18:20
Durmuşdan duýgular

DURMUŞDAN DUÝGULAR

Käte begendirip,käte agladyp,
Durmuş seň gaty geň synaglaryň bar,
Sende galan wagtym bolsa-da gysga,
Tananyma ökünen adamlarym bar.

Hemmeler dünýäde bir däl ekeni,
Her kimiň bar eken hökman bir kemi,
Bu bir nalynmak däl bagyşla welin,
Çyndanam her hilek adamlaryň bar.

Gözüň ýaşlananda gülüp bilýänler,
Çyn duýgyňy oýun diýip bilýänler,
Ýaşyňa seredip "çaga" diýýänler,
Tananyma ökündim sizi adamlar.

Köpüsi ulumsy,köpüsi pespäl,
Gowularça erbet adamam az däl,
Bu hem adaty zat,her pasyl ýaz däl,
Garaz şeýle her hilek adamlaram bar.

Köpüsi gabat gelse,yza gaçyp ýör,
Köpüsi ýere gonman,gökde uçup ýör,
Syr berseň yzyňdan syryň açyp ýör,
Ynananyma ökündim size adamlar.

Ýüzüňe seretse bir dürli adam,
Yzyňdan gürlände başga bir adam,
Indi galmady öýdýän deňejek zadam.
Dürli häsiýetli eken adamlar.

Köplenç siz bolduňyz,ynjytsaňyz hem,
Ýalňyşamda dogryny ýatladanlar,
Minnetdarlygymy näçe aýtsam kem,
Barlygyňyza minnetdar size adamlar!

Köplenç dogry,kä wagt bolsa nädogry,
Pikir bilen dörär eken gaýgylar,
Käte ýalňyş,käte dogry pikirden,
Dörär eken bu durmuşda duýgular.

Aýlara ATAJANOWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 66 | Добавил: aylaraatajanowa2020 | Теги: Aýlara Atajanowa | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: