbet diymen yone goyyan gosgynyz yenles.
Kerimin ozune satassam elbetde aydaryn ondan haz zehinli adamlarada pikrimi aydypdymam onun ucin men oykelan adamy goremok cunki tankydyn yok yerinde osuş bolmaz.
Yone Kerim Hally diyilyan adam ne tankyda nede gepe dusunjek adam bolanda yenles cig gosgylaryny kopculige yetirmezdi.

0
31 Jeylan   [Mowzuga geç]
Doktorlañ biri ikisi dal barsam haramzada.

0
32 Jeylan   [Mowzuga geç]
Kerim güycli şahyr, doslaryma pent diyp janna goşgysam bolmaly zapsni diñledim

0
29 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Selbi, şular yaly lukmanlaram bar diyyäñ-dä, ýagnyy smile
http://kitapcy.com/news/2020-07-11-11467

0
28 Selbii   [Mowzuga geç]
Bir eneden ak hem dogar gara-da diýlenidir-dä. Bolmanda ömrüñzde bir gezek, cagalygyñzda, ýetginjekligñizde peýdasy degendir olaryñ. Emmaki gadyrbilmezlik, başymyzdan geçensoñ unutmaklyk, "özüm sagaldym, onsuzam gowlonardym.." yaly ynsana mahsus häsyetlermiz barow biz adamlaryñ. Mugallymlar lukmanlar has gereklenmeli htzmaty unudulmasyz perişdelerimiz. olar hijem garayagdan gara bolup bilmezler.

0
27 Arzyman   [Mowzuga geç]
Goşgy hiç weli, lukmanlardan nalynýanlar-a kän-aý. "Gahryman" diýip ideallaşdyrýa weli, köp kiş-ä içiniň ýangynyna ýerden alyp, ýere sokýa olary. Aý, o bendelerem ýöne ýerden ajysyny pürkýän däldir-laý. Beý diýsem, menem şolar bilen pikirdeş diýdigim däl. Dogrusy, men-ä kimdir birini ejemçe görýän bolsam, ol meniň lukmanym. Çünki şolaň ikisi-de maňa Hudaýyň emri bilen ýaşaýyş berdiler. Şoň üçin jany ýangynlylar hemmäň adyndan gürlemese oňat bolardy.

0
26 Selbii   [Mowzuga geç]
Haýsyñyz näme diýseñizem gara ýagdan gara görseñiz hem men-ä razy lukmanlardan. Ýene bolsa kellämiz agyrsa-dam ilki Alla diýip soñ lukmana ýüz tutýas. Gowulary haas köp, belki erbetlerem bardyr, puluñ hijem ýokdugny bilseler pulsuzam bejeryarler. Ejem mydam keselbent bolonsoñ bilýan, lukmanlaryñ gadryny sad

0
23 Mahymm   [Mowzuga geç]
Selbi bar bolsa yene goy dogan

0
24 Selbii   [Mowzuga geç]
biggrin ýazanlama özüm düşünmejek bolyanoww biggrin

öpjülugiñ - köpçüligiñ bolmoly biggrin

0
22 Selbii   [Mowzuga geç]
kimdigini tanamaly bu ikinji biggrin

0
21 Selbii   [Mowzuga geç]
Özi hiç zadyñ alnyndan däl akyllysumaklaryñ k

0
20 Mahymm   [Mowzuga geç]
Garaýagdanam gara şolar

0
19 Selbii   [Mowzuga geç]
Goşgyny okap näme netije cykarmaly aýdaýynmy? Sen ýaly içigüjikli zordan dyñzap ajysyny pürküp bilmän oturanlara ajtsynu daşyna çykarmaga detal bolmaly, bu birinji

0
18 Mahymm   [Mowzuga geç]
Raziye dogan nädip onsoñ lukmanlar süýtden ak bolyamyş?

0
17 Mahymm   [Mowzuga geç]
Haweran agam puluñ bolmasa hassahanada seredenoklar diyyäñ. Şumat wirus degip hassahana barsañ kabulam edenoklar lukmanlar kowup goýberýäler. Adam pahyrlar öyünde bejergi alýar.

0
25 Selbii   [Mowzuga geç]
Mahymm, öýünde bejerdýan bolsalar olary bejerýanem lukmandyr-a. Ýa-da özleri bejerýärmi olaryñ? biggrin

0
15 Raziýe_Soltan   [Mowzuga geç]
Sonky dowurler Kerim Hally, Hanzalym şahyr diyen bolup edibayatyna icine etdinizay... sun yaly suwjuk yuzley dine kapyýa uyup bilse boldy edilip yazylan gosgylardana irdik. Su gosgyny okap name etmeli? Name many cykarmaly? Lukmanlaryn hazirki kesel boyunca gahrymandygy suydin ak bolsy yaly hakykatdyr ona soz yok. Bar taryplan ekeninemda maksat name okyjyny nama iterya?! Men sona dusunemok ya men seyle /dowrebap/ gosgylary dusunmekden garraydymykam?
Beyleki platformalarda Hanzalym ŞAHYRyn gosgylaryndan yana anrym barime gelya... sularyn yazyany gosgy bolsa onda menem garalamalarymyn baryny enterjek su taýy.
Men men diyen sahyrlar ozune sahyr diydirman yone ady familyasyny goya su taydada Gumlygelin gelnejemiz, Garaýolly agamyz,Has Turkmen , Nurdan uyamyz sularyn haysy biri ozune sahyr diydirya?! Yogsam solarynam yazyany eyle beyle zat dal. Men asla we asla 5 10manat ucin gosgy duzdim dp onda munda yazgy cykaryp ozuni meshur etmek isleyan sohratparazlaryn gosgylaryna syn yada taryp yazyp biljek dal muna entak men anym yetmezem belki yone gayrat edinde seyle adamlary ozunizden uytgesikdir oydup yorman.

0
16 Selbii   [Mowzuga geç]
Raziye soltan icine etdinuz diymej name söz. Aylap aylan zada düşünemok düşünikli yazay. Ýogsa-da bu goşgyny goýmagym señ içiñe depen ýaly bilaýan ýaly-lay ýazyşyñdan. Okamada geçiber. Oka diýip zorlan barmy seni. Bar kerime ayt ýazna diýde. Saýt öpçüligiñkimi ýa şahsy emlägiñmi señ? Goýasym gelen zadyny goýaryn. Lukmanlar hakyky gowy işlänni bilýan bolsañ heý birje ýerde hakykatyñ hatyrna şo lukmanlara jemgiýetçilik ýerinde hoşallygyñy bildirip gördüñmi? Bildirip ýazana kinäñ başga ýeriñden çykana döndüñle. biggrin

0
14 Selbii   [Mowzuga geç]
Adyny nädip düzetmeli wacko

0
13 Selbii   [Mowzuga geç]
Ejem maña gepleme diyd-ä biggrin

0
12 Selbii   [Mowzuga geç]
biggrin gowyyy goşgy

0
9 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Selbi, wirus yayranda şahyr oglanlardan Nejep Baýat (@türkmentug) bilen edil şu gürrüñi edip, gülüşipdik "ynha, garaş, häzir Kerim koronawirus temasyna-da ilkinjileriñ biri bolup ýüzlener" diyip :))

0
10 Selbii   [Mowzuga geç]
Molodes Kerim señ ynamyñy püçege çykarmandyr biggrin

0
11 Selbii   [Mowzuga geç]
@Haweran, weli ( öñdengörüji) bol-a. Palman bolan-a dälsiñ surprised

0
7 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Sözlejek bolsañ hakykaty sözlemeli (ajy-da bolsa). Ragbatyñ çatanokmy? Dymyp oturanyñ ýagşy.

0
8 Selbii   [Mowzuga geç]
Deýtt maña diyýañmi-a sen biggrin inni men dymyp duraýynmy wacko

0
5 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Gippokrata beren wadasynda duryan lukmanlaryñam goşguda aydylyşy yaly kopdugine ynanamok... Hazir puluñ bolmasa hassahanada yuzuñe-de seredenok bular...

0
4 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Döwür öz hakykatyny bular ýaly waspnamalarsyzam ýazyp dur.. we bu adamlaryñ gozuniñ alnynda bolup geçyän hemmelere mälim hakykatlaryñ yanynda bu "goşgynyñ" hiç hili manysy yok, gaytam muny okasañ yañsyly ýylgyranyñy duyman galyañ. Edil sowet döwrüniñ belli şahyrlarymyzdan biriniñ "Ös sen mekgejöwenim" goşgusynyñ yañlanyşy yaly...

0
3 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Lukmanlaryñ bu kesele garşy ýadawsyz göreş alyp baryandygy inkär edilmesiz hakykat... (käbir aytmasyz zatlary hasaba almanymyzda).
Emma olaryñ bu jogapkärçilikli we çynlakaý göreşini has gury öwgüli odalar bilen däl-de, başarjaga has täsirli yollar bilen açyp görkezýän kämil eserleri döretse bolardy.

0
6 Selbii   [Mowzuga geç]
Deyyttt sen niriden çykdyñ birden birden biggrin oñat goşgy, hiç kimiñ ýazmadyyk ýüzlenmedik temasy. Ilkinjileriñ hatarynda Kerim Hallyyew ýada saldy. Kerim dünýe derdi bilen yanyp düzüpdir tongue

0
2 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Korona dünyäni gaplap alandan soñ Kerimden şuña meñzeş goşga garaşypdymam. Umydym boşa çykmady ))

0
1 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Ýagyry çykan öwme keseli... Biz ilki şu keselden saplanmagy başarmaly...

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: