23:40
Uly şahyr aradan çykdy...

ULY ŞAHYR ARADAN ÇYKDY

"Sary bilbil" tahallusy bilen tanalýan halypa şahyrymyz Amandurdy Annadurdyýew aradan çykdy. Halypamyzyň ýatan ýeri ýagty, jaýy uçmah bolsun!

Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 146 | Добавил: Pegas | Теги: Sary bilibil | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 22
0
21 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Jaýy jennet bolsun şahyryñ.Yzynda galanlara Alla giñlik bersin.

0
20 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Ýalñyşmasam, siz goşgy hem yazyan bolmaly. Agzalaryñ biri goşgyñyzy paylaşypdy.
http://kitapcy.com/news/2019-03-30-6152
Goşgularyñyzy paylaşyp dur.

0
22 aylaraatajanowa2020   [Mowzuga geç]
Hawa smile

0
19 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Zyýany yok, sayta ayagyñ-taýagyñ düşsün.. )

0
17 aylaraatajanowa2020   [Mowzuga geç]
Jaýy Jennetden bolsun! Tanamokdym,ýalan aýtmaýyn adynailkinjigezekgabat geldim.Ýöne ýazylan teswirleri okandan soň ajaýyp.şahyrlaň.biridigine göz ýetirdimKäşgä şahyryň döredijiliginden hem paýlaşsadyňyz,uly höwes bilen okardym. Ýakynlaryna Alla sabyr bersin! sad

0
16 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Tegi dogry goy, Sapa wink

0
15 Garaýolly   [Mowzuga geç]
Ussat rubagycynyñ yatan yeri yagty, jayy jennetde bolgay. Yzynda galanlara uzak omur bersin.

0
14 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Amandurdy Annadurdynyň geň häsiýeti bar. Oňa “Sary bilbil” diýýärler. Örän beýik şahyr. Ynha, ol, özi Aşgabatda ýaşasa-da, her gije biriniňkä myhman düşüp başlady. Bir gün däl, on gün däl, soň-soň dynç günleri-hä gündizine-de gelýär. Bir gelse örän uzak oturýar, özem ile gezek bermän, aldygna rubagysyny okaýar."
Oraz ÝAGMYR / "Daglar ýumrulyp beýgelýär"
http://kitapcy.com/news/2020-06-15-11766

0
13 Gurgencli   [Mowzuga geç]
Ýatan ýeri ýagty, jaýy jennet bolsun.

0
11 Pegas   [Mowzuga geç]
HAKYKY-lar azalyp barýar...

0
10 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Mämmet Seyidowy ayratyn hormat b.n yatlardy, doredijilige ilki gadam basamda elimden tutan, tekge beren şol diyyadi...

0
9 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Yakynlaryna sabyr-kanagat bersin.

0
8 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Dünyä baky gelen yok. Ahyr gitmelidir welin...
Şahyr 100 yaşap ölse-de ýitgi ýitgi bolayyan eken...

0
7 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Mahmyt Zamahşarynyñ "Diwanyny" yadygärlik beripdim...
(sumkasyndan kitap barsyny talanymdan soñ) smile

0
12 Pegas   [Mowzuga geç]
biggrin Özi aýdýardy "Kitap ogurlamak günä däl" diýip))

0
6 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Köp gepleyandigi hak.. Yatyp atyady, şoñ u.n kan halananokdam smile Ay, name hak soz mydama ajy bolya-da... Atyan oky gagyldaşyan "gara gargalara" tarapdy...

0
4 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
2017-nji ýylyñ 17-nji maýynda Arçmana geçip baryarka, öýde düşläp gidipdi, dañ atyança hezil beripdi gyzykly we täsirli gürrüñleri b.n

0
5 Pegas   [Mowzuga geç]
Şu adam köp geplese-de, hem-ä hak, hemem gyzykly gepleýärdi. Ýüregim üzülip giden ýaly boldy. Ýatkeşdi. Güýçlüdi...

0
3 ashyrovamengli   [Mowzuga geç]
Hasaby ýeñil bolsun!

0
2 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Ýatan ýeri yagty bolsun, imany hemra bolsun.

0
1 Pegas   [Mowzuga geç]
Aglaba buluç okuwçylarynyň okaýan mekdebinde işlämsoň, pahyr gabat gelen ýerinde maňa "buluç mugallym" diýer ýörerdi... sad

0
18 aylaraatajanowa2020   [Mowzuga geç]
Bagyşlaň,saýta täze girdim welin,ýalňyşyp siziñ teswiriňize minus goýdum öýdýän sad

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: