03:45
Gussalar..

GUSSALAR

Gõzlerime dolmak üçin alñasap
Sil atyna atlandyñyz ýene-de.
Heý, gussalar, berbat eýläp dünýämi
Agram salýarsyñyz ýüregime-de.

Diñe oñatlygyñ bolmagyn isläp,
Munda goş ýazdran õtegçi menem.
Päk niýetde ak umyda gundaglap,
Dünýä beren gyzy mähriban enäñ.

Arzuwlarmy soldurmañ siz
gussalar,
Siz barkañyz barlyk tukat gõrünýä.
Ynsan õmri bir berilýär, gidilse,
Dolanan ýok galmagally bu dünýä.

Sowulyñ siz, baglanmasyn dillerim.
Dosta aýtjak sõzlerime al salmañ!
Gussalar siz berbat eýläp dünýämi
Erkim almak uçin azara galmañ..!

Kalba NUR.

Категория: Goşgular | Просмотров: 123 | Добавил: Nurdan | Теги: Kalba Nur | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 12
0
12 Pegas   [Mowzuga geç]
Awtor goşgyny däl, goşgy awtory goramaly. angel2

0
11 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Indi boldy kalby nur uýam

0
9 Nurdan   [Mowzuga geç]
@Gumlygelin, Gözel ynsan, indi nähili boldy

0
7 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Düšündim uýam.Gursakdan göze dyzaýa diýsene.Men bolsa bir ýerlerden gelip diñe göze siñip oñaýjakmyka diýipdirin))

0
8 Nurdan   [Mowzuga geç]
@Gelinleriñ ajaby, kalba girmedik gussa nireden göze siñsin diýsenäñ))
Ýöne şu wagt üns berýan welin ýene şol ýerde ikinji setirdäki "Maña" sözem gowşatýan ýaly goşgyny, oña-da bir üýtgeşiklik gerek))

0
4 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Kalba nur uýam "Gözlerime siñmek üçin alñasap"diýen jümle birhili gussa üçin ýöntem gelýän ýaly meñ üçin.Sebäbi gussa gursaga siñýär.Gözden bolsa diñe gursakda gussa barlygy görünýãr...Gaty görãýme uýam.Galan setirlerni men-ä haladym.

0
5 Nurdan   [Mowzuga geç]
@Gumlygelin, belligiñiz birtarapdan dogry, emma gussa kalba siñensoñ bildiresiñ gelmedik ýerinde-de kalpdan göze atygsap daşyna syrygjak boluberýär-da, daşyna syrygsa-da, özgelere-de nirededigini aýdyp beriberýär, göze tarap gaýdyberse bogazyña dykylyp aýtjak zadyña-da ýol bermeýär.. aslynda goşgynyñ liriki gahrymanynyñ gussasy kalpda ýatyr basyrlyp,, şonuñ üçin göze atygsaýarlar. Düşündirup bildimmikäm ))

0
10 Nurdan   [Mowzuga geç]
Goşgyñ liriki gahrymany oñ kalpda ýatanyna kaýyl, gozgansañyz ýüregime-de agram düşýä, kalpdan gaýdyp gözlerime siñip,
, akmasañyz bolýa, galanyny ýeñerin diýýär))

0
3 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Men-ä halamadym.

0
6 Nurdan   [Mowzuga geç]
Halamadygyña begendim .

0
2 ashyrovamengli   [Mowzuga geç]
Meñzetme ýerine düşüpdir

0
1 ashyrovamengli   [Mowzuga geç]
Gaty gowy bolupdyr. Esasanam Päk niýetde ak umyda gundaglap,
Dünýä beren gyzy mähriban enäñ. diýen setirleri hasam haladym

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: