20:20
Kömek, maslahat

KÖMEK MASLAHAT

5 ýaşly gyz jigim (agamyň gyzy) bar. Çagalar bagyna gidýär.
Şol kitaba dikbaşaşak seredip aýdýar suratlary. Ýa-da öz basdaş dogany ýerde goýup telefonda multifilm görse, olam telefonyň beýleki tarapyna geçip, multifilmi dikbaşaşak görüp otyr. Nämeler görenini sorasaňam, hemmesini dogry aýdýar. Bu normal zatmy? Ýa nämeden bolup biler? Alada edýäs.

Просмотров: 152 | Добавил: Pegas | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 5
0
5 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Men çagakak suratlary dogry tutup bersemem ol ýene tersine bakdyrardy.Ol bu hereketine mekdebe gidip başlansoñ doly taşlady...

0
4 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Bu ýagdaý meñ basdaş oglan jigimde çagaka şeýledi.Ol okuw ýašyna ýetmäkä,hiç hili harp tanamaýaka suratly ertekili kitaplary diñe bašašak görerdi hem hamala okap bilýän ýaly surat boýunça ertekini gürrüñ bererdi.Ol ulalansoñ surat çekmäge örän ukyply boldy.Ol häzirki wagtda işi çyzgy çyzmak.Işini ussatlyk bilen alyp barýar...Bäş ýaşly bu gyzjagazdanam ussat suratkeš çykaýmagy ahmaldyr.

0
3 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Pelan zat diysek yalñyş boljak yaly...

0
2 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Bähh

0
1 Dokma2442   [Mowzuga geç]
Gyzjagaz kitaba başaşak seredip suratlary dogry , dürs aýdýan bolsa, onda meniñ pikirim käbir uly adamlaryñ hem başaryp bilmedik ukyby bar diýip dūşinýän

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: