20:07
Uzboýuñ uz boýunda
UZBOÝUÑ UZ BOÝUNDA

Uzboýuñ uz boýunda,
Alañlaryñ oýunda,
Bir topar alym bilen
Duşuşdyk güýz aýynda.

Bu ýerler çöl beýewan,
Deñiz dej dury asman.
Golaýda gurt uwlaýar,
Biz otyrys gulak asman.

Elektrik dwi£ok
Işläp, öndürip dur tok.
Çölde aýsyz gijeleñ.
Gündizlikden parhy ýok.

Ak çadyrda ýerleşip,
Çaý içýärdik derleşip.
Iki sany ýaş alym
Gelip girdi tirkeşip

Sergeý Leningraddan,
Sülgün bolsa Murgapdan,
Bular çöli suwarjak
Suw getirip Lebapdan.

Sergeý diýdi Sülgüne:
''Men örän şat bu güne.
Häzir girdik ikimiz
Gök deñiziñ düýbüne.

Şu ýerler deñiz bolar,
Tolkunlar şowhun salar,
Parahodlar Moskwa
Emgenmän dogry bakar.

Kenarlarda şäherler.
Toý lybasyn geýerler,
Beýik halkyñ zorundan
Indi güllär bu ýerler.

Tutup kanal kartasyn,
Yzlap kartañ ortasyn,
Ýiti gözi Sergeýiñ
Görýär çölüñ ertesin.

Sazaklañ pürün darap,
Depeden - depä darap,
Daşarda bimaza ýel
Gezýär peşmek togalap.

Sülgün örän sypaýy,
Süzüp içip gök çaýy,
Diýdi: ''Sergeý, bir ýyl öñ,
Daşdy bize bu taýy.

Jana-jan Leningrad,
Biz şonda tapdyk myrat
Gözel şäher görkünden
Ýadymda ýagty surat.

Süýt kimin ak bir gije,
Mylaýym päk bir gije,
Puşkin gezen kenarda
Gezýärkäm men bir gije.

Newada suw towlandy,
Tylla balyk köwlendi,
Aý yşygna teññeler
Ýaldyrap şöhlelendi.

Balyjak dile geldi,
Näzik ses çala geldi,
Diýdi: Pýotr şu ýere
Bir türkmen bile geldi.

Kenarda aýlandylar,
Gezip köp oýlandylar,
''Uzboý'', ''Uzboý'' sözleri
Sözlerden saýlandylar.

Olaryñ arzuwlary
Döndermedi suwlary,
Sergeý bilen sen barda.
Söz gadymy syrlary ㅡ

Diýdi balyk söz bilen
Özüm gördüm göz bilen.
Teññelerne bat berip
Ýüzüp gitdi näz bilen''

Sülgün sözün soñlady.
Sergeý ony diñledi.
Oturanlar bu sözüñ
Manysyny añlady.

Uzboýuñ uz boýunda
Guran derýañ oýunda
Şu gürrüñiñ şaýady
Boldum men güýz aýynda.

Towşan ESENOWA

''GYZYL GÜLLER'' Türkmenistan Döwlet Neşirýaty

Aşgabat-1962
Категория: Goşgular | Просмотров: 51 | Добавил: Jeksparro | Теги: Towşan Esenowa | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: