08:59
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 296 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 18
0
15 Gurgencli   [Mowzuga geç]
Elbetde bular öwünmek däl ýöne siziň ýalňyş düşünmezligiňiz üçin ýazaýdym smile

0
17 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
14 Gurgencli   [Mowzuga geç]
"Dört derüş" kitaby bir ýarym günde okapdym , iň gysga wagtda okan kitabym. Onsoň gyş günleriniň birinde bir günde näçe sahypa kitap okaýarkam diýip oýlap okan sahypamy sanap okap gördüm, 120 sahypa boldy.

0
16 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
13 Gurgencli   [Mowzuga geç]
Ýok ünssizlikden däl meňki, obada güýz günleri iş kän bolýar, garynjalaryňky ýaly gyşa taýýarlykda smile . Onsoň telefon elime düşen wagty 5-10 dynç alyşkda okaýan smile

0
18 Bagabat   [Mowzuga geç]
Alla kuwwat bersin! Işiň ileri, Daýhan aga!

0
11 Gurgencli   [Mowzuga geç]
Şu gün irden okap başladym henizem soňuna çykamok biggrin

0
12 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
9 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
8 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Durmuş añyrsy bärsi ýok kitap...
"Köplük bilen awtobusa münüp gitmegiñ" görnüp duran artykmaçlygy.

0
7 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Uzynyñ akly giç geler diyleni... iñ bolmanda gapdalragynda durup boydan başa diñlemeli ekenim.. diyip hyrçynymy dişledim, awtobusdan düşemsoñ...

0
6 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Hiç hili kemmän, üstüne goşman, şo durşuna berseñ, ozbaşyna bir hekaya...

0
5 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Diyjek bolyanym, Serdar aga yaly, Kakamyrat aga ökde prozaigem bolmandyrys...

0
10 Bagabat   [Mowzuga geç]
Şygyr edäý. On hekaýada ýa-da tutuş bir romanda aýdyljak pikiri, Şygryýet hanym, birje topbakda aýdýar.

0
4 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Samrap barya diysem, öte geçdigim bor... şeyle bir dürdäne sözleyar welin, Hydyr Deryayewiñ "Ykbal" romanynda palawyñ tayyarlanyşyny iki sahypalap beyan edişi yaly, gawun kakynyñ tayyarlanşy barada dagy azyndan 15 minutlap aydandyr. Gonamçylygyñ deñesine yetenimizde başlaya öten-geçenlerden, yagşy-yamanlaryndan barsy.... üzümçiligiñ deñine yetyas welin: ûzüm, toşap...
ay, garaz, goñşy-golam, geçmiş-geljek, döwür, durmuş... agzamayan gepi, gozgamayan meselesi yok.
Bože moý... türk garyndaşlar aytmyşlaýyn, "memleket meselesi"... smile

0
2 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Depä kryşa edinjek aýagulagy satalym bäri işe awtobusda gatnaýardym, şugün işe gelýärkäm, bir orta ýaşdan geçenräk ýany gyzjagazly aýal tä Büzmeýine barýança gepläp gitdi, men ilki pikir etdim: daýza telefonda gürleşip barýandyr diýip, (adatça ýaşlar gulagyna barmak ýalyja bir zat dykýarlar-da, telefony gulaklarynyñ deñesine ýetirip durman gürleşäýýäler), beylekilerem edil men yaly pikir edyan bolarly, oña üns beryanem yok. Ahyr çydatmady, şu gelneje telefonda bir gürleşyamika ozi diyp, bir gapdala suyşen bolaga-da, beyleki gulagyna tarap goz ayladym... telefonam yok, nauşnigem... hiç zat yok... görgüli öz özi samrap baryan bolsa name...

0
3 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
1 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Beh...toba sad

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]